Archiwum

Archiwum z 2018(Opublikowano 30 grudnia 2018 )

Szanowni Państwo!

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!


Zarząd SDT

100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce: zestawienie dyrektorek i dyrektorów teatrów publicznych oraz ich zastępców

(Opublikowano 28 listopada 2018 )

Z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów przygotowało zestawienie dyrektorek i dyrektorów teatrów publicznych oraz ich zastępców w Polsce – stan na początek sezonu 2018/2019. Pełna lista kierownictw teatrów znajduje się na stronie sdt.pl w zakładce O stowarzyszeniu/Poczet dyrektorów teatrów. Poniżej znajdziecie Państwo trochę statystyki.

Przypomnijmy, że według prawa dyrektor teatru publicznego jest jednoosobowo odpowiedzialny za instytucję. Określenia takie jak „dyrektor artystyczny”, „dyrektor techniczny” i  podobne są zwyczajowe; osoby tak określane zajmują stanowiska zastępców dyrektora. To, czy w instytucji można powołać zastępcę dyrektora, i ile takich stanowisk można utworzyć, określa statut instytucji. Zastępcy są przeważnie wskazywani przez samego dyrektora i  to on ich zatrudnia, jednak większość samorządów zastrzega w statutach obowiązek uzyskania akceptacji organizatora. Niektórzy dyrektorzy korzystają z procedury konkursowej wybierając zastępcę ds. artystycznych (tak robi np. Teatr Maska w Rzeszowie), również w niektórych konkursach na dyrektora teatru można składać aplikacje w parach. Znamy niechlubne zakończenia takich procedur, jednak zdecydowanie więcej jest skutecznych duetów konkursowych (np. Marcin Kowalski i Maciej Nowak – dyrektor i zastępca ds. artystycznych w Teatrze Polskim w Poznaniu; Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak – dyrektor i zastępca dyrektora Biennale Warszawa, wcześniej Teatru Polskiego w Bydgoszczy).

Najwięcej zastępców – sześciu – ma dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (największego pod względem zatrudnienia i budżetu teatru publicznego w Polsce), jednak część dyrektorów nie korzysta z pomocy zastępców. Na 126 teatrów 36 jest zarządzanych całkowicie jednoosobowo. 73 dyrektorów i 21 dyrektorek teatru nie korzysta ze wsparcia zastępcy ds. artystycznych – najczęściej są reżyserami, aktorami, dyrygentami. Natomiast wśród 39 zastępców ds. artystycznych są tylko 3 kobiety.

Choć historia teatru zna bardzo skuteczne dyrektorki, to wciąż kobiety stanowią mniejszość wśród szefów teatrów publicznych. Na 126 teatrów tylko 29 prowadzonych jest przez kobiety. Dużo częściej można je spotkać na stanowisku zastępcy dyrektora – z 89 zastępców 39 to kobiety. Warto w tym miejscu wyrazić nadzieję, że artystki, animatorki i menedżerki będą coraz chętniej stawać do konkursów na dyrektorów teatrów i będą je wygrywać. Za rok sprawdzimy, czy sytuacja wśród dyrekcji polskich teatrów publicznych uległa zmianie.

Zestawienie zostało opracowane na podstawie stron www i BIP teatrów publicznych na początku września 2018 r.

126 teatrów – instytucji artystycznych, w tym:

 • 64 teatry dramatyczne
 • 25 teatrów lalkowych
 • 21 teatrów muzycznych
 • 6 teatrów impresaryjnych
 • 6 teatrów określonych jako „inne” (teatry wywodzące się z niezależnych zespołów alternatywnych)
 • 4 teatry tańca

29 kobiet na stanowisku dyrektora teatru, w tym:

 • 12 kobiet dyrektorek teatrów dramatycznych
 • 5 dyrektorek kobiet teatrów muzycznych
 • 4 kobiety dyrektorki teatrów lalkowych
 • 4 kobiety dyrektorki teatrów impresaryjnych
 • 3 kobiety dyrektorki teatrów tańca
 • 1 dyrektorka teatru „innego” (Teatr Ósmego Dnia)

94 dyrektorów nie posiada zastępcy ds. artystycznych, w tym:

 • 21 kobiet

32 osoby na stanowisku zastępcy dyrektora ds. artystycznych („dyrektor artystyczny), w tym:

 • 3 kobiety

89 osób na stanowisku zastępcy dyrektora ds. innych niż artystyczne, w tym:

 • 39 kobiet

Nie żyje Zbigniew Korpolewski

(Opublikowano 26 listopada 2018 )

W wieku 84 lat zmarł były prezes SDT (1995-1997), pan Zbigniew Korpolewski.

