KonkursyKonkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka

(Opublikowano 24 lutego 2024 )

Prezydent m.st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru Lalka

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka, zwanego dalej „Teatrem”, na 5 sezonów artystycznych 2024-2029.

 1. I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

 1. II. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i kulturalnych w instytucjach kultury;

2)    doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych dla dzieci;

3)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 30 osób;

4)    wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

5)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

6)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

7)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji;

8)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

9)    wysokie standardy etyczne;

10)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI.

 1. III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

6)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

7)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

8)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 1. IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; zaświadczenia o studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzną zawierającą: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 1. V. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr Lalka powstał w Samarkandzie, gdzie w maju 1945 r. założyła go – pod nazwą Teatr Lalek Niebieskie Migdały – deportowana ze Lwowa scenografka i historyczka sztuki Janina Kilian-Stanisławska. Po repatriacji do Polski teatr początkowo wystawiał sztuki w Krakowie, zaś w 1948 r. przeniósł się do Warszawy.
W 1950 r. instytucja przyjęła obecną nazwę, od 1955 r. jej siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki. W 1992 r. połączyła się z Teatrem Lalek Fraszka.

Teatr Lalka uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach teatralnych, na których regularnie otrzymuje wyróżnienia i nagrody.

 1. VI. Oczekiwania Organizatora

M. St. Warszawa, zwane dalej Organizatorem, oczekuje, że dyrektor Teatru Lalka będzie podtrzymywał dotychczasowy profil instytucji: repertuarowego teatru lalkowego wystawiającego przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Prezentowane w Teatrze spektakle powinny zachować wysoką jakość dramaturgiczną i plastyczną oraz wpisywać się w najważniejsze nurty współczesnego lalkarstwa i teatru formy. W repertuarze powinno znaleźć się miejsce dla klasycznych tekstów, także w nowych opracowaniach, ale również dla przedstawień opartych na dziełach współczesnych. Program powinien zakładać współpracę z doświadczonymi twórcami i twórczyniami, a także debiutantami i debiutantkami. Liczba premier przygotowanych przez instytucję powinna być adekwatna do budżetu, którym dysponuje. Ważnym aspektem działalności nowego dyrektora powinno być także stworzenie jak najlepszych warunków do pracy i wzmacnianie zespołu aktorskiego Teatru.

Istotną częścią działalności Teatru, która powinna zostać zachowana i rozwijana, jest edukacja teatralna skierowana do dzieci i młodzieży. Organizator oczekuje dbałości o utrzymanie zróżnicowanej, interesującej oferty warsztatów oraz innych aktywności rozwijających artystyczną wrażliwość oraz zwiększających liczbę widzów i widzek Teatru.

Organizatorowi zależy na tym, by przestrzeń Teatru była przyjazna, włączająca, otwarta na oczekiwania i wymagania różnorodnej, młodej publiczności. Dyrektor Teatru powinien podejmować działania mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej oraz dostępności spektakli dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teatr powinien dbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, jak i otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie.

Teatr Lalka powinien być miejscem przyciągającym całe rodziny, które będą mogły wspólnie spędzać czas podczas przedstawień artystycznych oraz innych aktywności przewidzianych w ofercie. Zadaniem nowego dyrektora bądź nowej dyrektorki będzie stworzenie ku temu odpowiednich warunków, a także ugruntowanie wizerunku Teatru jako instytucji otwartej i komfortowej zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców bądź opiekunów.

Organizator oczekuje również stworzenia przemyślanego planu, zakładającego wykorzystanie i prezentację bogatych zbiorów sztuki lalkarskiej zgromadzonych w Teatrze.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator, analizując program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, zwróci szczególną uwagę na:

 • koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;
 • ocenę komplementarności zaproponowanego programu artystycznego względem programów innych warszawskich instytucji artystycznych, a w szczególności Teatrów prezentujących spektakle dla dzieci i młodzieży, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa;
 • racjonalność planu organizacyjno-finansowego;
 • plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online, ze szczególnym uwzględnieniem VOD Warszawa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • koncepcję komunikacyjną;
 • koncepcję działań edukacyjnych;
 • plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Urzędem m.st. Warszawy);
 • propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 • propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;
 • dobór kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli tych osób ma charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka, przedstawiony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybraną osobą a Organizatorem.

