KonkursyKonkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 2 września 2023 )

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury.

1.Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej
z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz
z ewentualnymi rekomendacjami, ze stosowną adnotacją, że kandydat/kandydatka pozyskują je na przedmiotowy konkurs (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)     nawiązanie do Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz misji i celów zawartych
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+;

b)     nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)     nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)     plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)     plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)       koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone
za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację
nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu
lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć
w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby
na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Treść ogłoszenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej UMP:

1)    w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury:

https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-konkursow-na-dyrektorow-miejskich-instytucji-kultury-1,c,8780/

2)    w dziale zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/696-2023-p,NT00193A5E/

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE

(Opublikowano 13 czerwca 2023 )

Prezydent Miast Będzina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Szczegółów można znaleźć poniżej.

Konkurs_Teatr Dzieci Zagłębia

Konkurs na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

PREZYDENT MIAST POZNANIA OGŁASZA KONKURS
na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
Teatru Polskiego w Poznaniu

1. Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury;

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)   nawiązanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023;

b)   nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)   nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)   plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)   plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)     koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem
(np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2
do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku:

1)     Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

2)     Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

3)     Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

4)     Złożenie dokumentów przez uczestniczkę/uczestnika konkursu oznacza zapoznanie się z procedurą konkursową zawartą w Ogłoszeniu konkursowym.

4. Informacje dodatkowe:

1)      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)      Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydatkę/kandydata – kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5, 6, 7 powinny zostać opatrzone
na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

3)      Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci
na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w
siedzibie instytucji (Poznań,
ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

4)      Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Poznania odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową.

5)      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatek/kandydatów; drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

6)      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów uczestniczki/uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

7)      Przyjętą przez Organizatora formą kontaktu z uczestniczkami/uczestnikami konkursu jest prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydatkę/kandydata we wniosku.

8)      Na wniosek komisji konkursowej uczestniczka/uczestnik konkursu może zostać zobowiązana(-ny) do okazania oryginałów dokumentów złożonych w ofercie konkursowej w formie kserokopii.

9)      Oferty kandydatek/kandydatów będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy
od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/ uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

10)   Programy funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatek/kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania w okresie
od zakończenia I etapu procedury konkursowej do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu
, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego. Brak wyrażenia zgody na ww. publikację
nie powoduje uznania oferty kandydatki/kandydata za niespełniającą kryteriów formalnych określonych w Ogłoszeniu konkursowym.

11)   Informacja o wyniku konkursu oraz protokoły posiedzenia komisji konkursowej zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

12)   Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie
do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

13)   Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

14)   Kandydatka/kandydat wyłoniona(-ny) w konkursie może zostać powołana(-ny) na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

15)   W przypadku wyboru przez komisję konkursową kandydatki/kandydata
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu przedstawiony przez nią/niego program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybraną kandydatką lub wybranym kandydatem a Organizatorem.

16)   Program działania, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
jest podawany do publicznej wiadomości przez Organizatora na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub przez instytucję kultury na jej stronie internetowej, w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu.

5. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

6. Oczekiwania Organizatora:

Teatr Polski w Poznaniu to instytucja działająca nieprzerwanie od 1875 roku. Był to pierwszy stały teatr polski w mieście. Powołany został na fali popularności i aktywności podobnych instytucji w całej Europie, skupiających życie kulturalne, społeczne i polityczne. Teatry służyły wówczas jako miejsca rozrywki i popularyzacji kultury literackiej i teatralnej, a także jako przestrzeń, w której można było wyrażać nowatorskie idee oraz poglądy, a udział w wydarzeniach teatralnych nobilitował uczestniczące w nich osoby.

Dla mieszkanek i mieszkańców Poznania, który znajdował się pod panowaniem niemieckim, Teatr Polski w Poznaniu – wybudowany przez Polaków – był także miejscem, w którym miała rozwijać się polska kultura. Miał być także ostoją dla rugowanego wówczas z przestrzeni publicznej języka ojczystego.

