Archiwum

Archiwum: Maj 2018Zjazd członków SDT – protokół

(Opublikowano 8 maja 2018 )

16 kwietnia 2018

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu
W dalszej części spotkania Pan Prezes Paweł Szkotak podsumował działalność Zarządu za rok 2017.
sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Wojtuś przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
sprawozdanie

Przyjęcie uchwał
Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz poprosił zebranych o zgłoszenie się do komisji skrutacyjnej. W skład komisji weszli: Przemysław Kieliszewski, Warcisław Kunc, Grażyna Posmykiewicz.
W wyniku głosowania, większością głosów przyjęto, że głosowania nad uchwałami będą się odbywały w trybie jawnym. Uprawnionych do głosowania było 46 członków Stowarzyszenia.
Zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 i z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017 oraz uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018.

Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz przedstawił plan finansowy na rok 2018.

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka nakreśliła tematykę spotkania z Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN, które odbędzie się w dalszej części obrad. Spotkanie będzie dotyczyło prac nad nową ustawą, relacji z prac Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, prawidłowej kwalifikacji umów o dzieło i zlecenie oraz problemów z programami dotacyjnymi.

Głos zabrali dyrektorzy, którzy opowiedzieli o kontrolach z ZUS-u, które odbyły się w ich teatrach, a najważniejszym problemem była właśnie kwalifikacja umów o dzieło i zlecenie czy gotowość aktorów do pracy. To ostatnie pojęcie jest zupełnie niezrozumiałe dla ZUS-u. ZUS kieruje się kodeksem cywilnym i zupełnie inaczej interpretuje ten rodzaj pracy, a ma prawo kontrolować do pięciu lat wstecz.
W tym przypadku mieszają się trzy płaszczyzny prawne: kodeks cywilny, prawo autorskie i prawo ZUSowskie, które zupełnie inaczej interpretują te umowy.
Dyrektor Joanna Nawrocka, zwróciła się do zebranych, aby członkowie Stowarzyszenia informowali Zarząd o tym jak takie kontrole przebiegały, jakie były konsekwencje i jak udało się rozwiązać problemy. Najlepiej aby takie krótkie sprawozdania były wysyłane na adres mailowy Stowarzyszenia.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Przedmiotem rozmowy były trzy tematy: ustalenia dotyczące Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz programy dotacyjne MKiDN.
Pani Dyrektor Komar-Morawska opowiedziała o przygotowaniach do OKK, w których uczestniczyło 25 podmiotów, odbyło się 11 spotkań, w tym również o charakterze regionalnym czy branżowym. Kolejnym etapem jest zbieranie postulatów i analiza możliwości ich realizacji, czyli wyjście z etapu diagnozy do prognozy. Konferencja podsumowująca te działania została zaplanowana na czerwiec.
Po etapie zbierania postulatów z poszczególnych środowisk, na konferencji zostaną przedstawione plany działania. Środowiska zidentyfikowały problemy, a zadaniem ministerstwa jest zidentyfikowanie rozwiązania problemów.
OKK to nie tylko konferencja, ale również forum, na którym mają zostać zaprojektowane propozycje zmian o charakterze prawnym. Najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne będą musiały przejść pełną ścieżkę legislacyjną.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej – zakończono proces konsultacji społecznych, w których również uczestniczyło Stowarzyszenie.
Inicjatorem zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Rada ds. Instytucji Artystycznych, działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jaki i postulaty ze środowiska.

Procedowanie zmiany w prawie dotyczącym konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Przygotowany projekt nowego rozporządzenia nie może zostać zaprezentowany ponieważ jest w trakcie procesu legislacyjnego.
Najważniejsze założenia w zmianie rozporządzenia to: określenie czasu, w którym organizator powinien podać do wiadomości publicznej zamiar przeprowadzenia konkursu oraz ogłosić konkurs, uwzględnienie komunikacji elektronicznej w procesie ogłaszania konkursu, doprecyzowanie zapisów dotyczących zawartości ogłoszenia konkursowego, doprecyzowanie kwestii uchybień formalnych w składanych ofertach oraz możliwości ich uzupełnienia, wprowadzenie wymogu dwuetapowego posiedzenia komisji konkursowej, pozwalającego na szczegółowe zapoznanie się z ofertami, obowiązek zamieszczania protokołu z posiedzeń komisji konkursowej na BIP oraz uregulowanie kwestii organizacyjnych i logistycznych.
Zestawienie uwag powinno być dostępne na stronie centrum legislacji: https://www.rcl.gov.pl/

Programy dotacyjne MKiDN
Przesunięty termin aplikowania o środki spowodował niezadowolenie wśród środowiska artystycznego. Te zmiany wynikają z obiektywnych przesłanek prawnych. Zmienił się stan prawny i w chwili obecnej, po wielomiesięcznej pracy, departament mecenatu zaproponuje takie działania, aby w roku 2019 powrócić do poprzedniego terminarzu.

Pan Prezes Paweł Szkotak podziękował Pani Dyrektor za udział w spotkaniu.

Na koniec obrad Dyrektor Małgorzata Mostek przedstawiła zebranym temat  Planowania strategicznego w instytucjach artystycznych – korzyści jakie płyną z tworzenia i pisania strategii teatru.
Strategia to właściwie rozbudowana koncepcja programowa, tylko, że w poszerzeniu
o wiedzę zdobytą na temat instytucji.
Najważniejsze to określenie celu, który będzie również uwzględniał wielkość instytucji. Strategia to przede wszystkim droga między tym miejscem gdzie jesteśmy a gdzie chcemy być.
prezentacja

Na koniec obrad Prezes Paweł Szkotak zapytał zebranych jak widzą rolę Stowarzyszenia w OKK. Czy jesteśmy zainteresowani działaniem wspólnym z innym podmiotami (Unia Teatrów, ZASP, Stowarzyszenie Filharmonii).
Na najbliższym spotkaniu Zarządu, zapadnie decyzja czy konieczne jest jeszcze dodatkowe spotkanie wszystkich członków przed czy już po konferencji.

W związku z sugestiami, że ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń, zebranych poproszono o przesłanie propozycji szkoleń.

Dyrektor Jacek Schoen poinformował zebranych o nowym portalu www.premiera.org.pl  i zachęcał do współpracy.

Pan Prezes podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył spotkanie.