Archiwum

Archiwum z 2021Sławomir Pietras Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

(Opublikowano 22 listopada 2021 )

Podczas Walnego Zgromadzenia członków SDT, które odbyło się 22.11.2021 roku została przegłosowana uchwała dotycząca nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Panu Sławomirowi Pietrasowi.

Jako Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów chcieliśmy uczcić jubileusz 50-lecia pracy Sławomira Pietrasa – dyrektora niemal wszystkich teatrów operowych oraz jednego z założycieli naszego Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków SDT

(Opublikowano 21 czerwca 2021 )

21.06.2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Zebranie miało charakter wyborczy – w tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, o tym samym składzie, co w mijającej kadencji. Prezesem pozostanie Paweł Szkotak.

Podczas zebtania podjęto m.in. uchwałę o wyrażeniu poparcia dla projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz wezwanie do organizatorów instytucji artystycznych, by podtrzymali wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji na kolejny rok.

Dyskutowano m.in. o przepisach dotyczących wynagradzania pracowników artystycznych i nieartystycznych.

Wiktor Herzig otrzymał status Członka Honorowego SDT.

fot. Marta Ankiersztejn

Podczas ostatniej części zebrania miało miejsce wystąpienie Pana Macieja Wojciechowskiego z PC OISTAT oraz Bartosza Zaczykiewicza, Dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Ustawa o statusie zawodu artysty

(Opublikowano 24 maja 2021 )

W związku z trwającymi obecnie konsultacjami społecznymi ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu informującego o specyfice  pracy artysty https://www.youtube.com/watch?v=DbfrxpPBlj4&t=3s

Ustawa ta, wypracowana wspólnie ze środowiskiem artystów i twórców, daje szansę na uregulowanie warunków osób prowadzących działalność artystyczną.

Wszelkie informacje dotyczące projektu ustawy, filmy informacyjne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Ministerstwa oraz na stronie www.artystazawodowy.pl.

Projekt GRANICE W TEATRZE

(Opublikowano 20 maja 2021 )

Monika Szela i Joanna Nawrocka reprezentują Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów w projekcie Granice w teatrze – uczestniczą w warsztatach, pracy nad Kartą Praw oraz w panelu dyskusyjnym.

Panel finałowy projektu Granice w teatrze będzie transmitowany w serwisie YouTube. Otworzy go wystąpienie prof. Adama Bodnara.

21-22.06.2021 Walne Zgromadzenie członków SDT

(Opublikowano 16 maja 2021 )

W dniach 21-22.06.2021 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Podczas zjazdu członkowie wybiorą Zarząd na następną dwuletnią kadencję.

Projekt GRANICE W TEATRZE

(Opublikowano 5 marca 2021 )

GRANICE W TEATRZE to projekt partnerski podnoszący świadomość praw człowieka i standardy równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym i teatrze (ze względu na liczne nagłośnione przypadki nadużyć), specyfiki i granic twórczego procesu oraz standardów stosowania prawa, który sprzyja wytwarzaniem się nowych norm, procedur i obyczajów.

Działania będą miały miejsce w budynku Akademii Sztuk Teatralnej we Wrocławiu (jeden z partnerów) i ich materialnym efektem będą warsztaty, a także aktywny panel dyskusyjny (następnie wydawnictwo elektroniczne i projekt KARTY PRAW I GRANIC TWÓRCZEGO PROCESU, która następnie będzie wdrażana w szkołach teatralnych i teatrach, także dzięki zaangażowaniu pozostałych partnerów zadania).

Odbiorcami projektu będą głównie osoby związane zawodowo z teatrem (potencjalni sprawcy, świadkowie i ofiary nadużyć), ale pośrednio także wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć: https://www.facebook.com/Granice-w-teatrze-102278178578994

Nie żyje dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspierowskiego – Jerzy Limon

(Opublikowano 3 marca 2021 )

3 marca 2021 roku zmarł wieloletni członek naszego Stowarzyszenia Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Wybitny twórca, dyrektor, jak również anglista pisasz, tłumacz.

W imieniu całego Zarządu oraz członków Stowarzyszenia składamy kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

(Opublikowano 17 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy Rynek 39, 59-222 Legnica

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Więcej informacji można znaleźć:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120006,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-im-hel.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

(Opublikowano 3 lutego 2021 )

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (zwanego dalej „Teatrem”) ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock

  1. 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      udokumentowane:

a)      co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,

b)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

  1. 2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)      znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów prawa pracy,

3)      znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

  1. 3. Wymogi formalne kandydatów:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

  1. 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej i ich skany zapisane na informatycznym nośniku danych (np. pendrive):

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)      autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)      życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 8-10 stanowi załącznik do ogłoszenia).

W przypadku rozbieżności treści dokumentów w postaci papierowej z dokumentami przekazanymi na informatycznym nośniku danych, Komisja konkursowa ocenia ofertę na podstawie dokumentów złożonych w postaci papierowej.

  1. 5. Zadania realizowane przez Dyrektora Teatru:

1)      kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru,

2)      podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie,

3)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru,

4)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,

5)      wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,

6)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

7)      przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

  1. 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

“Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Dzień 12 marca 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej dnia 12 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

  1. 7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

  1. 8. Informacje dodatkowe:

1)      informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),

2)      informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:

1)     administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)     dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)     będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

4)     mogą być udostępnione:

a)       uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)      podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)     będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)     nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

7)     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/kategoria,3.html

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

(Opublikowano 21 stycznia 2021 )

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2)     posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;

3)     posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7)     nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)     znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;

2)     umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;

4)     znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

6)     doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;

7)     wykształcenie w dziedzinie teatru.

Zakres głównych zadań dyrektora:

1)     kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;

2)     podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;

3)     reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

4)     odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;

5)     podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;

6)     zatwierdzanie planów działalności instytucji.

Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;

2)     życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3)     opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4)     w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

6)     dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;

7)     czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)     że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c)     że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e)     o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,

e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.