Aktor, autor tekstów, satyryk, reżyser, były dyrektor Zakładu Widowisk Estradowych, jak również stołecznego Teatru “Syrena”. Pisał monologi, które wykonywały Hanka Bielicka i Irena Kwiatkowska. Ponadto pisał również dla kabaretów m.in. „Dudek” i „Egida”. Autor satyrycznego programu „Loża”. Wraz z Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i Ireną Santor występował za granicą m.in. w Australii, USA i Kanadzie.

Zarząd SDT składa Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia.

Wywiad z dyr. Dariuszem Miłkowskim

(Opublikowano 27 sierpnia 2018 )

Zapraszamy do wywiadu z wieloletnim członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia, dyrektorem Dariuszem Miłkowskim:

http://dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogoda-na-jutro-czego-sie-nie-da

Nie żyje krytyczka teatralna Joanna Puzyna-Chojka

(Opublikowano 30 czerwca 2018 )

28 czerwca br. w tragicznym wypadku drogowym zginęła Joanna Puzyna-Chojka.

Teatrolog, animator kultury, nauczyciel akademicki i krytyk teatralny. Joanna Puzyna-Chojka aktywnie promowała współczesny dramat i teatr. Podejmowała również rozmaite inicjatywy kuratorskie.

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/261255.html

Dariusz Miłkowski żegna Teatr Rozrywki

(Opublikowano 23 czerwca 2018 )

Nasz wieloletni członek zwyczajny, członek Zarządu poprzednich kilku kadencji żegna się z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Pan Dyrektor spędził w Teatrze 34 lata, podczas których odnosił wiele sukcesów zawodowych.

Więcej informacji można znaleźć: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/260955.html

Romuald Wicza-Pokojski dyrektorem Opery Bałtyckiej

(Opublikowano 23 czerwca 2018 )

Nasz wieloletni członek, Romuald Wicza-Pokojski został wybrany na Dyrektora Opery Bałtyckiej.

Więcej informacji można znaleźć: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/260891.html

Zjazd członków SDT – protokół

(Opublikowano 8 maja 2018 )

16 kwietnia 2018

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu
W dalszej części spotkania Pan Prezes Paweł Szkotak podsumował działalność Zarządu za rok 2017.
sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Wojtuś przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
sprawozdanie

Przyjęcie uchwał
Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz poprosił zebranych o zgłoszenie się do komisji skrutacyjnej. W skład komisji weszli: Przemysław Kieliszewski, Warcisław Kunc, Grażyna Posmykiewicz.
W wyniku głosowania, większością głosów przyjęto, że głosowania nad uchwałami będą się odbywały w trybie jawnym. Uprawnionych do głosowania było 46 członków Stowarzyszenia.
Zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 i z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017 oraz uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018.

Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz przedstawił plan finansowy na rok 2018.

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka nakreśliła tematykę spotkania z Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN, które odbędzie się w dalszej części obrad. Spotkanie będzie dotyczyło prac nad nową ustawą, relacji z prac Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, prawidłowej kwalifikacji umów o dzieło i zlecenie oraz problemów z programami dotacyjnymi.

Głos zabrali dyrektorzy, którzy opowiedzieli o kontrolach z ZUS-u, które odbyły się w ich teatrach, a najważniejszym problemem była właśnie kwalifikacja umów o dzieło i zlecenie czy gotowość aktorów do pracy. To ostatnie pojęcie jest zupełnie niezrozumiałe dla ZUS-u. ZUS kieruje się kodeksem cywilnym i zupełnie inaczej interpretuje ten rodzaj pracy, a ma prawo kontrolować do pięciu lat wstecz.
W tym przypadku mieszają się trzy płaszczyzny prawne: kodeks cywilny, prawo autorskie i prawo ZUSowskie, które zupełnie inaczej interpretują te umowy.
Dyrektor Joanna Nawrocka, zwróciła się do zebranych, aby członkowie Stowarzyszenia informowali Zarząd o tym jak takie kontrole przebiegały, jakie były konsekwencje i jak udało się rozwiązać problemy. Najlepiej aby takie krótkie sprawozdania były wysyłane na adres mailowy Stowarzyszenia.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Przedmiotem rozmowy były trzy tematy: ustalenia dotyczące Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz programy dotacyjne MKiDN.
Pani Dyrektor Komar-Morawska opowiedziała o przygotowaniach do OKK, w których uczestniczyło 25 podmiotów, odbyło się 11 spotkań, w tym również o charakterze regionalnym czy branżowym. Kolejnym etapem jest zbieranie postulatów i analiza możliwości ich realizacji, czyli wyjście z etapu diagnozy do prognozy. Konferencja podsumowująca te działania została zaplanowana na czerwiec.
Po etapie zbierania postulatów z poszczególnych środowisk, na konferencji zostaną przedstawione plany działania. Środowiska zidentyfikowały problemy, a zadaniem ministerstwa jest zidentyfikowanie rozwiązania problemów.
OKK to nie tylko konferencja, ale również forum, na którym mają zostać zaprojektowane propozycje zmian o charakterze prawnym. Najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne będą musiały przejść pełną ścieżkę legislacyjną.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej – zakończono proces konsultacji społecznych, w których również uczestniczyło Stowarzyszenie.
Inicjatorem zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Rada ds. Instytucji Artystycznych, działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jaki i postulaty ze środowiska.

