Archiwum

Archiwum: Maj 2017Protokół z Walnego zebrania w Radziejowicach

(Opublikowano 17 maja 2017 )

23 kwietnia 2017

Pan Prezes Paweł Szkotak powitał wszystkich zebranych.
Dyrektor Dariusz Miłkowski odczytał treść laudacji na cześć Barbary Borys-Damięckiej., która została przyjęta w poczet członków honorowych. Pani Barbara Borys-Damięcka podziękowała wszystkim zebranym.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu

W dalszej części spotkania Pan Prezes Paweł Szkotak podsumował działalność Zarządu w latach 2016-2017 oraz podziękował członkom zarządu za pracę.

SPRAWOZDANIE

Poznań, 29.03.2017 r.

Sprawozdanie z działlności Zarządu SDT 2016/2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w ciągu mijającej kadencji Zarząd SDT pracował w niezmienionym składzie, odbywając comiesięczne posiedzenia. Podczas nich omawialiśmy i analizowaliśmy zachodzące procesy

i zmiany w polskim życiu teatralnym, starając się, aby naszym działaniom przyświecała idea pro publico bono. W relacjach z innymi podmiotami i uczestnikami życia społecznego staraliśmy się przestrzegać wysokich standardów merytorycznych i etycznych, prezentując się jako odpowiedzialny partner.

W ciągu ostatniego roku nasze grono powiększyło się. Liczba nowych członków znacznie przewyższyła tych, którzy zrezygnowali z udziału w pracach Stowarzyszenia.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o usunięciu z listy członków zwyczajnych 11 osób oraz 6 teatrów jako członków wspierających.

Natomiast do grona członków dołączyli dyrektorki i dyrektorzy:

p. Michał Tramer – Teatr Lalek w Słupsku

p. Krzysztof Głuchowski – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

p. Mariusz Napierała – Opera Bałtycka w Gdańsku

p. Jacek Popławski – Teatr „Maska” w Rzeszowie

p. Celina Zboromirska-Bieńczak – Opera Bałtycka w Gdańsku

p. Małgorzata Mostek – Teatr Polski w Bielsku-Białej

p. Dorota Borowy – Teatr Rozrywki w Chorzowie

p. Robert Czechowski – Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

p. Małgorzata Bogajewska – Teatr Ludowy w Krakowie

p. Małgorzata Langier – Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Została podjęta decyzja w sprawie odmowy przyjęcia do grona członków zwyczajnych

p. Cezarego Morawskiego – Teatr Polski we Wrocławiu.

Natomiast do grona członków wspierających dołączyły 2 teatry: Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie oraz Teatr KTO w Krakowie.

Obecnie do naszego Stowarzyszenia należy 92 członków zwyczajnych oraz 36 członków wspierających oraz 2 członków honorowych, w tym długoletnia Prezes naszego Stowarzyszenia Barbara Borys-Damięcka.

W trakcie kadencji obecnego Zarządu przedstawiciele  SDT byli wielokrotnie zapraszani

do komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów teatrów. Udział urzędujących lub byłych dyrektorów znających realia artystyczne, ekonomiczne i prawne

w powyższych komisjach jest merytorycznym wsparciem pomagającym w podjęciu trafnej decyzji. Braliśmy udział w wyborach dyrektorów w Teatrach: Nowym im. K. Dejmka

w Łodzi,  Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Baj Pomorski w Toruniu, Ateneum w Warszawie, Animacji w Poznaniu, Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Polskim

im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku, Animacji w Poznaniu.

Udzieliliśmy także szeregu rekomendacji  na prośbę naszych członków ubiegających się

o stanowiska dyrektorskie w ramach ogłaszanych konkursów przez organy założycielskie teatrów.

