Archiwum

Archiwum: Luty 2024Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka

(Opublikowano 24 lutego 2024 )

Prezydent m.st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru Lalka

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka, zwanego dalej „Teatrem”, na 5 sezonów artystycznych 2024-2029.

 1. I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

 1. II. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i kulturalnych w instytucjach kultury;

2)    doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych dla dzieci;

3)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 30 osób;

4)    wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

5)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

6)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

7)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji;

8)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

9)    wysokie standardy etyczne;

10)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI.

 1. III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

6)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

7)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

8)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 1. IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; zaświadczenia o studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzną zawierającą: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 1. V. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr Lalka powstał w Samarkandzie, gdzie w maju 1945 r. założyła go – pod nazwą Teatr Lalek Niebieskie Migdały – deportowana ze Lwowa scenografka i historyczka sztuki Janina Kilian-Stanisławska. Po repatriacji do Polski teatr początkowo wystawiał sztuki w Krakowie, zaś w 1948 r. przeniósł się do Warszawy.
W 1950 r. instytucja przyjęła obecną nazwę, od 1955 r. jej siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki. W 1992 r. połączyła się z Teatrem Lalek Fraszka.

Teatr Lalka uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach teatralnych, na których regularnie otrzymuje wyróżnienia i nagrody.

 1. VI. Oczekiwania Organizatora

M. St. Warszawa, zwane dalej Organizatorem, oczekuje, że dyrektor Teatru Lalka będzie podtrzymywał dotychczasowy profil instytucji: repertuarowego teatru lalkowego wystawiającego przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Prezentowane w Teatrze spektakle powinny zachować wysoką jakość dramaturgiczną i plastyczną oraz wpisywać się w najważniejsze nurty współczesnego lalkarstwa i teatru formy. W repertuarze powinno znaleźć się miejsce dla klasycznych tekstów, także w nowych opracowaniach, ale również dla przedstawień opartych na dziełach współczesnych. Program powinien zakładać współpracę z doświadczonymi twórcami i twórczyniami, a także debiutantami i debiutantkami. Liczba premier przygotowanych przez instytucję powinna być adekwatna do budżetu, którym dysponuje. Ważnym aspektem działalności nowego dyrektora powinno być także stworzenie jak najlepszych warunków do pracy i wzmacnianie zespołu aktorskiego Teatru.

Istotną częścią działalności Teatru, która powinna zostać zachowana i rozwijana, jest edukacja teatralna skierowana do dzieci i młodzieży. Organizator oczekuje dbałości o utrzymanie zróżnicowanej, interesującej oferty warsztatów oraz innych aktywności rozwijających artystyczną wrażliwość oraz zwiększających liczbę widzów i widzek Teatru.

Organizatorowi zależy na tym, by przestrzeń Teatru była przyjazna, włączająca, otwarta na oczekiwania i wymagania różnorodnej, młodej publiczności. Dyrektor Teatru powinien podejmować działania mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej oraz dostępności spektakli dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teatr powinien dbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, jak i otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie.

Teatr Lalka powinien być miejscem przyciągającym całe rodziny, które będą mogły wspólnie spędzać czas podczas przedstawień artystycznych oraz innych aktywności przewidzianych w ofercie. Zadaniem nowego dyrektora bądź nowej dyrektorki będzie stworzenie ku temu odpowiednich warunków, a także ugruntowanie wizerunku Teatru jako instytucji otwartej i komfortowej zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców bądź opiekunów.

Organizator oczekuje również stworzenia przemyślanego planu, zakładającego wykorzystanie i prezentację bogatych zbiorów sztuki lalkarskiej zgromadzonych w Teatrze.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator, analizując program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, zwróci szczególną uwagę na:

 • koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;
 • ocenę komplementarności zaproponowanego programu artystycznego względem programów innych warszawskich instytucji artystycznych, a w szczególności Teatrów prezentujących spektakle dla dzieci i młodzieży, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa;
 • racjonalność planu organizacyjno-finansowego;
 • plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online, ze szczególnym uwzględnieniem VOD Warszawa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • koncepcję komunikacyjną;
 • koncepcję działań edukacyjnych;
 • plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Urzędem m.st. Warszawy);
 • propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 • propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;
 • dobór kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli tych osób ma charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka, przedstawiony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybraną osobą a Organizatorem.

 1. VII. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU LALKA – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

3. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Lalka oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: j.cwikla@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 35 lub 22 443 03 46.

4. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

5. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

6. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. oświadczenie;
 3. oświadczenie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora;
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka.

(Zarządzenie nr 359/2024 z 16-02-2024 (bip.warszawa.pl)

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka

(Opublikowano 5 lutego 2024 )

Prezydent m.st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, zwanego dalej „Teatrem”, na pięć sezonów artystycznych 2024-2029.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,

w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionym w pkt. IV.

 1. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i kulturalnych w instytucjach kultury;

2)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 70 osób;

3)    doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

6)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji;

7)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

8)    wysokie standardy etyczne;

9)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

6)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

7)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

9)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;

10)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru.

