Archiwum

Archiwum: Wrzesień 2015Warsztaty umowy cywilnoprawne

(Opublikowano 30 września 2015 )

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów
zapraszają dyrektorów oraz radców prawnych teatrów do udziału w warsztatach PRAKTYCZNE ASPEKTY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
W RAMACH REALIZACJI WIDOWISK W INSTYTUCJACH TEATRALNYCH.
Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, realizacji oraz nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych
z realizatorami, wykonawcami oraz obsługą techniczną przedstawień.
Warsztaty odbędą się 19 października br. (poniedziałek) w Teatrze Narodowym w Warszawie, Scena przy Wierzbowej im. J. Grzegorzewskiego, ul. Wierzbowa 3 ( wejście od ul. Fredry), w godz. 11.00-16.30.
Opłata za udział wynosi 100 zł od osoby. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy zarzad@uniapolskichteatrow.pl do 12 października br.
W treści maila prosimy o podanie : nazwy teatru, nazwisk uczestników oraz danych do rachunku, który Unia Polskich Teatrów wystawi po warsztacie (tj. nazwa teatru, siedziba, NIP), przy czym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest równoczesne ze zgłoszeniem dokonanie opłaty przelewem na konto Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów nr 08 1240 6292 1111 0000 5014 8097, w treści wpisując warsztaty – umowy cywilnoprawne.
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- warsztat rozpoczyna się punktualnie o g. 11.00 – rejestracja uczestników od godz. 10.15;
- planowane są dwie przerwy kawowe w godzinach : 12.30-13.00 oraz 14.30-15.00;
- opłata obejmuje koszty udziału w warsztacie, w tym: materiały przesyłane uczestnikom po warsztacie
(w wersji elektronicznej) oraz catering w trakcie zaplanowanych przerw;
- uczestnicy otrzymają po warsztatach prezentację wraz z przykładowymi zapisami umownymi oraz
wzory umów;
- wystawcą rachunków z/t opłat za udział w warsztatach jest Związek Pracodawców Unia Polskich
Teatrów – rachunki będą przekazywane uczestnikom przy rejestracji.
PROWADZĄCE
Agnieszka Kądziela-Piasecka – radca prawny od 2009 r., specjalizujący się w obsłudze instytucji
kultury tj. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Muzyczna ROMA, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w
departamencie własności intelektualnej w Kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, prowadząc
obsługę prawną agencji reklamowych, domów mediowych
i produkcyjnych, przedsięwzięć artystycznych i producenckich oraz reprezentując klientów w sporach
sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych osób
fizycznych i prawnych, prawa prasowego, ochrony praw autorskich.
Anna Piechocka – radca prawny od 2009 r., specjalizujący się w obsłudze instytucji kultury: Teatr
Wielki – Opera Narodowa, Teatr Narodowy. Pierwsze doświadczenia zdobywała pracując w
Departamencie Prawnym, Wydziale Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Następnie zajmowała się obsługą prawną Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej instytutu badawczego (wcześniej jednostki badawczo – rozwojowej) – rejestru nazw w
domenie.pl. Jest wieloletnim członkiem Rady przy Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.
Współpracowała przy projekcie tworzenia biblioteki cyfrowej z Biblioteką Narodową.
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
1. Rodzaje umów, stosowanych w ramach produkcji widowiska
a. Umowa o dzieło
b. Umowa zlecenia
c. Umowa o pracę
2. Umowa o dzieło
a. Przedmiot umowy
b. Obowiązki Wykonawcy
c. Obowiązki Zamawiającego
d. Wynagrodzenie
e. Odpowiedzialność Wykonawcy
f. Skutki niewykonania umowy
g. Rozwiązanie umowy

3. Umowa zlecenia
a. Zawarcie umowy
b. Treść umowy – prawa i obowiązki stron
c. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
d. Rozwiązanie umowy
e. Zlecenie, a świadczenie usług
4. Umowa o pracę
a. Cechy stosunku pracy
b. Umowa cywilnoprawna z pracownikiem
5. Umowy prawno – autorskie
a. Umowa o przeniesienie praw majątkowych autorskich (podstawowe klauzule, zakres
przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
b. Umowa licencyjna
c. Prawa zależne
d. Prawa osobiste
6. Umowy o artystyczne wykonanie
a. Korzystanie z artystycznego wykonania
b. Prawo do wynagrodzenia
c. Prawa osobiste
7. Podstawowe skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej
a. Koszty uzyskania przychodu 50%
b. Koszty uzyskania przychodu 20%
c. Kwotowe koszty uzyskania przychodu
d. Umowy bez kosztów uzyskania przychodu
e. Podatek u źródła
f. Podatek VAT
8. Składki na ubezpieczenia społeczne a rodzaj umowy
a. Składki od umów o dzieło
b. Wariantu podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców
c. Umowy z przeniesieniem praw autorskich a składki ZUS
d. Jak zawierać umowy o dzieło, żeby wybronić je przed ZUS – orzecznictwo
9. Podsumowanie.

Konkurs na dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego

(Opublikowano 18 września 2015 )

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Podstawowe wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, to m.in. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki artystyczne), 5-letni skaż pracy w instytucjach kultury lub w innych podmiotach prowadzących działalność artystyczną (w tym przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym) lub 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu samodzielnej pracy artystycznej, a także przedstawienie programowej, organizacyjnej i ekonomicznej koncepcji funkcjonowania teatru.

Według obowiązujących przepisów powołanie dyrektora artystycznej instytucji kultury następuje na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych. W ogłoszeniu wskazany będzie czas od 10.11.2015 do 31.08.2019 r., który obejmuje niepełne 4 sezony artystyczne.