Archiwum

Archiwum: Maj 2016(Opublikowano 31 maja 2016 )

Lublin. Będzie nowy dyrektor Teatru Osterwy

Osiem osób ubiega się o fotel dyrektora naczelnego Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W konkursie nie wziął udziału obecny dyrektor tej instytucji Krzysztof Torończyk.

«Od 2000 roku Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie kieruje Krzysztof Torończyk (jest on też dyrektorem naczelnym Teatru Narodowego w Warszawie). Do tej pory jego umowa była przedłużana uchwałą zarządu województwa. W połowie kwietnia urząd marszałkowski, pod który podlega teatr, zdecydował się ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Osterwy.

Osiem kopert

Termin przesyłania zgłoszeń minął 20 maja. Wiadomo już, że o fotel kierownika Teatru Osterwy ubiega się ośmiu kandydatów. Wśród nich nie ma Krzysztofa Torończyka.

- W 2000 roku poproszono mnie, żebym objął stanowisko dyrektora Osterwy. Teatr był wtedy w złej kondycji. Potem moja umowa była przedłużana uchwałą zarządu województwa. Skoro teraz zdecydowano się ogłosić konkurs, to mogę domniemywać, że oczekiwany jest inny pomysł na działalność teatru. To byłoby nielogiczne, gdybym wystartował w konkursie – stwierdza Krzysztof Torończyk. Urząd przekonuje jednak, że decyzja o ogłoszeniu konkursu nie jest spowodowana kwestiami personalnymi.

- Jest to normalna procedura konkursowa, tak jak na wszystkie stanowiska kierownicze – mówi Beata Górka, rzeczniczka marszałka województwa lubelskiego. Odejścia z Teatru Osterwy nie wyklucza także dyrektor artystyczny placówki Artur Tyszkiewicz.

- Wszystko zależy od nowego dyrektora teatru i jego planów wobec tej instytucji. Poza tym nie ukrywam, że startuję w konkursie na kierownika warszawskiego Teatru Ateneum, więc nie wiem, czy zostanę w Lublinie. Na razie przygotowuję się do premiery ,,Amadeusza” i to jest teraz dla mnie najważniejsze – wyjaśnia Artur Tyszkiewicz.

Kiedy rozstrzygnięcie konkursu?

Nazwiska ośmiu kandydatów poznamy na początku czerwca. Zgłoszenia będzie rozpatrywała specjalna komisja, w której znajdą się przedstawiciele Związku Artystów Scen Polskich, związków zawodowych i urzędnicy. Kandydaci, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, powinni mieć co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo przez co najmniej pięć lat pracować w instytucjach kultury. 15 czerwca rozpoczną się spotkania z kandydatami, podczas których będą oni mogli przedstawić komisji swoje najważniejsze założenia co do działalności lubelskiego teatru. Jeszcze w tym samym miesiącu komisja powinna przedstawić nazwisko nowego kierownika Teatru im. Osterwy. Według ustawy zostanie on powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.»

“Będzie nowy dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie. Wpłynęło osiem zgłoszeń”
Aleksandra Pucułek
Gazeta Wyborcza – Lublin online
Link do źródła
31-05-2016

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŚLASKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA „ATENEUM” W KATOWICACH

(Opublikowano 26 maja 2016 )

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne lub o specjalizacji związanej z zarządzaniem;
 • co najmniej 5- letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy ze środowiskiem teatralnym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lalkarskiego w kraju i za granicą;
 • przedłożenie koncepcji funkcjonowania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” na najbliższe 3 sezony;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, m. in. ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie;
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej;
 • znajomość języka obcego;
 • referencje i rekomendacje.

II. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach muszą zawierać:

 • pisemne zgłoszenie kandydata zawierające motywację przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Laki i Aktora „Ateneum” w Katowicach;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym udokumentowane doświadczenie w pracy ze środowiskiem teatralnym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lalkarskiego w kraju i za granicą;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń);
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach pod względem merytorycznym oraz zarządzania instytucją z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych – na najbliższe 3 sezony;
 • referencje i rekomendacje;
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

III. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach” w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do 25.05.2016 r.