 1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w tym wizji organizacyjnej o objętości maksymalnej do 25 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury, bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; zaświadczenia o studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata/kandydatki, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzna zawierająca: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 1. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr powstał w 1949 r. i początkowo funkcjonował m.in. pod nazwą Teatr Domu Wojska Polskiego. Od 1955 r. jego siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki, zaś w 1957 r. przyjął nazwę Teatru Dramatycznego. Od tamtego czasu zrealizowano w nim wiele ważnych przedstawień, w których grał szereg znakomitych aktorów i aktorek. Podczas sprawowania funkcji dyrektora przez Gustawa Holoubka, instytucja zyskała status głównego ośrodka teatralnego w Warszawie oraz jednego z najważniejszych w Polsce. Od 2023 roku Gustaw Holoubek jest oficjalnym patronem instytucji.

 1. Oczekiwania Organizatora

M.st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”, oczekuje, że Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka będzie łączył poszanowanie tradycji teatralnego rzemiosła z poszukiwaniem nowoczesnych form scenicznych i z dbałością o wysoki poziom artystyczny. Podstawą działalności Teatru powinien być repertuar wypełniony inscenizacjami literatury dramatycznej, współczesnej oraz klasycznej, polskiej i zagranicznej oraz adaptacjami dzieł literackich.

Teatr powinien zadbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, jak i otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie, w tym młodych dorosłych, proponując im odpowiednie spektakle i aktywności, w tym także działania edukacyjne. Teatr powinien stwarzać warunki do wspierania i upowszechniania współczesnej dramaturgii. Liczba premier przygotowanych przez instytucję w sezonie artystycznym powinna być dostosowana do budżetu, którym dysponuje. Organizator zakłada, że Teatr będzie prowadził podstawową działalność statutową na dwóch scenach w Pałacu Kultury i Nauki – scenie im. Gustawa Holoubka oraz scenie im. Haliny Mikołajskiej.

Repertuar Teatru powinien mieć swój stały i niepowtarzalny charakter oraz prezentować dzieła autorów z całego świata. Bardzo ważnym aspektem działalności nowego dyrektora lub nowej dyrektorki powinno być stworzenie stabilnego zespołu, którego skład musi być efektem przyjętego profilu artystycznego i wysokości dotacji podmiotowej.

Organizator zwraca uwagę na sytuację kryzysową w Teatrze i oczekuje zaplanowania działań naprawczych. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym w zespole, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy powinno być istotnym aspektem programu przyszłego dyrektora bądź przyszłej dyrektorki.

Instytucja powinna być otwarta na współpracę z innymi podmiotami, w szczególności tymi znajdującymi się w najbliższym otoczeniu, a także wykorzystywać potencjał kulturalnego ekosystemu w rejonie Placu Defilad oraz przyszłego Placu Centralnego. Poprzez tworzenie wspólnych działań z różnymi instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka powinien wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej przestrzeni.

W założeniu Organizatora Teatr powinien być instytucją odpowiedzialną, posiadającą spójną misję i wizję oraz rozwijającą aktywną i świadomą publiczność, która się z nim utożsamia. Organizator widzi Teatr jako przestrzeń budowania trwałych relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Ważnym czynnikiem umożliwiającym realizację tego zadania jest aktywne wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacji z publicznością oraz odpowiednia promocja wydarzeń i miejsca.

Teatr odpowiedzialny jest od wielu lat za realizację Warszawskich Spotkań Teatralnych, flagowego festiwalu teatralnego stolicy. Wydarzenie, będące największym tego typu w Warszawie, powinno mieć odpowiednią oprawę, przygotowanie i realizację.

Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Po rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Teatru Organizator – w porozumieniu z p.o. dyrektora Teatru – widzi możliwość zatrudnienia w Teatrze osoby wybranej w konkursie do czasu jej powołania, tak by mogła ona poznać instytucję i przygotować plany repertuarowe na pierwszy sezon artystyczny opisany w wygranej koncepcji programowej.

Komisja konkursowa analizując autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru zwróci szczególną uwagę na:

 • koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;
 • racjonalność planu organizacyjno-finansowego;
 • plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online/VOD, ze szczególnym uwzględnieniem platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • koncepcję komunikacyjną;
 • koncepcję działań edukacyjnych;
 • plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i m.st. Warszawa);
 • propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 • propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;
 • dobór kandydata (kandydatów) bądź kandydatki (kandydatek) na zastępcę (zastępców) bądź zastępczynię (zastępczynie) dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców/zastępczyni/zastępczyń ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana osoba/osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, przedstawiony przez niego/nią autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem.

 1. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. GUSTAWA HOLOUBKA – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 8 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

3. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: asielatycki@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 46 lub 22 443 03 88.

4. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

5. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

6. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. oświadczenie;
 3. oświadczenie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora;
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.

(Zarządzenie nr 220/2024 z 02-02-2024 (bip.warszawa.pl))