Opiniowaliśmy również wnioski Prezydentów Miast lub Marszałków dotyczące naszych koleżanek i kolegów, którym zaproponowano przedłużenie umów. Nasze poparcie uzyskali dyrektorki i dyrektorzy:

p. Karolina Ochab – Teatr Nowy w Warszawie

p. Maciej Englert – Teatr Współczesny w Warszawie

p. Joanna Nawrocka – Teatr Ochoty w Warszawie

p. Tadeusz Słobodzianek – Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

p. Henryk Jacek Schoen – Teatr Bagatela w Krakowie

p. Janusz Szydłowski – Krakowski Teatr Variete

p. Jarosław Antoniuk – Teatr Lalki i Aktora w Łomży

p. Romana Angel – Balet Dworski „Cracovia Danza”

p. Ryszard Markow – Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie

p. Gabriel Getzky – Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana

p. Dorota Ignatjew – Teatr im. J. Osterwy w Lublinie

p. Igor Michalski – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Naszym ważnym statutowym działaniem jest podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia. W tym celu wspólnie ze Związkiem Pracodawców – Unią Polskich Teatrów, zorganizowaliśmy trzy edycje szkoleń poświęconych „Praktycznym aspektom umów cywilnoprawnych w instytucjach teatralnych”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział 80 uczestników.

Podczas upływającej kadencji Zarząd podjął szereg inicjatyw przyczyniając się

do umocnienia pozycji SDT poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego. Zaliczam tu m. in.:

 • Udział przedstawiciela SDT Bartosza Zaczykiewicza w posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas której została przedstawiona informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat sytuacji teatrów

prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Poparcie wniosku Grupy Parlamentarnej o uznanie 2017 roku, Rokiem Erwina Axera.
 • Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

o uzupełnienie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy o zawód dyrektora teatru, opery, operetki, filharmonii, orkiestry. Wniosek nasz wsparty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został przyjęty (uzupełnienie opublikowano w Dz. U. 22.11.2016 poz. 1876)

 • Udział członka Zarządu Ryszarda Markowa w projekcie ZASP-u pt. „Europejskie Forum ZASP” we Wrocławiu.
 • Pozyskanie opinii prawnej z kancelarii Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska sp. k. w Warszawie w przedmiocie możliwości powoływania członków Stowarzyszenia

Dyrektorów Teatrów do komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów instytucji kultury (12.10.2016)

 • Zamówienie w kancelarii Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych spółka jawna w Krakowie ekspertyzy prawnej mającej odpowiedzieć na pytanie „Czy umowa o artystyczne wykonanie, zawierana w instytucjach artystycznych, jest umową o dzieło, umową zlecenie, umową o świadczenie usług, czy umową
 • o charakterze mieszanym”.
 • Udział członków SDT w Radzie ds. Instytucji Artystycznych przy MKiDN.
 • Udział członka zarządu Pawła Łysaka w pracach Kongresu Kultury Polskiej 2016
 • Udział przedstawicieli SDT w pracach zespołu zawiązanego przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego z okazji jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.
 • Spotkania branżowe inicjowane przez przedstawicieli Zarządu oraz członków Stowarzyszenia teatrów muzycznych i lalkowych.

W nadchodzącym czasie proponuję aby Stowarzyszenie zajęło się następującymi sprawami:

 1. Współpraca z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i innymi organizacjami nad rozszerzeniem katalogu dobrych praktyk na inne obszary działalności teatrów,
 2. Popularyzacja katalogu dobrych praktyk wśród organizatorów teatrów.
 3. Organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe kadry zarządzającej.
 4. Wspieranie merytoryczne inicjatyw służących poprawie warunków ekonomicznych

i prawnych funkcjonowania teatrów.

Dziękuję,

Paweł Szkotak

Prezes SDT

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Wojtuś przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów za 2016 rok

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w składzie:

- Wiktor Herzig                       –    członek Komisji,

- Włodzimierz Nawotka        –    członek Komisji,

- Michał Wojtuś                      –    przewodniczący Komisji

pracowała w 2016 roku w ww. składzie od dnia wyboru dokonanego podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, które odbyło się w Radziejowicach w dniach 19–20 kwietnia 2015 roku.