 1. VII. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU LALKA – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

3. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Lalka oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: j.cwikla@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 35 lub 22 443 03 46.

4. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

5. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

6. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. oświadczenie;
 3. oświadczenie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora;
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka.

(Zarządzenie nr 359/2024 z 16-02-2024 (bip.warszawa.pl)

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka

(Opublikowano 5 lutego 2024 )

Prezydent m.st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, zwanego dalej „Teatrem”, na pięć sezonów artystycznych 2024-2029.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,

w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionym w pkt. IV.

 1. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i kulturalnych w instytucjach kultury;

2)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 70 osób;

3)    doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

6)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji;

7)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

8)    wysokie standardy etyczne;

9)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

6)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

7)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

9)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;

10)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru.

 1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w tym wizji organizacyjnej o objętości maksymalnej do 25 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury, bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień teatralnych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; zaświadczenia o studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata/kandydatki, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzna zawierająca: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 1. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr powstał w 1949 r. i początkowo funkcjonował m.in. pod nazwą Teatr Domu Wojska Polskiego. Od 1955 r. jego siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki, zaś w 1957 r. przyjął nazwę Teatru Dramatycznego. Od tamtego czasu zrealizowano w nim wiele ważnych przedstawień, w których grał szereg znakomitych aktorów i aktorek. Podczas sprawowania funkcji dyrektora przez Gustawa Holoubka, instytucja zyskała status głównego ośrodka teatralnego w Warszawie oraz jednego z najważniejszych w Polsce. Od 2023 roku Gustaw Holoubek jest oficjalnym patronem instytucji.

 1. Oczekiwania Organizatora

M.st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”, oczekuje, że Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka będzie łączył poszanowanie tradycji teatralnego rzemiosła z poszukiwaniem nowoczesnych form scenicznych i z dbałością o wysoki poziom artystyczny. Podstawą działalności Teatru powinien być repertuar wypełniony inscenizacjami literatury dramatycznej, współczesnej oraz klasycznej, polskiej i zagranicznej oraz adaptacjami dzieł literackich.

Teatr powinien zadbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, jak i otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie, w tym młodych dorosłych, proponując im odpowiednie spektakle i aktywności, w tym także działania edukacyjne. Teatr powinien stwarzać warunki do wspierania i upowszechniania współczesnej dramaturgii. Liczba premier przygotowanych przez instytucję w sezonie artystycznym powinna być dostosowana do budżetu, którym dysponuje. Organizator zakłada, że Teatr będzie prowadził podstawową działalność statutową na dwóch scenach w Pałacu Kultury i Nauki – scenie im. Gustawa Holoubka oraz scenie im. Haliny Mikołajskiej.

Repertuar Teatru powinien mieć swój stały i niepowtarzalny charakter oraz prezentować dzieła autorów z całego świata. Bardzo ważnym aspektem działalności nowego dyrektora lub nowej dyrektorki powinno być stworzenie stabilnego zespołu, którego skład musi być efektem przyjętego profilu artystycznego i wysokości dotacji podmiotowej.

Organizator zwraca uwagę na sytuację kryzysową w Teatrze i oczekuje zaplanowania działań naprawczych. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym w zespole, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy powinno być istotnym aspektem programu przyszłego dyrektora bądź przyszłej dyrektorki.

Instytucja powinna być otwarta na współpracę z innymi podmiotami, w szczególności tymi znajdującymi się w najbliższym otoczeniu, a także wykorzystywać potencjał kulturalnego ekosystemu w rejonie Placu Defilad oraz przyszłego Placu Centralnego. Poprzez tworzenie wspólnych działań z różnymi instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka powinien wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej przestrzeni.

