Archiwum

Archiwum z 2023Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 2 września 2023 )

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury.

1.Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej
z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz
z ewentualnymi rekomendacjami, ze stosowną adnotacją, że kandydat/kandydatka pozyskują je na przedmiotowy konkurs (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)     nawiązanie do Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz misji i celów zawartych
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+;

b)     nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)     nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)     plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)     plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)       koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone
za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację
nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu
lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć
w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby
na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Treść ogłoszenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej UMP:

1)    w dziale komunikatów dotyczących konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury:

https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-konkursow-na-dyrektorow-miejskich-instytucji-kultury-1,c,8780/

2)    w dziale zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/696-2023-p,NT00193A5E/

Stanowisko Zarządu w sprawie sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie

(Opublikowano 14 lipca 2023 )

Warszawa, 6 lipca 2023 r.

L.dz. 06/OiK/2023-25

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie!

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów z niepokojem przygląda się sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie. Stoimy na stanowisku, że ustępujący dyrektor nie powinien, a nawet nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu teatru wykraczających poza okres swojego powołania (ewentualnie z wyjątkiem tych, które uzgodni ze swoim następcą i w porozumieniu z organizatorem). Taki zapis często pojawia się w umowach o warunkach organizacyjno-finansowych prowadzenia instytucji kultury podpisywanych przez organizatorów instytucji kultury z dyrektorami. Apelujemy, aby Państwo, jako organizator Teatru Groteska, pełniąc funkcje kontrolne wobec swojej instytucji, niezwłocznie podjęli działania uniemożliwiające zaciąganie zobowiązań na okres po 31 sierpnia 2023 r. przez ustępującego dyrektora.

Z poważaniem

Zarząd SDT

Do wiadomości:

1)     Komisja Zakładowa ZZAP przy Teatrze Groteska

2)     Karol Suszczyński

Pismo w sprawie sytuacji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

(Opublikowano 18 czerwca 2023 )

Warszawa, 19.06.2023 r.

Pan

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Szanowny Panie Prezydencie,

zaniepokojeni głosami z częstochowskiego środowiska kulturalnego zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie szczególną troską Teatru im. Adama Mickiewicza. Prosimy o rozważenie niezwłocznego rozpisania kolejnego konkursu na dyrektora, z komisją reprezentującą organizacje środowiskowe, lub o powołanie nowej dyrekcji teatru zgodnie z przewidzianym w prawie trybem pozakonkursowym.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie od ponad dwóch sezonów  jest pozbawiony przewodnictwa artystycznego. To dla instytucji i dla zespołu bardzo niedobra sytuacja, destabilizująca wewnętrzne więzi i degradująca motywację. Teatr ten zapewnia dostęp do kultury scenicznej nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, nie tylko miastu, ale także okolicy o promieniu ok. 100 km. To ogromny zasób widzów teatralnych i warto, aby instytucja, która chce kierować do nich swe działania, miała doświadczonego, twórczego i rozumiejącego teatralną rzeczywistość przewodnika. Taką osobą, definiującą misję teatru i nadającą mu rozmach i wizerunek, jest właśnie dyrektor lub dyrektorka.

Teatrem może kierować jedna osoba o kompetencjach artystycznych i zarządczych, może to być także duet złożony z artysty/artystki i menedżera/menedżerki. Ważne jest jednak, by osoba ta (lub osoby) została wybrana w sposób nie budzący wątpliwości co do jej kompetencji i zamierzeń, a także co do transparentnego przebiegu procedury wyboru. Organizator ma prawo wskazać dyrektora lub wybrać go w drodze konkursu, natomiast przy obu tych drogach ważny jest udział organizacji środowiskowych, które mogą wesprzeć urząd swoją wiedzą i doświadczeniem, a także znajomością ogólnopolskich realiów teatralnych. Wiemy, że obecnie teatrem kieruje osoba pełniąca obowiązki dyrektora, jednak nie znamy ani jej kwalifikacji artystycznych, ani planów na działalność Teatru. Instytucja artystyczna w tak dużym ośrodku jak Częstochowa zasługuje na osobę o wysokich kompetencjach i potrzebuje człowieka teatru do pokierowania tak ważną lokalnie sceną.