Procedowanie zmiany w prawie dotyczącym konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Przygotowany projekt nowego rozporządzenia nie może zostać zaprezentowany ponieważ jest w trakcie procesu legislacyjnego.
Najważniejsze założenia w zmianie rozporządzenia to: określenie czasu, w którym organizator powinien podać do wiadomości publicznej zamiar przeprowadzenia konkursu oraz ogłosić konkurs, uwzględnienie komunikacji elektronicznej w procesie ogłaszania konkursu, doprecyzowanie zapisów dotyczących zawartości ogłoszenia konkursowego, doprecyzowanie kwestii uchybień formalnych w składanych ofertach oraz możliwości ich uzupełnienia, wprowadzenie wymogu dwuetapowego posiedzenia komisji konkursowej, pozwalającego na szczegółowe zapoznanie się z ofertami, obowiązek zamieszczania protokołu z posiedzeń komisji konkursowej na BIP oraz uregulowanie kwestii organizacyjnych i logistycznych.
Zestawienie uwag powinno być dostępne na stronie centrum legislacji: https://www.rcl.gov.pl/

Programy dotacyjne MKiDN
Przesunięty termin aplikowania o środki spowodował niezadowolenie wśród środowiska artystycznego. Te zmiany wynikają z obiektywnych przesłanek prawnych. Zmienił się stan prawny i w chwili obecnej, po wielomiesięcznej pracy, departament mecenatu zaproponuje takie działania, aby w roku 2019 powrócić do poprzedniego terminarzu.

Pan Prezes Paweł Szkotak podziękował Pani Dyrektor za udział w spotkaniu.

Na koniec obrad Dyrektor Małgorzata Mostek przedstawiła zebranym temat  Planowania strategicznego w instytucjach artystycznych – korzyści jakie płyną z tworzenia i pisania strategii teatru.
Strategia to właściwie rozbudowana koncepcja programowa, tylko, że w poszerzeniu
o wiedzę zdobytą na temat instytucji.
Najważniejsze to określenie celu, który będzie również uwzględniał wielkość instytucji. Strategia to przede wszystkim droga między tym miejscem gdzie jesteśmy a gdzie chcemy być.
prezentacja

Na koniec obrad Prezes Paweł Szkotak zapytał zebranych jak widzą rolę Stowarzyszenia w OKK. Czy jesteśmy zainteresowani działaniem wspólnym z innym podmiotami (Unia Teatrów, ZASP, Stowarzyszenie Filharmonii).
Na najbliższym spotkaniu Zarządu, zapadnie decyzja czy konieczne jest jeszcze dodatkowe spotkanie wszystkich członków przed czy już po konferencji.

W związku z sugestiami, że ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń, zebranych poproszono o przesłanie propozycji szkoleń.

Dyrektor Jacek Schoen poinformował zebranych o nowym portalu www.premiera.org.pl  i zachęcał do współpracy.

Pan Prezes podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył spotkanie.

Przygrywka, czyli trzecia edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego

(Opublikowano 26 kwietnia 2018 )

ZAPROSZENIE

Przygrywka, czyli trzecia edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego

25 kwietnia, rozpocznie się trzecia edycja Przygrywki – przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych wyższych szkół artystycznych o Nagrodę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

W tegorocznej, trzeciej już edycji Przygrywki, w finale zaprezentowanych zostanie siedem  spektakli. Jury przyzna nagrody w czterech kategoriach: najlepszy spektakl dyplomowy, najlepszy egzamin muzyczny, najlepsza aktorka/aktor dyplomu, najlepsza aktorka/aktor egzaminu. Nagrodzony spektakl będzie również szczególnie wyróżniony – zostanie pokazany w Teatrze Muzycznym w innym terminie. Spektakle oceniać będzie jury w składzie: Janusz Grzywacz, Katarzyna Jamróz, Jerzy Satanowski oraz Anna Wołek (dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu).

Szczegółowy program Przygrywki znajduje się na stronie internetowej Teatru: http://teatrmuzyczny.torun.pl/aktualnosci/lorem-ipsum/

Będzie nam miło gościć dyrektorów – gdyby ktoś się zdecydował.

Zjazd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – przypomnienie

(Opublikowano 13 kwietnia 2018 )

W dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 odbędzie się zjazd członków Stowarzyszenia.

Agenda zjazdu zostanie wysłana indywidualnie na prośbę zainteresowanych.