W założeniu Organizatora Teatr powinien być instytucją odpowiedzialną, posiadającą spójną misję i wizję oraz rozwijającą aktywną i świadomą publiczność, która się z nim utożsamia. Organizator widzi Teatr jako przestrzeń budowania trwałych relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Ważnym czynnikiem umożliwiającym realizację tego zadania jest aktywne wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacji z publicznością oraz odpowiednia promocja wydarzeń i miejsca.

Teatr odpowiedzialny jest od wielu lat za realizację Warszawskich Spotkań Teatralnych, flagowego festiwalu teatralnego stolicy. Wydarzenie, będące największym tego typu w Warszawie, powinno mieć odpowiednią oprawę, przygotowanie i realizację.

Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Po rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Teatru Organizator – w porozumieniu z p.o. dyrektora Teatru – widzi możliwość zatrudnienia w Teatrze osoby wybranej w konkursie do czasu jej powołania, tak by mogła ona poznać instytucję i przygotować plany repertuarowe na pierwszy sezon artystyczny opisany w wygranej koncepcji programowej.

Komisja konkursowa analizując autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru zwróci szczególną uwagę na:

 • koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;
 • racjonalność planu organizacyjno-finansowego;
 • plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online/VOD, ze szczególnym uwzględnieniem platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • koncepcję komunikacyjną;
 • koncepcję działań edukacyjnych;
 • plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i m.st. Warszawa);
 • propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 • propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;
 • dobór kandydata (kandydatów) bądź kandydatki (kandydatek) na zastępcę (zastępców) bądź zastępczynię (zastępczynie) dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców/zastępczyni/zastępczyń ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana osoba/osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, przedstawiony przez niego/nią autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem.

 1. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. GUSTAWA HOLOUBKA – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 8 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

3. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: asielatycki@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 46 lub 22 443 03 88.

4. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

5. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

6. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. oświadczenie;
 3. oświadczenie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora;
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.

(Zarządzenie nr 220/2024 z 02-02-2024 (bip.warszawa.pl))

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Współczesnego

(Opublikowano 20 października 2023 )

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, zwanego dalej „Teatrem”, na pięć sezonów artystycznych 2024-2029.

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

II. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

2)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 50 osób;

3)    doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

6)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

7)    wysokie standardy etyczne;

8)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI;

9)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

6)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

7)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

8)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzna zawierająca: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

V. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr powstał w 1945 w Łodzi jako Teatr Kameralny Domu Żołnierza, w 1949 przeniósł się do Warszawy i od tej pory nieprzerwanie działa pod nazwą Teatr Współczesny w budynku przy ul. Mokotowskiej 13, adaptowanym z przedwojennego domu parafialnego przy kościele Najświętszego Zbawiciela.

Kierownikiem artystycznym Teatru od samego początku jego warszawskiej działalności był Erwin Axer, który w latach 1956-1981 sprawował także funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. W roku 1981 funkcję dyrektora naczelnego przejął Maciej Englert (wcześniej – od 1979 roku – piastujący stanowisko zastępcy dyrektora), który z powodzeniem kontynuował i rozwijał koncepcję teatru stworzoną przez Axera.

Teatr wypracował konsekwentnie prowadzoną linię programową, opartą na inscenizacjach współczesnego dramatu polskiego i europejskiego, a także na interpretacjach klasyki powieści współczesnej. Obecny repertuar Teatru jest wierny tym tradycjom: prezentowane są sztuki współczesnych dramaturżek i dramaturgów polskich oraz zagranicznych.

Cechą wyróżniającą Teatru jest istnienie doświadczonego oraz stabilnego zespołu, będącego gwarantem wysokiego poziomu artystycznego oraz sprawnego funkcjonowania instytucji.

Teatr Współczesny oferuje możliwość rozwoju osobom rozpoczynającym karierę artystyczną, udostępniając przestrzeń studentkom i studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.


VI. Oczekiwania Organizatora

Organizator oczekuje, że osoba wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie kontynuowała dotychczasową linię programową instytucji, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli oraz tworzenie wartościowego repertuaru, otwartego na adaptacje cennych i ważnych dzieł literatury XX- i XXI-wiecznej. W repertuarze powinno się znaleźć także miejsce dla sztuk i tekstów współczesnych.