IV. Oferty można składać :

 1. osobiście w Referacie ds. Zatrudnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice, pok. 311 ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice;
 2. lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miasta Katowice

  ul. Młyńska 4

  40-098 Katowice.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

V. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi nie później niż do dnia 31.07.2016 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi dotyczącymi działalności Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach w siedzibie Teatru.

Piotr Półtorak dyrektorem Teatru Dramatycznego

(Opublikowano 26 maja 2016 )

Aktor Teatru Dramatycznego Piotr Półtorak, związany z PiS, przewodniczący rady miejskiej w Wasilkowie, zdobył najwięcej głosów komisji konkursowej.Piotr Półtorak – to zdobywca większości głosów komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora białostockiego Teatru Dramatycznego. Nie ma jednak pewności czy na pewno obejmie tę funkcję. – W związku z tym jednak, iż w trakcie trwania konkursu do komisji wpłynęło kilka skarg związanych z jego przebiegiem, protokół komisji oraz owe skargi będą przedmiotem obrad Zarządu Województwa na jednym z najbliższych posiedzeń – informuje Urszula Arter z urzędu wojewódzkiego. reklama Piotr Półtorak nie komentuje tej sytuacji. – Czuję ogromną odpowiedzialność, ale też cieszę się, że moja koncepcja prowadzenia teatru została najwyżej oceniona – mówi aktor. W konkursie pokonał 10 osób. Byli to: Jacek Jabrzyk – reżyser, który z zespołem tego teatru zrealizował sztukę “Rewizor” Wiesław Lewoc – wicedyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Waldemar Raźniak – aktor, reżyser, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, prorektor tek uczelni Ryszard Adamski – aktor, animator kultury, który prowadzi Fundację Teatr Akademicki w Warszawie Piotr Bogusław Jędrzejczak – reżyser z Łodzi, białostockiej publiczności może być znany jako prowadzący Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus Jacek Zembrzuski – reżyser z Warszawy Irena Lisiewicz – scenografka z Białegostoku Waleria Anna Szydłowska –Hmissi – z miejscowości Brzozowa na Podlasiu Małgorzata Bil-Jaruzelska – szefowa domu kultury w Bielsku Podlaskim, wcześniej wicedyrektorka Teatru Dramatycznego w czasie, gdy zarządzał nim Piotr Dąbrowski Andrzej Szczytko – z Poznania, który w latach 1978–1980 był aktorem w białostockim teatrze

Jelenia Góra. Tadeusz Wnuk nowym dyrektorem Teatru Norwida

(Opublikowano 26 maja 2016 )
W poniedziałek, 23 maja  po posiedzeniu 11-osobowej komisji wyłoniony został zwycięzca konkursu na nowego dyrektora jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. Został nim aktor Teatru Norwida (od roku 1992) – Tadeusz Wnuk. Jednak o tym, czy obejmie on stanowisko, zadecyduje ostatecznie prezydent Marcin Zawiła.
Tadeusz Wnuk jest aktorem teatralnym, absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1990). W latach 1990-92 występował w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Od roku 1992 związany jest z jeleniogórskim Teatrem im. Norwida, gdzie w latach 2002-03 pełnił funkcję kierownika artystycznego, a w latach 2003-05 był kierownikiem zespołu aktorskiego. Jest laureatem Srebrnego Kluczyka 1995 dla najpopularniejszego aktora jeleniogórskiego. Za rolę Łatki w komedii Aleksandra Fredry “Dożywocie” w reż. Andrzeja Sadowskiego i rolę Monseleta w sztuce Petera Barnesa “Czerwone nosy” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej otrzymał ponownie Srebrny Kluczyk w kategorii kreacja aktorska 2005 roku. Odpowiedzialny za edukację teatralną, był także koordynatorem kilku projektów “Lato w Teatrze”, koordynator programu resocjalizacyjno-edukacyjnego dla skazanych “Za Murem” w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, reżyseruje też widowiska historyczne i sztuki wrocławskich dyplomantów.

