Archiwum

Archiwum z 2023Zmarł Zbigniew Majchrowski

(Opublikowano 21 grudnia 2023 )

W nocy z dnia 20 na 21 grudnia 2023 zmarł profesor Zbigniew Majchrowski.

Historyk literatury, krytyk teatralny i literacki, teatrolog, jak również znawca literatury romantyzmu.

Autor podręczników literatury polskiej dla liceów i techników, oraz wieloletni profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor Majchrowski utworzył Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej w IFP Uniwersytetu Gdańskiego.

Opinia w sprawie odwołania Pani Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie

(Opublikowano 21 grudnia 2023 )

Warszawa, 21.12.2023 r.

Pan

Artur Jóźwik

Dyrektor

Biuro Kultury

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

W odpowiedzi na pismo KU-IK.2120.43.2023.MKL z dn. 18 grudnia br. dotyczące wyrażenia opinii w sprawie odwołania Pani Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę opisane w ww. piśmie odstępstwa od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury, Zarząd Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów pozytywnie opiniuje zamiar odwołania P. Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 4)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów od wielu miesięcy z uwagą przygląda się sytuacji Teatru Dramatycznego ze względu na znaczenie tej sceny oraz wynik konkursu na dyrektora i szczególny program zaproponowany przez Monikę Strzępkę, niosący wiele ważnych dla środowiska teatru idei i postulatów: solidarności, empatii, partnerstwa, szacunku dla różnorodności i innych. Z ogromną przykrością przyjęliśmy fakt niezgodności pomiędzy deklaracjami programowymi a ich realizacją. To porażka, która dotyka wszystkich, w szczególności osoby związane zawodowo z instytucją. Ubolewamy, że ofiarami kryzysowej sytuacji są również widzowie.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazł się Teatr, jego Pracowniczki i Pracownicy, jak również osoby współpracujące, gorąco apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań łagodzących i instytucjonalne, i ludzkie koszty kryzysu Teatru – oraz służących przywróceniu Teatrowi równowagi.

Zarząd SDT

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Współczesnego

(Opublikowano 20 października 2023 )

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, zwanego dalej „Teatrem”, na pięć sezonów artystycznych 2024-2029.

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

II. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

2)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 50 osób;

3)    doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

6)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

7)    wysokie standardy etyczne;

8)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI;

9)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

6)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

7)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

8)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzna zawierająca: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

V. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr powstał w 1945 w Łodzi jako Teatr Kameralny Domu Żołnierza, w 1949 przeniósł się do Warszawy i od tej pory nieprzerwanie działa pod nazwą Teatr Współczesny w budynku przy ul. Mokotowskiej 13, adaptowanym z przedwojennego domu parafialnego przy kościele Najświętszego Zbawiciela.

Kierownikiem artystycznym Teatru od samego początku jego warszawskiej działalności był Erwin Axer, który w latach 1956-1981 sprawował także funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. W roku 1981 funkcję dyrektora naczelnego przejął Maciej Englert (wcześniej – od 1979 roku – piastujący stanowisko zastępcy dyrektora), który z powodzeniem kontynuował i rozwijał koncepcję teatru stworzoną przez Axera.

Teatr wypracował konsekwentnie prowadzoną linię programową, opartą na inscenizacjach współczesnego dramatu polskiego i europejskiego, a także na interpretacjach klasyki powieści współczesnej. Obecny repertuar Teatru jest wierny tym tradycjom: prezentowane są sztuki współczesnych dramaturżek i dramaturgów polskich oraz zagranicznych.

Cechą wyróżniającą Teatru jest istnienie doświadczonego oraz stabilnego zespołu, będącego gwarantem wysokiego poziomu artystycznego oraz sprawnego funkcjonowania instytucji.

Teatr Współczesny oferuje możliwość rozwoju osobom rozpoczynającym karierę artystyczną, udostępniając przestrzeń studentkom i studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.


VI. Oczekiwania Organizatora

Organizator oczekuje, że osoba wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie kontynuowała dotychczasową linię programową instytucji, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli oraz tworzenie wartościowego repertuaru, otwartego na adaptacje cennych i ważnych dzieł literatury XX- i XXI-wiecznej. W repertuarze powinno się znaleźć także miejsce dla sztuk i tekstów współczesnych.

Teatr powinien dbać przede wszystkim o swoją stałą publiczność, jednocześnie przyciągając nowych odbiorców i odbiorczynie poprzez spójną i przemyślaną strategię promocyjną i komunikacyjną.