Teatr powinien dbać przede wszystkim o swoją stałą publiczność, jednocześnie przyciągając nowych odbiorców i odbiorczynie poprzez spójną i przemyślaną strategię promocyjną i komunikacyjną.

Zgodnie ze swoją tradycją Teatr powinien być miejscem rozwijania aktorskiego i reżyserskiego rzemiosła, zaś prezentowane spektakle – utrzymywać wysoki poziom artystyczny. Organizator oczekuje, że Teatr pozostanie miejscem przyjaznym dla młodych aktorek i aktorów oraz reżyserek i reżyserów, umożliwiając im realizację projektów teatralnych, na przykład poprzez współpracę z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Dyrektor Teatru powinien dbać o dobre relacje w zespole oraz współpracę między poszczególnymi działami, wspierając sprawną komunikację wewnętrzną. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie zespołu przez wymagający pod wieloma względami proces zmiany w instytucji.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator, analizując program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, zwróci szczególną uwagę na:

×       koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;

×       ocenę komplementarności zaproponowanego programu artystycznego względem programów innych warszawskich instytucji artystycznych, a w szczególności Teatrów, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa;

×       racjonalność planu organizacyjno-finansowego;

×       plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online, ze szczególnym uwzględnieniem VOD Warszawa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

×       koncepcję komunikacyjną;

×       koncepcję działań edukacyjnych;

×       plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Urzędem m.st. Warszawy);

×       propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

×       propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;

×       dobór kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli tych osób ma charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, przedstawiony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybraną osobą a Organizatorem.

VII. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

VIII. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

IX. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Współczesnego oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: asielatycki@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 46.

X. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

XI. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

XII. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie nr 1587/2023 z 19-10-2023 (bip.warszawa.pl)

Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 2 września 2023 )

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury.

1.Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej
z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz
z ewentualnymi rekomendacjami, ze stosowną adnotacją, że kandydat/kandydatka pozyskują je na przedmiotowy konkurs (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)     nawiązanie do Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz misji i celów zawartych
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+;

b)     nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)     nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)     plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)     plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)       koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone
za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację
nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu
lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć
w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby
na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Treść ogłoszenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej UMP:

1)    w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury:

https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-konkursow-na-dyrektorow-miejskich-instytucji-kultury-1,c,8780/

2)    w dziale zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/696-2023-p,NT00193A5E/

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE

(Opublikowano 13 czerwca 2023 )

Prezydent Miast Będzina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Szczegółów można znaleźć poniżej.

Konkurs_Teatr Dzieci Zagłębia

Konkurs na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

PREZYDENT MIAST POZNANIA OGŁASZA KONKURS
na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
Teatru Polskiego w Poznaniu

1. Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury;

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)   nawiązanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023;

b)   nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)   nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)   plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)   plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)     koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem
(np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2
do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku:

1)     Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

2)     Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

3)     Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

4)     Złożenie dokumentów przez uczestniczkę/uczestnika konkursu oznacza zapoznanie się z procedurą konkursową zawartą w Ogłoszeniu konkursowym.

4. Informacje dodatkowe:

1)      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)      Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydatkę/kandydata – kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5, 6, 7 powinny zostać opatrzone
na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

3)      Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci
na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w
siedzibie instytucji (Poznań,
ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

4)      Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Poznania odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową.

5)      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatek/kandydatów; drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

6)      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów uczestniczki/uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

7)      Przyjętą przez Organizatora formą kontaktu z uczestniczkami/uczestnikami konkursu jest prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydatkę/kandydata we wniosku.

8)      Na wniosek komisji konkursowej uczestniczka/uczestnik konkursu może zostać zobowiązana(-ny) do okazania oryginałów dokumentów złożonych w ofercie konkursowej w formie kserokopii.

9)      Oferty kandydatek/kandydatów będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy
od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/ uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

10)   Programy funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatek/kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania w okresie
od zakończenia I etapu procedury konkursowej do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu
, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego. Brak wyrażenia zgody na ww. publikację
nie powoduje uznania oferty kandydatki/kandydata za niespełniającą kryteriów formalnych określonych w Ogłoszeniu konkursowym.

