KonkursyKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

(Opublikowano 17 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy Rynek 39, 59-222 Legnica

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Więcej informacji można znaleźć:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120006,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-im-hel.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

(Opublikowano 3 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (zwanego dalej „Teatrem”) ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock

  1. 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      udokumentowane:

a)      co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,

b)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

  1. 2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)      znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów prawa pracy,

3)      znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

  1. 3. Wymogi formalne kandydatów:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

  1. 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej i ich skany zapisane na informatycznym nośniku danych (np. pendrive):

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)      autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)      życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 8-10 stanowi załącznik do ogłoszenia).

W przypadku rozbieżności treści dokumentów w postaci papierowej z dokumentami przekazanymi na informatycznym nośniku danych, Komisja konkursowa ocenia ofertę na podstawie dokumentów złożonych w postaci papierowej.

  1. 5. Zadania realizowane przez Dyrektora Teatru:

1)      kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru,

2)      podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie,

3)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru,

4)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,

5)      wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,

6)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

7)      przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

  1. 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

“Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Dzień 12 marca 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej dnia 12 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

  1. 7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

  1. 8. Informacje dodatkowe:

1)      informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),

2)      informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:

1)     administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)     dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)     będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

4)     mogą być udostępnione:

a)       uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)      podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)     będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)     nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

7)     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/kategoria,3.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

(Opublikowano 21 stycznia 2021 )

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2)     posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;

3)     posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7)     nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)     znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;

2)     umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;

4)     znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

6)     doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;

7)     wykształcenie w dziedzinie teatru.

Zakres głównych zadań dyrektora:

1)     kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;

2)     podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;

3)     reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

4)     odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;

5)     podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;

6)     zatwierdzanie planów działalności instytucji.

Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;

2)     życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3)     opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4)     w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

6)     dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;

7)     czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)     że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c)     że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e)     o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,

e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 22 września 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

5) co najmniej 7-letnie doświadczenie w doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub w podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury;

6) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

1) posiadanie umiejętności menadżerskich i organizatorskich oraz umiejętność kierowania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu teatralnym;

3) posiadanie doświadczenia, niezbędnej wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków
dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnetrznych, w tym z funduszy europejskich;

4) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury.

4. Głównym zadaniem dyrektora teatru będzie kierowanie całokształtem działalności teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz statutu teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy okreslającej warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz programu jego działania.

5. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
na sezony 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ze szczególnym uwzględnieniem:

a) dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
i jego tradycji,

b) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c) wizji działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającej jej cele statutowe, strukturę organizacyjną posiadaną infrastrukturę oraz plany inwestycyjne instytucji,

d) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
i inwestycje,

e) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe) na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

f) koncepcji budowania publiczności;

4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

7) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

9) oświadczenia, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub postępowanie
karno – skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finanów publicznych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

6. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;

2) wykaz projektów realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata ze środków zewnętrznych, z wyszczególnieniem źródła oraz rodzaju projektu (do wyboru projekt inwestycyjny, artystyczny lub z zakresu edukacji lub promocji kultury);

3) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio
przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oświadczenie wraz w wymaganymi dokumentami powinno zostać umieszczone
w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 30 października 2020 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

§ 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników Konkursu,

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami Konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub e- mailowo;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

(Opublikowano 17 czerwca 2020 )

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, na czas określony – cztery sezony artystyczne.

Więcej informacji: https://bip.um.bydgoszcz.pl/

Informacja o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 28 kwietnia 2020 )

„W załączniku do zarządzenia Nr  3887/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 30  lipca 2020 r.”.

Opera Wrocławska: Wydłużony termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego

(Opublikowano 25 marca 2020 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej.

Termin ten został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 4 marca 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

5)     brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy a dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6)     posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7)     wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej
przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

8)     posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

9)       co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej

10)    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

11)   znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

12)   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka;

13)   znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

14)   znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym
z UE;

15)  posiadanie doświadczenia w zarządzaniu.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) doświadczenie w kierowaniu projektami;

3) ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze).

4. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)   pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2)   własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;

3) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, podpisany przez autora, a każda
ze stron przez niego parafowana, (o objętości maksymalnie 16 stron A4)
ze szczególnym uwzględnieniem;

a)   dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi i jego tradycję,

b)   założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c)    propozycji działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych
na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,

d)   planów komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

e)   koncepcji budowania publiczności,

f)    koncepcji organizacyjną działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
w Łodzi uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji kultury.

Uwaga! Autorski program Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka i koncepcja organizacyjna, powinny zakładać strategię na minimum 5 lat z rozpisaniem celów
na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe polany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat
na dyrektora instytucji kultury określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 5 letniej.

4) wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów
w sferze kultury;

5) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu
lub prowadzeniu działalności kulturalnej (kopie świadectw pracy, zaświadczeń
lub oświadczeń);

7) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letni doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

8) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pacy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej,
lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

12) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

13) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1])

16) oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania wyjaśniającego
lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

17) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

18) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta uczestnika konkursu może dodatkowo zawierać:

1)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności
i kwalifikacji;

2)     kserokopie posiadanych referencji lub opinii;

3)     kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze);

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1)      uczestnicy przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”,
w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 r.;

2)     za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3)     dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi;

4)     o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;

5)     rozstrzygnięcie komkursu nastapi do dnia 08 maja 2020 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia  1 września 2020 r.

§ 5. Informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

(Opublikowano 25 lutego 2020 )

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora TJO

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku

(Opublikowano 20 lutego 2019 )

Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć: ogłoszenie