Komisja Rewizyjna odbyła w roku sprawozdawczym dwa posiedzenia, a członkowie Komisji uczestniczyli w trzech posiedzeniach Zarządu w roku sprawozdawczym.

W dniu 22 kwietnia 2017 roku Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w składzie: Wiktor Herzig i Michał Wojtuś. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia sporządzonym za 2016 rok, przygotowanym przez panią Iwonę Świtkowską (prowadzącą obsługę

rachunkową), obejmującym:

-      Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 132.076,14 zł,

-      Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazał osiągnięcie nadwyżki przychodów nad kosztami w kwocie 8.842,49 zł,

-      Informacje uzupełniające do bilansu.

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonego Sprawozdania finansowego za 2016 rok:

-     stwierdza sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 132.076,14 zł,

-     stwierdza osiągnięcie przez Stowarzyszenie nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 8.842,49 zł,

-     stwierdza na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji krótkoterminowych w wysokości 131.958,05 zł, w tym: środków pieniężnych w kasie w wysokości 1.197,47 zł, stan środków na rachunkach bankowych w wysokości 30.163,86 zł, stan środków na lokatach bankowych w wysokości 100.000,00 zł oraz stan nienotyfikowanych przez bank odsetek od lokat terminowych w wysokości 596,72 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sporządzone Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Komisja Rewizyjna rekomenduje przeznaczenie osiągniętej za 2016 rok nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność statutową Stowarzyszenia w latach kolejnych. Komisja, oceniając na podstawie sporządzonego Sprawozdania finansowego sytuację finansową Stowarzyszenia oraz po zapoznaniu się z Planem finansowym na rok 2017, nie stwierdza zagrożenia dla prowadzenia działalności w roku 2017.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok przygotowanym przez pana Pawła Szkotaka – prezesa Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia, w składzie wybranym podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 19-20 kwietnia 2015 roku w Radziejowicach, odbywał w okresie sprawozdawczym comiesięczne posiedzenia Zarządu. Komisja Rewizyjna uznaje, że przedmiot posiedzeń, podejmowane tematy oraz uchwały Zarządu były zgodne z zakresem działania i statutem Stowarzyszenia.

Podobnie jak w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, Komisja rekomenduje Zarządowi Stowarzyszenia oraz uczestnikom Walnego Zgromadzenia rozważenie możliwości organizowania, poza organizacją corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, co najmniej jednego dodatkowego spotkania członków Stowarzyszenia w roku kalendarzowym, celem zwiększenia integracji oraz celem wymiany informacji i dyskusji na temat bieżących zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem działalności teatralnej. Komisja Rewizyjna rekomenduje także rozważenie możliwości organizowania przez Członków Stowarzyszenia wzajemnych spotkań o zasięgu regionalnym.

Podsumowując:

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, nie wnosi uwag do sporządzonego Sprawozdania finansowego za rok 2016, tym samym wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezesowi i pozostałym Członkom Zarządu. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok i przeznaczenie osiągniętej za 2016 rok nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność statutową Stowarzyszenia w latach kolejnych.

Radziejowice, dnia 22 kwietnia 2017 roku

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Wiktor Herzig                                                                               Michał Wojtuś

Wybór Komisji Skrutacyjnej
W celu przeprowadzenia głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia postanowiono wybrać komisję skrutacyjną, w skład której weszli: Gabriel Gietzky, Małgorzata Mostek, Grażyna Posmykiewicz. Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