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów reprezentuje obecnych i potencjalnych dyrektorów i dyrektorki teatrów, a także osoby na stanowiskach zastępcy dyrektora, w liczbie niemal 250. To duży zasób ludzki, ale także zasób kompetencji i wiedzy. Jesteśmy także po to, aby dzielić się tą wiedzą z organizatorami, urzędnikami i politykami. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w drodze rozmów, wzajemnej uważności i odpowiadania na potrzeby. Jako naczelną potrzebę widzimy teraz konieczność stabilizacji artystycznej i organizacyjnej dla Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W naszej opinii może to zapewnić dyrektor lub dyrektorka Teatru mająca kompetencje artystyczne lub wsparcie artysty na stanowisku zastępcy.

Częstochowski teatr był prowadzony przez ciekawych twórców o mocnych osobowościach. Warto, by jego przyszłą historię mógł tworzyć ktoś, kto weźmie pod uwagę zarówno tradycję, jak i szerokie spektrum współczesnej publiczności, a także zadba o zespół i infrastrukturę. To niełatwe, ale bez wątpienia możliwe. W imieniu Zarządu SDT deklaruję gotowość pomocy w wyborze nowej dyrekcji Teatru im. Adama Mickiewicza.

Paweł Szkotak

Prezes SDT

Poniżej znajdą Państwo stanowisko Regionalnej Sekcji Kultury dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza.

02_PR_2023-25_Stanowisko RSK

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE

(Opublikowano 13 czerwca 2023 )

Prezydent Miast Będzina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Szczegółów można znaleźć poniżej.

Konkurs_Teatr Dzieci Zagłębia

9 czerwca 2023 roku odeszła Barbara Borys-Damięcka

(Opublikowano 9 czerwca 2023 )

09.06.2023 roku zmarła Barbara Borys-Damięcka. Reżyserka teatralna i telewizyjna, od 2007 roku Senatorka RP.

Barbara Borys-Damięcka była wieloletnią Prezeską naszego Stowarzyszenia (2002-2015), a od wielu lat była naszą Honorową Członkinią. Zawsze była postacią nietuzinkową, od zawsze oddaną kulturze i drugiemu człowiekowi.

Swoje filmowe doświadczenie zaczynała pod okiem Andrzeja Munka. Od 1958 do 1997 roku była związana z Telewizją Polską, dla której reżyserowała i realizowała m.in. programy Kabaretu Starszych Panów i serial “Stawka większa niż życie”. Była pomysłodawczynią uruchomienia Telewizji Polonia.

W Telewizji Polskiej pełniła funkcje dyrektorki Działu Realizacji Telewizyjnej, wiceprezeski TVP, szefowej Zespołu TVP oraz doradczyni Zarządu TVP.

W latach 1997-2007 była Dyrektorką Naczelną i Artystyczną Teatru Syrena w Warszawie, a w  latach 2002-15 była prezeską Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Polsce.

Od 2007 roku Barbara Borys-Damięcka była Senatorką RP.

Walne Zgromadzenie Członków SDT w Radziejowicach

(Opublikowano 15 maja 2023 )

14.05.2023 roku w Radziejowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, mające charakter wyborczy. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, o tym samym składzie, co w mijającej kadencji. Prezesem został Paweł Szkotak.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SDT_protokół

15.05.2023 odbyły się dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości:

Sztuka dbania o wizerunek. Zarządzanie komunikacją w trudnych sytuacjach.

Marta Nowicka, Account Director agencji PR FleishmanHillard w Polsce

Czy i jak teatry mogą stać się bardziej atrakcyjnymi pracodawcami.

Trendy i wyniki badań dotyczących rynku pracy 2023.

Anna Długołęcka, ekspertka w dziedzinie HR, psycholożka, trenerka, menedżerka

Nagroda im. Zygmunta Hübnera – CZŁOWIEK TEATRU 2023

(Opublikowano 14 marca 2023 )

Miło nam poinformować, że tegoroczną Nagrodę im. Zygmunta Hübnera – CZŁOWIEK TEATRU 2023 otrzymał Pan Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, członek naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na kandydatkę lub kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

PREZYDENT MIAST POZNANIA OGŁASZA KONKURS
na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
Teatru Polskiego w Poznaniu

1. Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

Kryteria niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;

2)     co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

4)     znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

5)     znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

6)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

1)     ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

2)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

3)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

4)     doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

5)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

6)     ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

7)     ukończone podyplomowe studia menadżera kultury;

