Archiwum

Archiwum z 2020konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

(Opublikowano 17 czerwca 2020 )

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, na czas określony – cztery sezony artystyczne.

Więcej informacji: https://bip.um.bydgoszcz.pl/

Robocze spotkanie z przedstawicielami Instytutu Teatralnego oraz Instytutu Muzyki i Tańca dotyczące zmian w rekomendacjach dla instytucji artystycznych

(Opublikowano 27 maja 2020 )

Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2020 r. przedstawiciele Zarządu SDT: Monika Szela, Paweł Szkotak, Paweł Łysak, Igor Michalski i Bartosz Zaczykiewicz wzięli udział w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Teatralnego oraz Instytutu Muzyki i Tańca, dotyczącym zmian w rekomendacjach dla instytucji artystycznych. W spotkaniu brał udział przedstawiciel GIS (lekarz Paweł Abramczyk, dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic), któremu zostały zadane przygotowane przez kolegów pytania – udzielone odpowiedzi mają być autoryzowane przez GIS do końca bieżącego tygodnia. W piątek, 28 maja 2020 r. ma się odbyć oficjalne spotkanie Zespołu Eksperckiego przy Ministrze KiDN, w którym również weźmie udział przedstawiciel Zarządu SDT.

Temat na pewno nie został wyczerpany, ale poruszyliśmy wiele kwestii dotyczących praktycznego funkcjonowania naszych instytucji, zarówno od kulis, jak i od frontu. Pojawiły się pewne dość konkretne propozycje zabezpieczenia działań na zapleczu teatru, czy obecności widzów. Mamy nadzieję, że zarówno IT, jak IMiT wezmą te propozycje na poważnie i włączą je do oficjalnych rekomendacji.

W mediach pojawiają się informacje z Ministerstwa Rozwoju o możliwości otwarcia teatrów w połowie czerwca, z 50% obłożeniem widowni. Każdy z Państwa najlepiej potrafi ocenić sytuację i możliwości swojej instytucji. Z naszej strony zapewniamy o dalszym udziale SDT w pracach nad tworzeniem potrzebnych nam wszystkich dokumentów, by kluczowe decyzje mogły być podejmowane w oparciu o dobre wytyczne.

Bardzo dziękujemy za Państwa stanowiska i praktyczne dokumenty. Prosimy o utrzymanie kontaktu z sekretariatem i Zarządem SDT w miarę Państwa potrzeb i chęci. Zarząd będzie na bieżąco informował zarówno w mailach, jak i na stronie www i na fanpage’u SDT na Facebooku o przebiegu dalszych prac.

Zarząd SDT

Stanowisko w sprawie Rekomendacji dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19

(Opublikowano 21 maja 2020 )

Stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Unii Polskich Teatrów i Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych w sprawie Rekomendacji dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną  w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19, opublikowanych na stronach MKiDN, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz upowszechnionych w mediach w dniu 19 maja 2020 r. (załącznik)

Alert Kultura

(Opublikowano 6 maja 2020 )

Zachęcamy do zapoznania się z alertami eksperckimi, publikowanymi na stronie Open Eyes Economy. Alerty dotyczą różnych dziedzin funkcjonowania państwa w czasie pandemii. W tworzenie Alertu kultura zaangażowany jest m.in. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie i członek zarządu naszego Stowarzyszenia.

Link do bieżącego alertu przekazujemy poniżej:

Alert kultura

Informacja o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 28 kwietnia 2020 )

„W załączniku do zarządzenia Nr  3887/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 30  lipca 2020 r.”.

Opera Wrocławska: Wydłużony termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego

(Opublikowano 25 marca 2020 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej.

Termin ten został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zjazd członków Stowarzyszenia tymczasowo odwołany!

(Opublikowano 13 marca 2020 )

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Pawła Szkotaka informuję, że ze względu na obecną sytuacją związaną z koronawirusem Zarząd podjął decyzję o przełożeniu zjazdu członków naszego Stowarzyszenia, które miało odbyć się 6 kwietnia. Informacje dotyczące nowego terminu zostaną Państwu przekazane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 4 marca 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

5)     brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy a dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6)     posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7)     wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej
przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

8)     posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

9)       co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej

10)    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

11)   znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

12)   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka;

13)   znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

14)   znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym
z UE;

15)  posiadanie doświadczenia w zarządzaniu.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) doświadczenie w kierowaniu projektami;

3) ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze).

4. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)   pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2)   własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;

3) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, podpisany przez autora, a każda
ze stron przez niego parafowana, (o objętości maksymalnie 16 stron A4)
ze szczególnym uwzględnieniem;

a)   dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi i jego tradycję,

b)   założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c)    propozycji działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych
na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,

d)   planów komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

e)   koncepcji budowania publiczności,

f)    koncepcji organizacyjną działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
w Łodzi uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji kultury.

Uwaga! Autorski program Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka i koncepcja organizacyjna, powinny zakładać strategię na minimum 5 lat z rozpisaniem celów
na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe polany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat
na dyrektora instytucji kultury określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 5 letniej.

4) wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów
w sferze kultury;

5) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu
lub prowadzeniu działalności kulturalnej (kopie świadectw pracy, zaświadczeń
lub oświadczeń);

7) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letni doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

8) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pacy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej,
lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

12) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

13) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1])

16) oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania wyjaśniającego
lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

17) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

18) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta uczestnika konkursu może dodatkowo zawierać:

1)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności
i kwalifikacji;

2)     kserokopie posiadanych referencji lub opinii;

3)     kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze);

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1)      uczestnicy przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”,
w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 r.;

2)     za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3)     dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi;

4)     o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;

5)     rozstrzygnięcie komkursu nastapi do dnia 08 maja 2020 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia  1 września 2020 r.

§ 5. Informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Nie żyje prezes ZASP – Paweł Królikowski

(Opublikowano 28 lutego 2020 )

27 lutego br. zmarł Prezes Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) Paweł Królikowski.

Wybitny aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, jak również prezenter i realizator telewizyjny. Od 16 kwietnia 2018 r. do ostatnich dni pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich.

W imieniu całego Zarządu oraz członków Stowarzyszenia składamy kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego.

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/287173.html

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

(Opublikowano 25 lutego 2020 )

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora TJO