Dyskusja
Dyrektor B. Nowak zapytał o zasady dotyczące wydawania opinii przez Stowarzyszenie o kandydatach na dyrektorów teatrów i konieczności zobligowania organizatorów teatrów do zasięgania opinii Stowarzyszenia.
Dyrektor R. Markow wyjaśnił, że część kandydatów sama zwraca się do Zarządu SDT o rekomendacje, jak również w przypadku przedłużenia umowy dyrektorowi, to często sam organizator teatru zwraca się do Stowarzyszenia o wydanie takiej opinii.
W przypadku ogłoszenia nowego konkursu, organizator nie zawsze się konsultuje ze Stowarzyszeniem, ponieważ nie ma takiego obowiązku.
Dyrektor J. Schoen podkreślił znaczenie zwiększenia integracji między członkami Stowarzyszenia oraz konieczność stworzenie struktur regionalnych w celu wzajemnego wsparcia. B. Borys-Damięcka potwierdziła, że ważne są takie inicjatywy oddolne i namawia wszystkich zebranych na współdziałanie i wspieranie się branżowo.
Dyr. A. Klucznik potwierdził, że dyrektorzy teatrów lalkowych organizują takie spotkania i  dzięki wymianie wzajemnych doświadczeń łatwiej im rozwiązać problemy na które  natrafiają. Podkreślił też, że lepiej się sprawdza system branżowych spotkań niż regionalnych, chociaż wzajemnie się to nie wyklucza.
Dyr. B. Zaczykiewicz zaproponował aby Stowarzyszenie formalnie zgłosiło się do organizatorów teatrów, aby mieli oni obowiązek zwracania się do Stowarzyszenia w celu uzyskania opinii o kandydatach na dyrektorów.
Dyr. B. Nowak dopytał o skład komisji konkursowej i udział przedstawicieli różnych związków zawodowych oraz dookreślenie tego szczegółowo w katalogu dobrych praktyk.
Dyrektor  D. Miłkowski poinformował zebranych, że Zarząd SDT nie przyjął Pana C. Morawskiego  do Stowarzyszenia, ale to nie wyklucza jego obecności na Walnym Zgromadzeniu jako członka wspierającego. Prezes P. Szkotak, podkreślił, że każda decyzja byłaby zajęciem stanowiska po jednej lub drugiej stronie, a SDT stara się obserwować, a nie reagować emocjonalnie.
B. Borys-Damięcka powiedziała, że Zarząd powinien wstrzymać się z decyzją, ponieważ organ T. Polskiego wszczął procedurę odwołania dyr. Morawskiego.
Dyr. W. Wolański zgłosił wniosek formalny, aby SDT spróbowało opublikować prawa i obowiązki dyrektora teatru; taki spis ułatwiłby kontakty między dyrektorem a organem zarządzającym teatrem.
Dyr. R. Markow odpowiedział, że pewne rzeczy są już zapisane w przepisach, ale można powinno się je zebrać w jednym dokumencie, ponieważ ułatwi to relację między dyrektorami a organizatorami.
Dyr. J. Schoen zgłosił postulat aby Stowarzyszenie zajęło się doprowadzeniem do nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zebrani dyskutowali przede wszystkim nad artykułem 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dyr. J. Nawrocka podsumowała dyskusję, mówiąc, że wszyscy zebrani zgadzają się aby nowy zarząd pracował nad zebraniem przepisów dotyczących obowiązków dyrektora teatru, który będzie pomocny zarówno dla kandydatów na dyrektorów jaki i organizatorów teatrów, a wszelkie pozostałe kwestie są tematami dla nowego zarządu.

Przyjęcie uchwał
Przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu głosowania w trybie jawnym. W kolejnych uchwałach zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2017 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 oraz zatwierdzono bilans za rok 2016 i budżet na rok 2017.
Kolejno przyjęto uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
Uchwalono, że w kolejnej kadencji w latach 2017 – 2019 Zarząd będzie się składał, tak jak dotychczas, z siedmiu członków w tym prezesa, a Komisja Rewizyjna z trzech członków. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Wybory Prezesa i Członków Zarządu SDT
Wybory władz Stowarzyszenia odbyły się w trzech głosowaniach tajnych.
Na stanowisko prezesa zebrani zaproponowali pana Pawła Szkotaka, który zgodził się kandydować. W głosowaniu na stanowisko prezesa Stowarzyszenia udział wzięło 53 członków uprawnionych do głosowania. Paweł Szkotak otrzymał 51 głosów i tym samym został prezesem na kolejną kadencję.
Zebrani zgłosili kandydatów do Zarządu SDT. Wśród kandydatów znaleźli się:
Bartosz Zaczykiewicz, Igor Michalski, Joanna Nawrocka, Monika Szela, Paweł Łysak, Jacek Schoen, Jacek Jekiel, Waldemar Wolański.
W głosowaniu na członków Zarządu wzięło udział 54 członków Stowarzyszenia. Kandydaci w głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów: Bartosz Zaczykiewicz – 46 głosów, Igor Michalski – 37 głosów, Joanna Nawrocka – 47 głosów , Monika Szela – 41 głosów, Paweł Łysak – 46 głosów, Jacek Schoen – 25 głosów, Jacek Jekiel – 20 głosów, Waldemar Wolański – 29  głosów.
W skład Zarządu weszli: Joanna Nawrocka, Bartosz Zaczykiewicz, Igor Michalski, Monika Szela, Paweł Łysak, Waldemar Wolański.