Teatr Polski w Poznaniu jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Poznań.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie podstawowym zadaniem teatru jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców Poznania w dziedzinie teatru i spokrewnionych z nim dyscyplin sztuki. Do zakresu działalności tej instytucji należą: przygotowywanie i prezentacja spektakli teatralnych z wykorzystaniem własnego zespołu artystycznego; uwzględnianie w repertuarze pozycji stanowiących klasykę polską; nawiązywanie kontaktów z innymi teatrami, w tym również z teatrami innych krajów w celu promowania polskiej twórczości kulturalnej; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi artystycznemu zespołu.

Istotny zakres działań teatru stanowią także szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodego pokolenia, mające na celu poszerzanie grupy świadomych odbiorczyń i odbiorców sztuki teatru, stwarzanie możliwości rozwijania ich zainteresowań w tej dziedzinie oraz poznania najciekawszych przykładów polskiej i światowej twórczości dramaturgicznej oraz przygotowujące ich do uczestnictwa w najbardziej interesujących formach współczesnego teatru.

Szczególnym zadaniem instytucji jest dbałość o zabytkowy budynek teatralny.

1)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być miejscem przyjaznym dla wszystkich. Działalność instytucji winna uwzględniać zarówno jej dotychczasową publiczność z dbałością o jej komfort i oczekiwania, jak i otwierać się na nowe grupy odbiorców i odbiorczyń, ze szczególną troską o młodzież, seniorki i seniorów, osoby ze szczególnymi potrzebami oraz migrantki/migrantów.

2)     Organizator oczekuje, że w programie znajdą się propozycje działań pozwalających na budowanie trwałych relacji z publicznością oraz wskazane zostaną sposoby komunikacji z odbiorczyniami oraz odbiorcami wydarzeń.

3)     Niezwykle istotnym elementem codziennej działalności Teatru powinna być regularnie prowadzona działalność edukacyjna, kierowana do różnych grup wiekowych, w partnerstwach z różnymi, wykwalifikowanymi instytucjami, realizowana w myśl Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.

4)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być otwarty na współpracę podmiotami i instytucjami znajdującymi się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także poza ścisłym centrum miasta.
Poprzez prowadzenie wspólnych działań z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli oraz partnerami biznesowymi teatr powinien wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej instytucji kultury.

5)     Teatr powinien wspierać swoje pracownice, pracowników oraz twórczynie i twórców z nim związanych, z otwartością i zrozumieniem traktując ich inicjatywy organizacyjne oraz artystyczne. Powinien korzystać z potencjału stałego zespołu artystycznego oraz zapraszać do współpracy inne osoby, w szczególności uznane realizatorki i uznanych realizatorów.

6)     Organizator oczekuje, że zaproszeni przez kandydatkę lub kandydata do współtworzenia linii programowej twórcy będą przeprowadzać procesy twórcze w duchu bezpiecznych i nieprzemocowych praktyk teatralnych z poszanowaniem godności każdej z osób uczestniczących w procesie powstawania spektaklu i z wykorzystaniem opracowanych przez zespół artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu narzędzi mających na celu usprawnienie procesu twórczego i zapobieganiu konfliktom m.in. poprzez kontynuowanie pracy na podstawie kontraktów podpisywanych między realizatorami a zespołem aktorskim przystępującym do pracy nad spektaklem („Przewodnik pisania kontraktu” umieszczony na stronie teatru).

7)     Organizator oczekuje, że teatr będzie odnosił się w swoich działaniach do najważniejszych tematów współczesności, skłaniając tym samym publiczność do krytycznego namysłu, a także twórczo wykorzystywał ważne teksty kultury, w tym historyczne i współczesne teksty dramatyczne.

8)     Organizator oczekuje przygotowania programu, w którym zawarte zostaną propozycje działań zapobiegających sytuacjom konfliktowym w zespole, a także narzędzi służących tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w instytucji oraz z nią współpracujących.

9)     W programie przedłożonym przez kandydata/kandydatkę powinny znaleźć się propozycje działań podnoszących kompetencje osób pracujących w teatrze oraz aktywności prowadzących do integracji całego zespołu.

10)  Przedłożony program działania winien być realny, tj. odnosić się do aktualnej sytuacji budżetowej instytucji, jej zasobów lokalowych, sprzętowych oraz kadrowych.