11)   Informacja o wyniku konkursu oraz protokoły posiedzenia komisji konkursowej zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

12)   Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie
do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

13)   Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

14)   Kandydatka/kandydat wyłoniona(-ny) w konkursie może zostać powołana(-ny) na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

15)   W przypadku wyboru przez komisję konkursową kandydatki/kandydata
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu przedstawiony przez nią/niego program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybraną kandydatką lub wybranym kandydatem a Organizatorem.

16)   Program działania, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
jest podawany do publicznej wiadomości przez Organizatora na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub przez instytucję kultury na jej stronie internetowej, w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu.

5. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

6. Oczekiwania Organizatora:

Teatr Polski w Poznaniu to instytucja działająca nieprzerwanie od 1875 roku. Był to pierwszy stały teatr polski w mieście. Powołany został na fali popularności i aktywności podobnych instytucji w całej Europie, skupiających życie kulturalne, społeczne i polityczne. Teatry służyły wówczas jako miejsca rozrywki i popularyzacji kultury literackiej i teatralnej, a także jako przestrzeń, w której można było wyrażać nowatorskie idee oraz poglądy, a udział w wydarzeniach teatralnych nobilitował uczestniczące w nich osoby.

Dla mieszkanek i mieszkańców Poznania, który znajdował się pod panowaniem niemieckim, Teatr Polski w Poznaniu – wybudowany przez Polaków – był także miejscem, w którym miała rozwijać się polska kultura. Miał być także ostoją dla rugowanego wówczas z przestrzeni publicznej języka ojczystego.

Teatr Polski w Poznaniu jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Poznań.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie podstawowym zadaniem teatru jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców Poznania w dziedzinie teatru i spokrewnionych z nim dyscyplin sztuki. Do zakresu działalności tej instytucji należą: przygotowywanie i prezentacja spektakli teatralnych z wykorzystaniem własnego zespołu artystycznego; uwzględnianie w repertuarze pozycji stanowiących klasykę polską; nawiązywanie kontaktów z innymi teatrami, w tym również z teatrami innych krajów w celu promowania polskiej twórczości kulturalnej; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi artystycznemu zespołu.

Istotny zakres działań teatru stanowią także szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodego pokolenia, mające na celu poszerzanie grupy świadomych odbiorczyń i odbiorców sztuki teatru, stwarzanie możliwości rozwijania ich zainteresowań w tej dziedzinie oraz poznania najciekawszych przykładów polskiej i światowej twórczości dramaturgicznej oraz przygotowujące ich do uczestnictwa w najbardziej interesujących formach współczesnego teatru.

Szczególnym zadaniem instytucji jest dbałość o zabytkowy budynek teatralny.

1)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być miejscem przyjaznym dla wszystkich. Działalność instytucji winna uwzględniać zarówno jej dotychczasową publiczność z dbałością o jej komfort i oczekiwania, jak i otwierać się na nowe grupy odbiorców i odbiorczyń, ze szczególną troską o młodzież, seniorki i seniorów, osoby ze szczególnymi potrzebami oraz migrantki/migrantów.

2)     Organizator oczekuje, że w programie znajdą się propozycje działań pozwalających na budowanie trwałych relacji z publicznością oraz wskazane zostaną sposoby komunikacji z odbiorczyniami oraz odbiorcami wydarzeń.

3)     Niezwykle istotnym elementem codziennej działalności Teatru powinna być regularnie prowadzona działalność edukacyjna, kierowana do różnych grup wiekowych, w partnerstwach z różnymi, wykwalifikowanymi instytucjami, realizowana w myśl Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.

4)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być otwarty na współpracę podmiotami i instytucjami znajdującymi się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także poza ścisłym centrum miasta.
Poprzez prowadzenie wspólnych działań z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli oraz partnerami biznesowymi teatr powinien wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej instytucji kultury.