Wybory Komisji Rewizyjnej
Zgromadzeni przedstawili kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Nawotka, Michał Wojtuś, Wiktor Herzig, Małgorzata Mostek. W związku z tym, że jeden z członków komisji skrutacyjnej został kandydatem w wyborach do Komisji Rewizyjnej, zebrani przegłosowali zmianę – Małgorzatę Mostek  w komisji skrutacyjnej zastąpił Michał Tramer.
W głosowaniu udział wzięło 54 członków Stowarzyszenia. Kandydaci w głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów: Włodzimierz Nawotka –  24 głosy, Michał Wojtuś –  50 głosów, Wiktor Herzig – 45 głosów,  Małgorzata Mostek – 29 głosów.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Michał Wojtuś, Wiktor Herzig, Małgorzata Mostek.

Podczas liczenia głosów przez komisję skrutacyjną rozmawiano o zmianach w statucie Stowarzyszenia. Zaproponowano między innymi, aby prezesem był aktualny dyrektor teatru. Zebrani byli jednak innego zdania i pomysł wycofano.
Kolejną poprawką było wprowadzenie zmiany, aby warunkiem starania się o członkostwo w Stowarzyszeniu była konieczność otrzymania rekomendacji od dwóch członków Stowarzyszenia.
Pan Michał Wojtuś odczytał proponowane zmiany w statucie dotyczące zapisu par. 4 ust. 3: „Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który w dniu złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia wykonuje zawód dyrektora lub zastępcy dyrektora teatru, opery lub operetki i przedstawi pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęty do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyzją Zarządu.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą o w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia wzięło udział 54, za przyjęciem uchwały głosowało 50 osób. Uchwała została przyjęta.
Zgłoszono wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie podziękowań dla Dariusza Miłkowskiego, Ryszarda Markowa i Włodzimierza Nawotki za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Przemysławem Kieliszewskim – dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, który przedstawił Diagnozę warunków pracy i płacy artystów powyżej 50. roku życia i rekomendacje w zakresie działań osłonowo-adaptacyjnych.

NOTATKA
Dr Przemysław Kieliszewski: Diagnoza warunków pracy i płacy artystów powyżej 50. roku życia i rekomendacje w zakresie działań osłonowo- adaptacyjnych.

Inicjatywa przeprowadzenia diagnozy problemu oraz opracowania programu osłonowo-adaptacyjnego związana jest bezpośrednio z problemami w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w związku m.in. ze zmianą repertuaru Teatru w 2013 r. (nowoczesny musicalowy) oraz podwyższeniem poziomu artystycznego

Zgłaszając temat, miałem nadzieję, że badania prowadzone przez Fundację ALTUM  będą już ukończone, ale wyniki oraz raport zostaną sporządzone na koniec maja br. W czerwcu br. odbędzie się w Poznaniu konferencja z udziałem dyrektorów departamentów kultury wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce.

Geneza

1. Zmiana ustawy emerytalnej w 2009 r. podwyższająca wiek emerytalny:

- tancerze – o 20 lat

- śpiewacy – 15-17 lat

- instrumentaliści dęci – 15-17 lat

- smyczkowcy – 10 lat

Brak jakiegokolwiek rozwiązania pomostowego, czy programu osłonowego.