11)  W roku 2025 Teatr Polski w Poznaniu obchodzić będzie 150-lecie swojego istnienia, w związku z czym Organizator oczekuje przedstawienia przez kandydata/kandydatkę propozycji działań artystycznych, edukacyjnych oraz innych aktywności, które mogą być podjęte w czasie tego ważnego dla instytucji oraz miasta jubileuszu.

12)  Istotnym wyzwaniem, przed którym stanie nowy dyrektor lub nowa dyrektorka Teatru Polskiego w Poznaniu, będzie rozpoczęcie/przeprowadzenie kompleksowej modernizacji jego budynku. Organizator oczekuje nakreślenia sposobu funkcjonowania instytucji w trakcie tej inwestycji.

13)  Działalność Teatru Polskiego w Poznaniu finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej Miasta Poznania oraz innych dotacji ze środków publicznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator oczekuje, że instytucja będzie efektywnie zabiegała o takie środki, a zarazem będzie znajdywała nowe źródła finansowania, np. ze środków publicznych, europejskich, i aktywnie nawiązywała relacje z podmiotami biznesowymi.

14)  Program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej).

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatek/kandydatów
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2)     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3)     Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydatki/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, wynikającego z:

a)     ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia
25 października 1991 r.,

b)     rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r.

4)     Dane osobowe kandydatek/kandydatów po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

5)     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

-         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-         osoby te kwestionują prawidłowość danych;

-         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;

-         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

6)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)     Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.

8)     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)     Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,c,8780/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,197961.html
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/126-2023-p,NT0018D6FA/

Nabór konkursowy trwa do 12 maja 2023 roku.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

WOr.2111.1.2023                                                        Będzin, 28 lutego 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, bądź jednostkach sfery budżetowej w zakresie zarządzania instytucją, bądź jednostką, zarządzania działem instytucji bądź jednostki lub określonym zespołem lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury  i twórczością artystyczną),
c) niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,
d) umiejętności menedżerskie ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,
e) umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.
2.  Dodatkowym atutem kandydata będzie:
a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,
b) znajomość języków obcych,                                                                                                                                                                          c) wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych.
3. Kandydaci nie mogą być karani:
a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289 z późniejszymi zmianami).
4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:
a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności Teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,
b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,
c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,
d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora z własnoręcznym czytelnym podpisem,
b) oświadczenie kandydata ubiegającego się  o zatrudnienie dotyczące posiadanego wykształcenia i zatrudnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w obszarach wymienionych w pkt 1 ppkt b) niniejszego ogłoszenia (aktualny wypis z CEIDG    lub KRS) oraz kwalifikacje zawodowe,
d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
f) oświadczenie kandydata dotyczące posiadanego obywatelstwa, postępowań karnych i karnoskarbowych, braku prawomocnego skazania za wskazane w oświadczeniu typy przestępstw oraz braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),
g)

h)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),                                                                                                                                                                                                    klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – druk klauzuli stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
6. Oferty kandydatów wraz ze wszystkimi dokumentami mają być składane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ z adnotacją NIE OTWIERAĆ” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (wejście główne, parter) w terminie do 11 kwietnia 2023 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów i rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 czerwca 2023 roku.
7. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi  warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).
8. Warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
9. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.
10. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości w Warszawie

(Opublikowano 25 października 2022 )

Konkurs w TR Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora/ dyrektorki TR Warszawa na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Zgłoszenia kandydatur można składać do 20 grudnia.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1AC0AA75-A731-45E4-98D0-FA64D8B53055,frameless.htm

Oczekiwania Organizatora

Miasto Stołeczne Warszawa oczekuje, że działalność teatru będzie budowała pozycję stolicy jako ważnego ośrodka życia artystycznego i teatralnego. TR Warszawa powinien doceniać dokonania najlepszych twórców i twórczyń z nim związanych i poszukiwać nowych form ekspresji i komunikacji z publicznością. Podejmowana przez instytucję tematyka dotycząca ważnych społecznie wyzwań współczesności powinna budować przestrzeń do dialogu i rozwoju krytycznego myślenia oraz tworzenia trwałych relacji z publicznością (…) Działania repertuarowe teatru powinny być przede wszystkim skierowane do warszawskiej publiczności oraz osób odwiedzających Warszawę – czytamy w ogłoszeniu konkursowym.