Zgodnie ze swoją tradycją Teatr powinien być miejscem rozwijania aktorskiego i reżyserskiego rzemiosła, zaś prezentowane spektakle – utrzymywać wysoki poziom artystyczny. Organizator oczekuje, że Teatr pozostanie miejscem przyjaznym dla młodych aktorek i aktorów oraz reżyserek i reżyserów, umożliwiając im realizację projektów teatralnych, na przykład poprzez współpracę z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Dyrektor Teatru powinien dbać o dobre relacje w zespole oraz współpracę między poszczególnymi działami, wspierając sprawną komunikację wewnętrzną. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie zespołu przez wymagający pod wieloma względami proces zmiany w instytucji.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator, analizując program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, zwróci szczególną uwagę na:

×       koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;

×       ocenę komplementarności zaproponowanego programu artystycznego względem programów innych warszawskich instytucji artystycznych, a w szczególności Teatrów, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa;

×       racjonalność planu organizacyjno-finansowego;

×       plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online, ze szczególnym uwzględnieniem VOD Warszawa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

×       koncepcję komunikacyjną;

×       koncepcję działań edukacyjnych;

×       plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Urzędem m.st. Warszawy);

×       propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

×       propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;

×       dobór kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli tych osób ma charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, przedstawiony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybraną osobą a Organizatorem.

VII. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

VIII. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

IX. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Współczesnego oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: asielatycki@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 46.

X. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

XI. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

XII. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie nr 1587/2023 z 19-10-2023 (bip.warszawa.pl)

Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 2 września 2023 )

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury.

1.Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej
z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz
z ewentualnymi rekomendacjami, ze stosowną adnotacją, że kandydat/kandydatka pozyskują je na przedmiotowy konkurs (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)     nawiązanie do Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz misji i celów zawartych
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+;

b)     nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)     nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)     plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)     plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)       koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone
za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację
nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu
lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć
w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby
na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Treść ogłoszenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej UMP:

1)    w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury:

https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-konkursow-na-dyrektorow-miejskich-instytucji-kultury-1,c,8780/

2)    w dziale zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/696-2023-p,NT00193A5E/

Stanowisko Zarządu w sprawie sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie

(Opublikowano 14 lipca 2023 )

Warszawa, 6 lipca 2023 r.

L.dz. 06/OiK/2023-25

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie!

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów z niepokojem przygląda się sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie. Stoimy na stanowisku, że ustępujący dyrektor nie powinien, a nawet nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu teatru wykraczających poza okres swojego powołania (ewentualnie z wyjątkiem tych, które uzgodni ze swoim następcą i w porozumieniu z organizatorem). Taki zapis często pojawia się w umowach o warunkach organizacyjno-finansowych prowadzenia instytucji kultury podpisywanych przez organizatorów instytucji kultury z dyrektorami. Apelujemy, aby Państwo, jako organizator Teatru Groteska, pełniąc funkcje kontrolne wobec swojej instytucji, niezwłocznie podjęli działania uniemożliwiające zaciąganie zobowiązań na okres po 31 sierpnia 2023 r. przez ustępującego dyrektora.

Z poważaniem

Zarząd SDT

Do wiadomości:

1)     Komisja Zakładowa ZZAP przy Teatrze Groteska

2)     Karol Suszczyński

Pismo w sprawie sytuacji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

(Opublikowano 18 czerwca 2023 )

Warszawa, 19.06.2023 r.

Pan

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Szanowny Panie Prezydencie,

zaniepokojeni głosami z częstochowskiego środowiska kulturalnego zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie szczególną troską Teatru im. Adama Mickiewicza. Prosimy o rozważenie niezwłocznego rozpisania kolejnego konkursu na dyrektora, z komisją reprezentującą organizacje środowiskowe, lub o powołanie nowej dyrekcji teatru zgodnie z przewidzianym w prawie trybem pozakonkursowym.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie od ponad dwóch sezonów  jest pozbawiony przewodnictwa artystycznego. To dla instytucji i dla zespołu bardzo niedobra sytuacja, destabilizująca wewnętrzne więzi i degradująca motywację. Teatr ten zapewnia dostęp do kultury scenicznej nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, nie tylko miastu, ale także okolicy o promieniu ok. 100 km. To ogromny zasób widzów teatralnych i warto, aby instytucja, która chce kierować do nich swe działania, miała doświadczonego, twórczego i rozumiejącego teatralną rzeczywistość przewodnika. Taką osobą, definiującą misję teatru i nadającą mu rozmach i wizerunek, jest właśnie dyrektor lub dyrektorka.