Konkurs na szefa Teatru im. Norwida był dwuetapowy. Kandydaci przystępujący do konkursu musieli mieć wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub wykazać się prowadzeniem przez pięć lat własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą. W pierwszym etapie wzięło udział dziewięciu kandydatów, a do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało siedem osób. Byli to: Zbigniew Brzoza, Tomasz Grabiński, Janusz Słonioski oraz związani z Jelenią Górą: Łukasz Duda, Bogdan Koca i Anna Szlaga. Warunków konkursu nie spełniali: Wiesław Cichy i Krzysztof Pulkowski.

Piotr Jędrzejas pozostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. Nowy dyrektor, po otrzymaniu nominacji, przejmie rządy od września. Z końcem sierpnia dobiega bowiem końca trzyletnia dyrekcja Piotra Jędrzejasa.

“Wnuk zwycięzcą konkursu na szefa Teatru im. Norwida”
Manu
www.jelonka.com

Gdynia. Krzysztof Babicki dyrektorem na kolejne 5 lat

(Opublikowano 26 maja 2016 )

Krzysztof Babicki ponownie został dyrektorem artystycznym Teatru Miejskiego w Gdyni. Otrzymał już powołanie na to stanowisko.

Kadencja Krzysztofa Babickiego jako dyrektora artystycznego skończyła się na początku maja. Nowa nominacja jest na kolejne pięć lat – do 31 sierpnia 2021 roku. Kiedy Babicki obejmował teatr, frekwencja była na poziomie 18 proc, dzisiaj wynosi powyżej 90 proc. Repertuar jest zróżnicowany, od trudnych sztuk, takich jak “Biesy” Dostojewskiego czy “Pokojówki” Geneta, po komediowe lub muzyczne.

- Staramy się szukać tytułów, które są adresowane do różnej widowni, bo przecież widzom, którym podoba się “Idąc rakiem”, nie musi podobać się sztuka “Być jak Krzysztof Krawczyk” Andrzeja Mańkowskiego – mówi dyrektor Babicki. – A widownia, która tłumnie przybywa na “Ożenić się nie mogę” Fredry, nie musi być wielbicielką “Biesów”. Bardzo mnie ta nominacja ucieszyła i myślę, że jest jeszcze wiele wyzwań przed naszym zespołem. W najbliższym sezonie planujemy dwie prapremiery polskich sztuk, napisanych specjalnie dla naszego teatru, ale o tym porozmawiamy na początku sezonu.

“Krzysztof Babicki dyrektorem na kolejne 5 lat”
Grażyna Antoniewicz
Polska Dziennik Bałtycki nr 119/23.05

Gliwice. Teatr Muzyczny od nowego sezonu będzie teatrem miejskim

(Opublikowano 26 maja 2016 )
Gliwicki Teatr Muzyczny (GTM) od nowego sezonu artystycznego zostanie przekształcony w teatr miejski, prawdopodobnie im. Tadeusza Różewicza. Wiąże się to ze zmianą niemal całego dotychczasowego repertuaru oraz redukcją zatrudnienia, przeciw czemu protestują artyści.
Sprawa wywołuje w regionie duży odzew społeczny od kilku miesięcy. Dyrekcja GTM tłumaczy, że zmiany spowodowane są przede wszystkim zadłużeniem finansowym instytucji i nazywa je koniecznością. Z kolei artystów – po zwolnieniu kilkudziesięciu osób – popierają m.in. instytucje kulturalne, muzyczne i teatralne z kraju.

- Mam pełną świadomość, że zmiana, jaka obecnie dokonuje się w teatrze w Gliwicach wykracza poza zwyczajową procedurę towarzyszącą pojawieniu się nowego dyrektora naczelnego i jego zastępcy do spraw artystycznych. Instytucja przechodzi bowiem skomplikowany i bolesny proces przebudowy, zmieniają się bowiem cele wyznaczone jej przez organizatora – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Gliwicach kandydat na nowego dyrektora artystycznego gliwickiego teatru Łukasz Czuj.