Jak podkreślono, w latach 2023-2028 działalność teatru ma się skupić na scenie przy ul. Marszałkowskiej 8, a repertuar powinien uwzględniać techniczne możliwości tej sceny oraz budżet instytucji.

TR Warszawa jest samorządową instytucją artystyczną, dla której organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Siedziba główna mieści się przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie i jest przez Teatr wynajmowana. Trwa postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby Teatru na placu Defilad. Inwestycja jest realizowana przez dział inwestycji w TR Warszawa, podlegający dyrektorowi/ce Teatru. Inwestycję finansuje m.st. Warszawa.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

(Opublikowano 17 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy Rynek 39, 59-222 Legnica

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Więcej informacji można znaleźć:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120006,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-im-hel.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

(Opublikowano 3 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (zwanego dalej „Teatrem”) ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock

  1. 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      udokumentowane:

a)      co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,

b)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

  1. 2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)      znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów prawa pracy,

3)      znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

  1. 3. Wymogi formalne kandydatów:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

  1. 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej i ich skany zapisane na informatycznym nośniku danych (np. pendrive):

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)      autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)      życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 8-10 stanowi załącznik do ogłoszenia).

W przypadku rozbieżności treści dokumentów w postaci papierowej z dokumentami przekazanymi na informatycznym nośniku danych, Komisja konkursowa ocenia ofertę na podstawie dokumentów złożonych w postaci papierowej.

  1. 5. Zadania realizowane przez Dyrektora Teatru:

1)      kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru,

2)      podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie,

3)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru,

4)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,

5)      wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,

6)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

7)      przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

  1. 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

“Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Dzień 12 marca 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej dnia 12 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

  1. 7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

  1. 8. Informacje dodatkowe:

1)      informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),

2)      informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:

1)     administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)     dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)     będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

4)     mogą być udostępnione:

a)       uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)      podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)     będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)     nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

7)     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/kategoria,3.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

(Opublikowano 21 stycznia 2021 )

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2)     posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;

3)     posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7)     nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)     znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;

2)     umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;

4)     znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

6)     doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;

7)     wykształcenie w dziedzinie teatru.

Zakres głównych zadań dyrektora:

1)     kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;

2)     podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;

3)     reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

4)     odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;

5)     podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;

6)     zatwierdzanie planów działalności instytucji.

Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;

2)     życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3)     opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4)     w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

6)     dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;

7)     czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)     że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c)     że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e)     o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,

e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 22 września 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

5) co najmniej 7-letnie doświadczenie w doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub w podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury;

6) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

1) posiadanie umiejętności menadżerskich i organizatorskich oraz umiejętność kierowania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu teatralnym;

3) posiadanie doświadczenia, niezbędnej wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków
dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnetrznych, w tym z funduszy europejskich;

4) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury.

4. Głównym zadaniem dyrektora teatru będzie kierowanie całokształtem działalności teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz statutu teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy okreslającej warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz programu jego działania.

5. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
na sezony 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ze szczególnym uwzględnieniem:

a) dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
i jego tradycji,

b) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c) wizji działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającej jej cele statutowe, strukturę organizacyjną posiadaną infrastrukturę oraz plany inwestycyjne instytucji,

d) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
i inwestycje,

e) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe) na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

f) koncepcji budowania publiczności;

4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

7) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

9) oświadczenia, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub postępowanie
karno – skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finanów publicznych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

6. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;

2) wykaz projektów realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata ze środków zewnętrznych, z wyszczególnieniem źródła oraz rodzaju projektu (do wyboru projekt inwestycyjny, artystyczny lub z zakresu edukacji lub promocji kultury);

3) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio
przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oświadczenie wraz w wymaganymi dokumentami powinno zostać umieszczone
w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 30 października 2020 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

§ 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników Konkursu,

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami Konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub e- mailowo;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

(Opublikowano 17 czerwca 2020 )

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, na czas określony – cztery sezony artystyczne.

Więcej informacji: https://bip.um.bydgoszcz.pl/