Teatrem może kierować jedna osoba o kompetencjach artystycznych i zarządczych, może to być także duet złożony z artysty/artystki i menedżera/menedżerki. Ważne jest jednak, by osoba ta (lub osoby) została wybrana w sposób nie budzący wątpliwości co do jej kompetencji i zamierzeń, a także co do transparentnego przebiegu procedury wyboru. Organizator ma prawo wskazać dyrektora lub wybrać go w drodze konkursu, natomiast przy obu tych drogach ważny jest udział organizacji środowiskowych, które mogą wesprzeć urząd swoją wiedzą i doświadczeniem, a także znajomością ogólnopolskich realiów teatralnych. Wiemy, że obecnie teatrem kieruje osoba pełniąca obowiązki dyrektora, jednak nie znamy ani jej kwalifikacji artystycznych, ani planów na działalność Teatru. Instytucja artystyczna w tak dużym ośrodku jak Częstochowa zasługuje na osobę o wysokich kompetencjach i potrzebuje człowieka teatru do pokierowania tak ważną lokalnie sceną.

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów reprezentuje obecnych i potencjalnych dyrektorów i dyrektorki teatrów, a także osoby na stanowiskach zastępcy dyrektora, w liczbie niemal 250. To duży zasób ludzki, ale także zasób kompetencji i wiedzy. Jesteśmy także po to, aby dzielić się tą wiedzą z organizatorami, urzędnikami i politykami. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w drodze rozmów, wzajemnej uważności i odpowiadania na potrzeby. Jako naczelną potrzebę widzimy teraz konieczność stabilizacji artystycznej i organizacyjnej dla Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W naszej opinii może to zapewnić dyrektor lub dyrektorka Teatru mająca kompetencje artystyczne lub wsparcie artysty na stanowisku zastępcy.

Częstochowski teatr był prowadzony przez ciekawych twórców o mocnych osobowościach. Warto, by jego przyszłą historię mógł tworzyć ktoś, kto weźmie pod uwagę zarówno tradycję, jak i szerokie spektrum współczesnej publiczności, a także zadba o zespół i infrastrukturę. To niełatwe, ale bez wątpienia możliwe. W imieniu Zarządu SDT deklaruję gotowość pomocy w wyborze nowej dyrekcji Teatru im. Adama Mickiewicza.

Paweł Szkotak

Prezes SDT

Poniżej znajdą Państwo stanowisko Regionalnej Sekcji Kultury dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza.

02_PR_2023-25_Stanowisko RSK

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE

(Opublikowano 13 czerwca 2023 )

Prezydent Miast Będzina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Szczegółów można znaleźć poniżej.

Konkurs_Teatr Dzieci Zagłębia

9 czerwca 2023 roku odeszła Barbara Borys-Damięcka

(Opublikowano 9 czerwca 2023 )

09.06.2023 roku zmarła Barbara Borys-Damięcka. Reżyserka teatralna i telewizyjna, od 2007 roku Senatorka RP.

Barbara Borys-Damięcka była wieloletnią Prezeską naszego Stowarzyszenia (2002-2015), a od wielu lat była naszą Honorową Członkinią. Zawsze była postacią nietuzinkową, od zawsze oddaną kulturze i drugiemu człowiekowi.

Swoje filmowe doświadczenie zaczynała pod okiem Andrzeja Munka. Od 1958 do 1997 roku była związana z Telewizją Polską, dla której reżyserowała i realizowała m.in. programy Kabaretu Starszych Panów i serial “Stawka większa niż życie”. Była pomysłodawczynią uruchomienia Telewizji Polonia.

W Telewizji Polskiej pełniła funkcje dyrektorki Działu Realizacji Telewizyjnej, wiceprezeski TVP, szefowej Zespołu TVP oraz doradczyni Zarządu TVP.

W latach 1997-2007 była Dyrektorką Naczelną i Artystyczną Teatru Syrena w Warszawie, a w  latach 2002-15 była prezeską Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Polsce.

Od 2007 roku Barbara Borys-Damięcka była Senatorką RP.

Walne Zgromadzenie Członków SDT w Radziejowicach

(Opublikowano 15 maja 2023 )

14.05.2023 roku w Radziejowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, mające charakter wyborczy. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, o tym samym składzie, co w mijającej kadencji. Prezesem został Paweł Szkotak.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SDT_protokół

15.05.2023 odbyły się dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości:

Sztuka dbania o wizerunek. Zarządzanie komunikacją w trudnych sytuacjach.

Marta Nowicka, Account Director agencji PR FleishmanHillard w Polsce

Czy i jak teatry mogą stać się bardziej atrakcyjnymi pracodawcami.

Trendy i wyniki badań dotyczących rynku pracy 2023.

Anna Długołęcka, ekspertka w dziedzinie HR, psycholożka, trenerka, menedżerka

Nagroda im. Zygmunta Hübnera – CZŁOWIEK TEATRU 2023

(Opublikowano 14 marca 2023 )

Miło nam poinformować, że tegoroczną Nagrodę im. Zygmunta Hübnera – CZŁOWIEK TEATRU 2023 otrzymał Pan Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, członek naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie gratulujemy!