2. Oferty składane przez kandydatki lub kandydatów muszą zawierać:

1)     podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu;

2)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3)     życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

4)     pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu (zwanego dalej programem funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu) na okres minimum 3 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

a)   nawiązanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023;

b)   nawiązanie do oczekiwań Organizatora zawartych w ust. 6 Ogłoszenia konkursowego;

c)   nawiązanie do struktury organizacyjnej Teatru Polskiego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju tej instytucji;

d)   plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

e)   plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej (z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

f)     koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, niezależnymi artystkami/artystami, edukatorkami/edukatorami, animatorkami/animatorami oraz podmiotami ze strefy biznesu.

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU”;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

7)     kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem
(np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4 pkt 2;

8)     w przypadku gdy uczestniczka/uczestnik konkursu zdecyduje się uwzględnić
w programie funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu informację nt. kandydatki/kandydata na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu lub osoby, z którą chciałaby/chciałby współpracować, należy dołączyć oświadczenie ww. osoby/osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, w tym na upublicznienie danych takiej osoby w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (załącznik nr 2
do Ogłoszenia konkursowego). Wskazanie osób, o których mowa wyżej, ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaproponowana(-ny) kandydatka/kandydat na zastępczynię/zastępcę dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu nie może uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Maksymalnie można zaproponować dwie osoby na zastępczynie/zastępców dyrektora;

9)     spis wszystkich złożonych w ofercie dokumentów.

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku:

1)     Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

2)     Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

3)     Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

4)     Złożenie dokumentów przez uczestniczkę/uczestnika konkursu oznacza zapoznanie się z procedurą konkursową zawartą w Ogłoszeniu konkursowym.

4. Informacje dodatkowe:

1)      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)      Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydatkę/kandydata – kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5, 6, 7 powinny zostać opatrzone
na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

3)      Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci
na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w
siedzibie instytucji (Poznań,
ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

4)      Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Poznania odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową.

5)      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatek/kandydatów; drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

6)      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów uczestniczki/uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

7)      Przyjętą przez Organizatora formą kontaktu z uczestniczkami/uczestnikami konkursu jest prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydatkę/kandydata we wniosku.

8)      Na wniosek komisji konkursowej uczestniczka/uczestnik konkursu może zostać zobowiązana(-ny) do okazania oryginałów dokumentów złożonych w ofercie konkursowej w formie kserokopii.

9)      Oferty kandydatek/kandydatów będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy
od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/ uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

10)   Programy funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatek/kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania w okresie
od zakończenia I etapu procedury konkursowej do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu
, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego. Brak wyrażenia zgody na ww. publikację
nie powoduje uznania oferty kandydatki/kandydata za niespełniającą kryteriów formalnych określonych w Ogłoszeniu konkursowym.

11)   Informacja o wyniku konkursu oraz protokoły posiedzenia komisji konkursowej zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

12)   Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie
do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

13)   Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

14)   Kandydatka/kandydat wyłoniona(-ny) w konkursie może zostać powołana(-ny) na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

15)   W przypadku wyboru przez komisję konkursową kandydatki/kandydata
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu przedstawiony przez nią/niego program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybraną kandydatką lub wybranym kandydatem a Organizatorem.

16)   Program działania, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
jest podawany do publicznej wiadomości przez Organizatora na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub przez instytucję kultury na jej stronie internetowej, w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu.

5. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu obejmuje m.in.:

1)     kierowanie pracą Teatru Polskiego w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Polskiego w Poznaniu;

3)     wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Teatrze Polskim w Poznaniu;

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Polskiego w Poznaniu, określonymi w uchwale budżetowej Miasta na dany rok;

5)     gospodarowanie mieniem;

6)     podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Polskim w Poznaniu;

7)     współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz wydziałami Urzędu Miasta Poznania;

8)     podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

6. Oczekiwania Organizatora:

Teatr Polski w Poznaniu to instytucja działająca nieprzerwanie od 1875 roku. Był to pierwszy stały teatr polski w mieście. Powołany został na fali popularności i aktywności podobnych instytucji w całej Europie, skupiających życie kulturalne, społeczne i polityczne. Teatry służyły wówczas jako miejsca rozrywki i popularyzacji kultury literackiej i teatralnej, a także jako przestrzeń, w której można było wyrażać nowatorskie idee oraz poglądy, a udział w wydarzeniach teatralnych nobilitował uczestniczące w nich osoby.