Czym to skutkuje?

- brakiem możliwości zatrudniania do emerytury

- zwolnienia grupowe np. w Polskim Teatrze Tańca

- frustracją i utratą dochodów oraz bezpieczeństwa socjalnego

- organizowaniem się w związkach zawodowych

Struktura wynagrodzenia jest stosunkowo korzystna dla prowadzenia polityki kadrowej:

- minimalna płaca zasadnicza

- norma 1 lub 0

- większość pensji wypracowywana jest w nadgrywkach za spektakle

Czego się nie da zrobić w ogóle lub szybko:

1) zmiana ustawy emerytalnej: przywrócenie przywileju wcześniejszych emerytur – realnie niemożliwe

2) zmiana Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie kontraktów sezonowych dla artystów (jako przepisy szczegółowe do Kodeksu pracy) – realne, ale oddalone w czasie – na tym powinny się koncentrować starania ogólnopolskiego stowarzyszenia

Jaki jest plan działania?

1) badania w Wielkopolsce: Fundacja Altum i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM – wszystkie instytucje artystyczne niezależnie od organizatora – ilościowe i jakościowe

- wyniki w maju br.

- już dziś mamy wstępne rekomendacje ze strony dyrektorów instytucji artystycznych

2) pilotażowy program osłonowy w woj. wielkopolskim – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego jako podmiot wnioskujący – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – finansowanie od listopada 2017 lub stycznia 2018

3) Narodowe Centrum Kultury i MKiDN, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Instytut Muzyki i Tańca – ogólnopolski program pilotażowy w 3-4 województwach

Założenia programu:

1) 1,5-2 letnie finansowanie / stypendiowanie uzyskania nowych kompetencji, często związanych z zawodem artystycznym

2) wsparcie psychologa pracy

3) wsparcie mentora, coacha

4) wejście w program oznaczać może rozwiązanie za porozumieniem stron stosunku pracy z artystą, albo nawet warunkować udział w programie od rozwiązania umowy od pracę – mechanizm powiązany

dr Przemysław Kieliszewski

Spotkanie z dr. Sybillą Stanisławską-Kloc z Kancelarii  Prawnej Markiewicz&Sroczyński w Krakowie w sprawie ekspertyzy prawnej Czy umowa o artystyczne wykonanie, zawierana w instytucjach artystycznych jest umową o dzieło, umową zlecenie, umową o świadczeniu usług czy umową o charakterze mieszanym.