Dodał, że teraz punktem wyjścia jest “w pierwszej kolejności zbudowanie od podstaw zespołu teatru, stworzenie nowej struktury organizacyjnej, dającej szansę na realizację naszych zamierzeń programowych”.

Jednocześnie Czuj zaznaczył, że “każde jakby dźgnięcie w tradycję jest rzeczą bolesną i trudną, co nie jest łatwe”. “Tylko że z drugiej strony musimy być realistami, znaczy, że trzeba wiedzieć, że jeżeli pewne rzeczy muszą, z powodów wszelakich zostać zakończone, trzeba to zakończyć” – powiedział.

W związku z tym miejska instytucja kultury, jaką jest Gliwicki Teatr Muzyczny – który choć rozpoczął działalność 2001 r., to kontynuuje bogatą tradycję istniejących od 1952 roku scen: Operetki Śląskiej i Teatru Muzycznego w Gliwicach – od września, czyli od nowego sezonu artystycznego stanie się teatrem miejskim, prawdopodobnie im. związanego z Gliwicami Tadeusza Różewicza.

Nowy teatr w Gliwicach ma w założeniu prowadzić “bogatą ofertę repertuarową”, na którą złożą się m.in. spektakle dramatyczne.

I choć Czuj zapewnił, że wśród propozycji znajdą się przedstawienia dramatyczno-muzyczne, z dotychczasowego repertuaru GTM w nowym sezonie pojawi się tylko “Rodzina Addamsów”.

Dlatego, jak powiedział Czuj, jednym z najważniejszych wyzwań przed nowym dyrektorem artystycznym jest nie tylko stworzenie zespołu aktorów, ale i przygotowanie propozycji repertuarowych. Początkowo mają to być spektakle impresaryjne i dwie premiery w ciągu roku – szczegóły mają zostać opracowane do końca czerwca.

Według zapowiedzi, nowy teatr miejski będzie prowadził działalność na czterech scenach – trzech dotychczasowych oraz jednej nowej – scenie kameralnej w głównej siedzibie obecnego GTM.

Skład zespołu aktorskiego nowego teatru ma liczyć ok. 20 osób, a budżet teatru – zdaniem dyrektora GTM Grzegorza Krawczyka – powinien wynieść ok. 5 mln zł (w tym roku budżet GTM wyniósł 5,9 mln zł).

Zmiany organizacyjne łączą się jednak ze zwolnieniem całego dotychczasowego zespołu artystycznego, co potwierdził w poniedziałek dyrektor Krawczyk, którą swoją funkcję objął we wrześniu ub.r.

Ta redukcja zatrudnienia, jak powiedziała PAP Dominika Kubicka z orkiestry GTM zaczęła się od września, a do marca zostało zwolnionych łącznie ok 50 osób. – Ogólnie zostało jeszcze 58 pracowników artystycznych z baletu, chóru, orkiestry i solistów. Wszystkim członkom orkiestry umowy wygasają jednak w czerwcu, a część osób z umowami o pracę otrzymała już wypowiedzenia – dodała.

- Został rozwalony zespół, który miał świetny dorobek artystyczny. Pomimo, że permanentnie od dłuższego czasu nie byliśmy dofinansowani potrafiliśmy pracować na poziomie, który można potwierdzić nagrodami np. za “Rodzinę Addamsów” – wskazała.

Dlatego muzycy postawili zorganizować m.in. internetową petycję w tej sprawie, którą podpisało już ok 5 tys. osób, a działania artystów poparło wiele instytucji kulturalnych, muzycznych i teatralnych w kraju.

Ponadto zdaniem Kubickiej, dyrektor “nie udzielał nam informacji o planach zmiany profilu teatru, a przez długi czas w zasadzie nas uspokajał, że będziemy szukać sposobu na poprawę dotychczasowych kwestii organizacyjnych”.

Kubicka zapowiedziała dalsze przedsięwzięcia artystów w tej sprawie m.in. dalsze rozmowy z radnymi Gliwic oraz wysłanie petycji do prezydenta miasta.