Dla mieszkanek i mieszkańców Poznania, który znajdował się pod panowaniem niemieckim, Teatr Polski w Poznaniu – wybudowany przez Polaków – był także miejscem, w którym miała rozwijać się polska kultura. Miał być także ostoją dla rugowanego wówczas z przestrzeni publicznej języka ojczystego.

Teatr Polski w Poznaniu jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Poznań.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie podstawowym zadaniem teatru jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców Poznania w dziedzinie teatru i spokrewnionych z nim dyscyplin sztuki. Do zakresu działalności tej instytucji należą: przygotowywanie i prezentacja spektakli teatralnych z wykorzystaniem własnego zespołu artystycznego; uwzględnianie w repertuarze pozycji stanowiących klasykę polską; nawiązywanie kontaktów z innymi teatrami, w tym również z teatrami innych krajów w celu promowania polskiej twórczości kulturalnej; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi artystycznemu zespołu.

Istotny zakres działań teatru stanowią także szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodego pokolenia, mające na celu poszerzanie grupy świadomych odbiorczyń i odbiorców sztuki teatru, stwarzanie możliwości rozwijania ich zainteresowań w tej dziedzinie oraz poznania najciekawszych przykładów polskiej i światowej twórczości dramaturgicznej oraz przygotowujące ich do uczestnictwa w najbardziej interesujących formach współczesnego teatru.

Szczególnym zadaniem instytucji jest dbałość o zabytkowy budynek teatralny.

1)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być miejscem przyjaznym dla wszystkich. Działalność instytucji winna uwzględniać zarówno jej dotychczasową publiczność z dbałością o jej komfort i oczekiwania, jak i otwierać się na nowe grupy odbiorców i odbiorczyń, ze szczególną troską o młodzież, seniorki i seniorów, osoby ze szczególnymi potrzebami oraz migrantki/migrantów.

2)     Organizator oczekuje, że w programie znajdą się propozycje działań pozwalających na budowanie trwałych relacji z publicznością oraz wskazane zostaną sposoby komunikacji z odbiorczyniami oraz odbiorcami wydarzeń.

3)     Niezwykle istotnym elementem codziennej działalności Teatru powinna być regularnie prowadzona działalność edukacyjna, kierowana do różnych grup wiekowych, w partnerstwach z różnymi, wykwalifikowanymi instytucjami, realizowana w myśl Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.

4)     Teatr Polski w Poznaniu powinien być otwarty na współpracę podmiotami i instytucjami znajdującymi się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także poza ścisłym centrum miasta.
Poprzez prowadzenie wspólnych działań z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli oraz partnerami biznesowymi teatr powinien wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej instytucji kultury.

5)     Teatr powinien wspierać swoje pracownice, pracowników oraz twórczynie i twórców z nim związanych, z otwartością i zrozumieniem traktując ich inicjatywy organizacyjne oraz artystyczne. Powinien korzystać z potencjału stałego zespołu artystycznego oraz zapraszać do współpracy inne osoby, w szczególności uznane realizatorki i uznanych realizatorów.

6)     Organizator oczekuje, że zaproszeni przez kandydatkę lub kandydata do współtworzenia linii programowej twórcy będą przeprowadzać procesy twórcze w duchu bezpiecznych i nieprzemocowych praktyk teatralnych z poszanowaniem godności każdej z osób uczestniczących w procesie powstawania spektaklu i z wykorzystaniem opracowanych przez zespół artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu narzędzi mających na celu usprawnienie procesu twórczego i zapobieganiu konfliktom m.in. poprzez kontynuowanie pracy na podstawie kontraktów podpisywanych między realizatorami a zespołem aktorskim przystępującym do pracy nad spektaklem („Przewodnik pisania kontraktu” umieszczony na stronie teatru).

7)     Organizator oczekuje, że teatr będzie odnosił się w swoich działaniach do najważniejszych tematów współczesności, skłaniając tym samym publiczność do krytycznego namysłu, a także twórczo wykorzystywał ważne teksty kultury, w tym historyczne i współczesne teksty dramatyczne.