5)     Teatr powinien wspierać swoje pracownice, pracowników oraz twórczynie i twórców z nim związanych, z otwartością i zrozumieniem traktując ich inicjatywy organizacyjne oraz artystyczne. Powinien korzystać z potencjału stałego zespołu artystycznego oraz zapraszać do współpracy inne osoby, w szczególności uznane realizatorki i uznanych realizatorów.

6)     Organizator oczekuje, że zaproszeni przez kandydatkę lub kandydata do współtworzenia linii programowej twórcy będą przeprowadzać procesy twórcze w duchu bezpiecznych i nieprzemocowych praktyk teatralnych z poszanowaniem godności każdej z osób uczestniczących w procesie powstawania spektaklu i z wykorzystaniem opracowanych przez zespół artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu narzędzi mających na celu usprawnienie procesu twórczego i zapobieganiu konfliktom m.in. poprzez kontynuowanie pracy na podstawie kontraktów podpisywanych między realizatorami a zespołem aktorskim przystępującym do pracy nad spektaklem („Przewodnik pisania kontraktu” umieszczony na stronie teatru).

7)     Organizator oczekuje, że teatr będzie odnosił się w swoich działaniach do najważniejszych tematów współczesności, skłaniając tym samym publiczność do krytycznego namysłu, a także twórczo wykorzystywał ważne teksty kultury, w tym historyczne i współczesne teksty dramatyczne.

8)     Organizator oczekuje przygotowania programu, w którym zawarte zostaną propozycje działań zapobiegających sytuacjom konfliktowym w zespole, a także narzędzi służących tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w instytucji oraz z nią współpracujących.

9)     W programie przedłożonym przez kandydata/kandydatkę powinny znaleźć się propozycje działań podnoszących kompetencje osób pracujących w teatrze oraz aktywności prowadzących do integracji całego zespołu.

10)  Przedłożony program działania winien być realny, tj. odnosić się do aktualnej sytuacji budżetowej instytucji, jej zasobów lokalowych, sprzętowych oraz kadrowych.

11)  W roku 2025 Teatr Polski w Poznaniu obchodzić będzie 150-lecie swojego istnienia, w związku z czym Organizator oczekuje przedstawienia przez kandydata/kandydatkę propozycji działań artystycznych, edukacyjnych oraz innych aktywności, które mogą być podjęte w czasie tego ważnego dla instytucji oraz miasta jubileuszu.

12)  Istotnym wyzwaniem, przed którym stanie nowy dyrektor lub nowa dyrektorka Teatru Polskiego w Poznaniu, będzie rozpoczęcie/przeprowadzenie kompleksowej modernizacji jego budynku. Organizator oczekuje nakreślenia sposobu funkcjonowania instytucji w trakcie tej inwestycji.

13)  Działalność Teatru Polskiego w Poznaniu finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej Miasta Poznania oraz innych dotacji ze środków publicznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator oczekuje, że instytucja będzie efektywnie zabiegała o takie środki, a zarazem będzie znajdywała nowe źródła finansowania, np. ze środków publicznych, europejskich, i aktywnie nawiązywała relacje z podmiotami biznesowymi.

14)  Program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej).

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatek/kandydatów
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2)     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3)     Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydatki/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, wynikającego z:

a)     ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia
25 października 1991 r.,

b)     rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r.

4)     Dane osobowe kandydatek/kandydatów po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

5)     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

-         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-         osoby te kwestionują prawidłowość danych;

-         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;

-         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

6)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)     Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.

8)     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)     Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,c,8780/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,197961.html
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/126-2023-p,NT0018D6FA/

Nabór konkursowy trwa do 12 maja 2023 roku.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

