Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2)     posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;

3)     posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7)     nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)     znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;

2)     umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;

4)     znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

6)     doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;

7)     wykształcenie w dziedzinie teatru.

Zakres głównych zadań dyrektora:

1)     kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;

2)     podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;

3)     reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

4)     odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;

5)     podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;

6)     zatwierdzanie planów działalności instytucji.

Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;

2)     życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3)     opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4)     w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

6)     dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;

7)     czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)     że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c)     że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e)     o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,

e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.