PAP

Łódź. Już tylko dwóch kandydatów na dyrektora Teatru Nowego

(Opublikowano 26 maja 2016 )
powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego zgłosiły się trzy osoby: Krzysztof Dudek, Remigiusz Caban oraz Bartosz Zaczykiewicz, który właśnie wycofał swoją ofertę.

«Zaczykiewicz jest zastępcą dyrektora do spraw artystycznych w toruńskim Teatrze im. Horzycy. Wcześniej szefował Teatrowi im. Kochanowskiego w Opolu i warszawskiemu Teatrowi Studio.

Wycofanie oferty z konkursu wyjaśnia względami prywatnymi. – Atmosfera faktycznie jest napięta, ale podjąłem decyzję o rezygnacji z powodów osobistych, niezwiązanych z konkursem – mówi.

Przypomnijmy. Po opublikowaniu oferty konkursowej do prezydent Zdanowskiej trafił list otwarty podpisany przez dyrektorów teatrów, reżyserów, aktorów i krytyków z całej Polski, m.in. Krzysztofa Warlikowskiego, Macieja Nowaka, Krzysztofa Mieszkowskiego i Maję Ostaszewską. Autorom listu i sygnatariuszom nie spodobało się, że oferta sprzyja menedżerom, nie artystom. “Nie negujemy faktu, iż dyrektor instytucji kultury winien być sprawnym organizatorem. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że teatru publicznego nie tworzy się dzięki biznesplanom, ale dzięki twórczym koncepcjom artystycznym. Sprawne zarządzanie jest w teatrze publicznym na usługach sztuki, nigdy odwrotnie” – napisano.

Zamieszczoną w internecie petycję wzywającą prezydent do przemyślenia formuły konkursu podpisało prawie 150 osób. Magistrat nie zareagował. – Nie rozumiem ich niepokoju – mówił “Wyborczej” Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent odpowiedzialny m.in. za kulturę. – Z treści listu wynika, że miastu nie zależy na artystycznym rozwoju Teatru Nowego, a to nieprawda. Faktycznie w dokumencie konkursowym zawarliśmy wyśrubowane wymagania dotyczące kwalifikacji menedżerskich, ale przecież nie wykluczamy, że wybierzemy artystę. Jeśli jednak dyrektorem zostanie dobry menedżer, jego zastępcą zostanie wybitny twórca, któremu zagwarantowana zostanie duża niezależność.

Zaczykiewicz przyznaje, że czytał list otwarty. – Mówi się o nim w środowisku. Organizator ma prawo formułować ofertę konkursową jak chce, to jego odpowiedzialność, ale osobiście jestem za tym, aby teatrami kierowali ludzie teatru. Nie tylko w polskiej tradycji przeważnie tak było i jest nadal, z wybitnymi efektami – mówi. I dodaje: – Zdarzają się też świetni menedżerowie, którzy czują teatr, choć nie są artystami.

Wątpliwości byłego kandydata wzbudza też termin ogłoszenia konkursu: – Zdzisław Jaskuła zmarł w październiku. Tak długie czekanie z wyborem dyrektora jest dla mnie niezrozumiałe i niepokojące.

Oprócz Dudka, na którego mianowanie bez konkursu nie zgodził się minister kultury, na stanowisko dyrektora Nowego kandyduje Remigiusz Caban, odwołany w 2013 roku z funkcji dyrektora Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie.

Dlaczego zainteresowanie konkursem w Nowym jest tak mizerne? – Nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć – uważa Zaczykiewicz. – Teatr Nowy to interesująca scena, ale też miejsce po przejściach. Ostatnie lata, za dyrekcji Zdzisława Jaskuły, były spokojniejsze, ale ten teatr wciąż wymaga szczególnej pielęgnacji, żeby mógł wrócić do wielkiej formy, jaką prezentował, na przykład gdy dyrektorem artystycznym był Mikołaj Grabowski.

Nowy nie ma dyrektora od śmierci Zdzisława Jaskuły 24 października ubiegłego roku. Obowiązki pełni Kamil Retkiewicz, którego Jaskuła zatrudnił na stanowisku swojego zastępcy do spraw administracyjnych.»