WOr.2111.1.2023                                                        Będzin, 28 lutego 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, bądź jednostkach sfery budżetowej w zakresie zarządzania instytucją, bądź jednostką, zarządzania działem instytucji bądź jednostki lub określonym zespołem lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury  i twórczością artystyczną),
c) niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,
d) umiejętności menedżerskie ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,
e) umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.
2.  Dodatkowym atutem kandydata będzie:
a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,
b) znajomość języków obcych,                                                                                                                                                                          c) wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych.
3. Kandydaci nie mogą być karani:
a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289 z późniejszymi zmianami).
4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:
a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności Teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,
b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,
c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,
d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora z własnoręcznym czytelnym podpisem,
b) oświadczenie kandydata ubiegającego się  o zatrudnienie dotyczące posiadanego wykształcenia i zatrudnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w obszarach wymienionych w pkt 1 ppkt b) niniejszego ogłoszenia (aktualny wypis z CEIDG    lub KRS) oraz kwalifikacje zawodowe,
d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
f) oświadczenie kandydata dotyczące posiadanego obywatelstwa, postępowań karnych i karnoskarbowych, braku prawomocnego skazania za wskazane w oświadczeniu typy przestępstw oraz braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),
g)

h)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),                                                                                                                                                                                                    klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – druk klauzuli stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
6. Oferty kandydatów wraz ze wszystkimi dokumentami mają być składane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ z adnotacją NIE OTWIERAĆ” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (wejście główne, parter) w terminie do 11 kwietnia 2023 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów i rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 czerwca 2023 roku.
7. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi  warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).
8. Warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
9. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.
10. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości w Warszawie

(Opublikowano 25 października 2022 )

Konkurs w TR Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora/ dyrektorki TR Warszawa na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Zgłoszenia kandydatur można składać do 20 grudnia.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1AC0AA75-A731-45E4-98D0-FA64D8B53055,frameless.htm

Oczekiwania Organizatora

Miasto Stołeczne Warszawa oczekuje, że działalność teatru będzie budowała pozycję stolicy jako ważnego ośrodka życia artystycznego i teatralnego. TR Warszawa powinien doceniać dokonania najlepszych twórców i twórczyń z nim związanych i poszukiwać nowych form ekspresji i komunikacji z publicznością. Podejmowana przez instytucję tematyka dotycząca ważnych społecznie wyzwań współczesności powinna budować przestrzeń do dialogu i rozwoju krytycznego myślenia oraz tworzenia trwałych relacji z publicznością (…) Działania repertuarowe teatru powinny być przede wszystkim skierowane do warszawskiej publiczności oraz osób odwiedzających Warszawę – czytamy w ogłoszeniu konkursowym.

Jak podkreślono, w latach 2023-2028 działalność teatru ma się skupić na scenie przy ul. Marszałkowskiej 8, a repertuar powinien uwzględniać techniczne możliwości tej sceny oraz budżet instytucji.

TR Warszawa jest samorządową instytucją artystyczną, dla której organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Siedziba główna mieści się przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie i jest przez Teatr wynajmowana. Trwa postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby Teatru na placu Defilad. Inwestycja jest realizowana przez dział inwestycji w TR Warszawa, podlegający dyrektorowi/ce Teatru. Inwestycję finansuje m.st. Warszawa.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

(Opublikowano 17 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy Rynek 39, 59-222 Legnica

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Więcej informacji można znaleźć:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120006,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-im-hel.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

(Opublikowano 3 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (zwanego dalej „Teatrem”) ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock

 1. 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      udokumentowane:

a)      co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,

b)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

 1. 2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)      znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów prawa pracy,

3)      znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

 1. 3. Wymogi formalne kandydatów:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

 1. 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej i ich skany zapisane na informatycznym nośniku danych (np. pendrive):

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)      autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)      życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 8-10 stanowi załącznik do ogłoszenia).

W przypadku rozbieżności treści dokumentów w postaci papierowej z dokumentami przekazanymi na informatycznym nośniku danych, Komisja konkursowa ocenia ofertę na podstawie dokumentów złożonych w postaci papierowej.

 1. 5. Zadania realizowane przez Dyrektora Teatru:

1)      kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru,

2)      podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie,

3)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru,

4)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,

5)      wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,

6)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

7)      przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

 1. 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

“Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Dzień 12 marca 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej dnia 12 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

 1. 7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

 1. 8. Informacje dodatkowe:

1)      informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),

2)      informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:

1)     administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)     dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)     będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

4)     mogą być udostępnione:

a)       uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)      podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)     będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)     nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

7)     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/kategoria,3.html