Na koniec pierwszego dnia Walnego Zgromadzenia dyr. Paweł Łysak w skrócie opowiedział o Kongresie Kultury 2016, podczas opracowano 42 tematy, a w kongresie uczestniczyło ponad 2.500 uczestników online. Operatorem kongresu był T. Powszechny w Warszawie. Pełen zapis tych działań znajduje się na stronie http://www.kongreskultury2016.pl/
24 kwietnia 2017
W drugim dniu Walnego Zgromadzenia odbyło  się  spotkanie z Wandą Zwinogrodzką  Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszką Komar-Morawską – Dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury oraz Lechem Śliwonikiem
Przewodniczącym Rady ds. Instytucji Artystycznych oraz
Pan Lech Śliwonik przedstawił zebranym czym w tej kadencji zajmuje się Rada. Najważniejszym problemem są konkursy na stanowisko dyrektorów teatrów i dlatego Rada podjęła działania w celu poprawy rozporządzenia dotyczącego konkursów.
Główne poprawki:
- organizator ma obowiązek z rocznym wyprzedzeniem poinformować o przeprowadzeniu konkursu, a obwieszczenie konkursu, nie później niż pół roku przed ogłoszeniem;
- organizator powinien w ogłoszeniu konkursowym przedstawić najważniejsze oczekiwania wobec kandydata;
- organizator mam obowiązek przedstawić prognozę finansową na najbliższy rok;
- regulamin komisji konkursowej tworzy organizator, ale przesyła go wcześniej do wszystkich przedstawicieli w komisji konkursowej;
- każdy członek komisji powinien złożyć oświadczenie o niezależności;
- komisja może wskazać i dać, startującym w konkursie, 7 dni na poprawę uchybień formalnych;
- komisja głosuje jawnie i decyduje większością głosów;
- w przypadku wyboru kandydata, komisja ma obowiązek przedstawienie opinii o wyborze, którego dokonała;
- jeśli konkurs jest nierozstrzygnięty, organizator ma obowiązek niezwłocznie ogłosić nowy konkurs;
- upublicznieniu podlega program wybranego kandydata,  a nie wszystkich startujących;
- procedurę zakończenia konkursu oznacza przedstawienie przez organizatora umowy dla wybranego kandydata, uwzględniającej najważniejsze oczekiwania wobec niego.
Rada współpracuje z ministerstwem, ale przed wszystkim ze środowiskiem; podjęła próby mediacji we Wrocławiu i Toruniu.
Pani Wanda Zwinogrodzka podkreśliła znaczenie Stowarzyszenia i jego ważnej misji w środowisku, jednocześnie zwracając się z prośbą do Stowarzyszenia o współpracę.
W ocenie MKiDN procedura konkursowa jest najbardziej transparentną formą wyłaniania kandydatów na dyrektorów, ale nie pozbawioną luk legislacyjnych. Podjęto próby, aby to rozporządzenie poprawić. Rada ds. Instytucji Art. przyjęła ostateczną wersję projektu rozporządzenia i w tej chwili jest w trakcie nadania formy legislacyjnej.
Obecna ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej jest niewystarczająca i wynika, to przede wszystkim z czasu, w którym powstała. Zasadne są pytanie o kształt nowej ustawy. Czy to powinna być ustawa taka jak dotychczas, czy raczej ustawa dotycząca instytucji artystycznych.
W maju lub czerwcu 2017 MKiDN planuje rozpocząć cykl konferencji branżowych instytucji artystycznych. A po wakacjach cykl konferencji interdyscyplinarnych w układzie regionalnym. MKiDN zależy, aby włączyły się w to mniejsze ośrodki kultury, które pomogą uświadomić mapę problemów. Materiał zebrany podczas tych konferencji, będzie wykorzystany jako podstawa do stworzenia dużej centralnej konferencji.  Dwa najważniejsze zagadnienia to: zidentyfikowanie największych problemów obecnego systemu oraz zebranie sugestii poprawy obowiązującego systemu.
Priorytety polityki grantowej. Obecnie MKIDN nie przewiduje większych zmian w programach ministerialnych. Dość dużą wagę przywiązuje natomiast do programów rocznicowych.
Wkrótce nastąpi ogłoszenie projektu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021, w skład, którego wejdą trzy priorytety: projekty ogólnopolskie, projekty regionalne i lokalne oraz projekty
zagraniczne.
Współprowadzenie i współfinansowanie teatrów. MKiDN zdecydowało rozszerzyć formułę współprowadzenia, tak aby objęła szereg innych instytucji. Podstawowe założenia jest takie, że dotacja z Ministerstwa ma zwiększyć potencjał artystyczny tych instytucji. Głównym czynnikiem wyboru tych instytucji jest potencjał twórczy, ale też położenie tych jednostek, walor działalności ponad regionalnej lub podtrzymania tradycji. Jest to akcja pilotażowa.
W rozmowie wrócono do tematu, który pierwszego dnia obrad poruszył dyr. P. Kieliszewski, ochrony dla osób, które straciły uprawnienia do wcześniejszych emerytur. Pani Wanda Zwinogrodzka poinformowała, że przywrócenie wcześniejszych emerytur nie zależy wyłącznie od MKiDN, ale są prowadzone rozmowy ze związkami zawodowymi. Konieczne jest również podjęcie prac legislacyjnych w tym kierunku.

Pan Prezes Paweł Szkotak  podziękował gościom, wszystkim zebranym i zamknął obrady w Radziejowicach.