“Teatr Nowy. Już tylko dwóch kandydatów na dyrektora”
Izabella Adamczewska
Gazeta Wyborcza – Łódź online

Poznań. Iwona Pasińska dyrektorem Polskiego Teatru Tańca

(Opublikowano 20 maja 2016 )

Iwona Pasińska została powołana na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego – podało dziś biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pasińska będzie następcą kierującej PTT od 1988 roku Ewy Wycichowskiej.

Nowa, wyłoniona w konkursie dyrektor rozpocznie pracę we wrześniu. Kierować będzie teatrem przez cztery sezony artystyczne, tj. do końca sierpnia 2020 r. Uchwałę o jej powołaniu podjął w piątek Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zdaniem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Iwony Pasińskiej wskazują na to, że jako dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego “będzie w stanie zapewnić tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy”.

Obecna dyrektor PTT Ewa Wycichowska powiedziała w piątek, że wybór Iwony Pasińskiej to “spełnienie jej oczekiwań”.

- Jest to osoba która była moją muzą od strony artystycznej. Jest w Poznaniu znana i pamiętana z niesamowitej charyzmy, możliwości. Można powiedzieć, że idzie moim śladem zarówno pod względem artystycznym jak i naukowym. Mam nadzieję, że uda jej się to, co mi się nie udało, czyli pozyskanie siedziby dla teatru. Nowa dyrektor jest najlepszą osobą, by to osiągnąć – powiedziała Wycichowska.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podało, że w wyniku postępowania konkursowego, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego przedstawiono dwie kandydatki, w tym Iwonę Pasińską, która otrzymała 652 punkty na 810 punktów możliwych do otrzymania, a także rekomendację komisji konkursowej.

Dr Iwona Pasińska ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Łodzi, a następnie filologię polską ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989-2008 była pierwszą solistką Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. Od 2002 roku zajmuje się kompozycją ruchu, dramaturgią ekspresji ciała oraz choreografią.

Pracowała jako nauczyciel w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, jako wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zaś od 2015 roku związana jest z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Polski Teatr Tańca został powołany z inicjatywy władz miejskich i środowiska artystycznego Poznania w 1973 r. Pierwszym dyrektorem był Conrad Drzewiecki.

Od 1988 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym jest wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, choreograf i pedagog Ewa Wycichowska. W ub. roku Wycichowska ogłosiła oficjalnie, że nie będzie starała się o ponowny wybór na stanowisko dyrektora.

PAP

Białystok. Odwołania w konkursie na dyrektora Dramatycznego

(Opublikowano 20 maja 2016 )

Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek wicemarszałka Macieja Żywno pozytywnie zarekomendował możliwość uzupełnienia dokumentacji przez kandydatów na dyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Ich protesty dotyczące wcześniejszej decyzji komisji konkursowej wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego.

Rekomendacja zarządu województwa zostanie przeanalizowana przez członków komisji, którzy podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie. Przesłuchania kandydatów rozpoczynają się w dniu 24 maja.

- Przypominam, iż komisja konkursowa do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku w dniu 9 maja 2016r. podczas pierwszego posiedzenia nie dopuściła do drugiego etapu konkursu, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, pięciu kandydatów: Piotra Krzysztofa Waligórskiego, Roberta Jana Kudelskiego, Dariusza Szady-Borzyszkowskiego, Julii Mark i Pawła Dobrowolskiego – mówi Urszula Arter, rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego.

Oferty te zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Był to brak dokumentu poświadczającego staż pracy, brak potwierdzeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż zawodowy; nieaktualne zaświadczenie lekarskie; brak podpisów na dokumentach.

“Konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego. Odwołania rozpatrzone”
aga
Gazeta Wyborcza – Białystok online

Toruń. Do 31 maja aplikacje do konkursu na dyrektora “Baja Pomorskiego”

(Opublikowano 20 maja 2016 )

Konkursy: Do 31 maja można składać aplikacje w konkursie na dyrektoraTeatr Baj Pomorski w Toruniu.