8)     Organizator oczekuje przygotowania programu, w którym zawarte zostaną propozycje działań zapobiegających sytuacjom konfliktowym w zespole, a także narzędzi służących tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w instytucji oraz z nią współpracujących.

9)     W programie przedłożonym przez kandydata/kandydatkę powinny znaleźć się propozycje działań podnoszących kompetencje osób pracujących w teatrze oraz aktywności prowadzących do integracji całego zespołu.

10)  Przedłożony program działania winien być realny, tj. odnosić się do aktualnej sytuacji budżetowej instytucji, jej zasobów lokalowych, sprzętowych oraz kadrowych.

11)  W roku 2025 Teatr Polski w Poznaniu obchodzić będzie 150-lecie swojego istnienia, w związku z czym Organizator oczekuje przedstawienia przez kandydata/kandydatkę propozycji działań artystycznych, edukacyjnych oraz innych aktywności, które mogą być podjęte w czasie tego ważnego dla instytucji oraz miasta jubileuszu.

12)  Istotnym wyzwaniem, przed którym stanie nowy dyrektor lub nowa dyrektorka Teatru Polskiego w Poznaniu, będzie rozpoczęcie/przeprowadzenie kompleksowej modernizacji jego budynku. Organizator oczekuje nakreślenia sposobu funkcjonowania instytucji w trakcie tej inwestycji.

13)  Działalność Teatru Polskiego w Poznaniu finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej Miasta Poznania oraz innych dotacji ze środków publicznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator oczekuje, że instytucja będzie efektywnie zabiegała o takie środki, a zarazem będzie znajdywała nowe źródła finansowania, np. ze środków publicznych, europejskich, i aktywnie nawiązywała relacje z podmiotami biznesowymi.

14)  Program funkcjonowania i rozwoju Teatru Polskiego w Poznaniu powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej).

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatek/kandydatów
na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2)     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3)     Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydatki/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, wynikającego z:

a)     ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia
25 października 1991 r.,

b)     rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r.

4)     Dane osobowe kandydatek/kandydatów po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy od zakończenia i ogłoszenia wyniku konkursu lub do czasu rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby startujące w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Po tym okresie dokumenty zostaną odesłane uczestniczkom/uczestnikom konkursu pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w ofercie. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po dwukrotnym przekazaniu, zostaną zniszczone.

5)     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

-         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-         osoby te kwestionują prawidłowość danych;

-         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;

-         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

6)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)     Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.

8)     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)     Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,c,8780/konkurs-na-kandydatke-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu,197961.html
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/126-2023-p,NT0018D6FA/

Nabór konkursowy trwa do 12 maja 2023 roku.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

(Opublikowano 28 lutego 2023 )

WOr.2111.1.2023                                                        Będzin, 28 lutego 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, bądź jednostkach sfery budżetowej w zakresie zarządzania instytucją, bądź jednostką, zarządzania działem instytucji bądź jednostki lub określonym zespołem lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury  i twórczością artystyczną),
c) niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,
d) umiejętności menedżerskie ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,
e) umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.
2.  Dodatkowym atutem kandydata będzie:
a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,
b) znajomość języków obcych,                                                                                                                                                                          c) wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych.
3. Kandydaci nie mogą być karani:
a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289 z późniejszymi zmianami).
4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:
a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności Teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,
b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,
c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,
d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora z własnoręcznym czytelnym podpisem,
b) oświadczenie kandydata ubiegającego się  o zatrudnienie dotyczące posiadanego wykształcenia i zatrudnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w obszarach wymienionych w pkt 1 ppkt b) niniejszego ogłoszenia (aktualny wypis z CEIDG    lub KRS) oraz kwalifikacje zawodowe,
d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
f) oświadczenie kandydata dotyczące posiadanego obywatelstwa, postępowań karnych i karnoskarbowych, braku prawomocnego skazania za wskazane w oświadczeniu typy przestępstw oraz braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),
g)

h)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),                                                                                                                                                                                                    klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – druk klauzuli stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia  dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
6. Oferty kandydatów wraz ze wszystkimi dokumentami mają być składane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ z adnotacją NIE OTWIERAĆ” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (wejście główne, parter) w terminie do 11 kwietnia 2023 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów i rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 czerwca 2023 roku.
7. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi  warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).
8. Warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
9. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.
10. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.