Archiwum

Ważne informacje

Sejm RP odrzucił poprawki do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

31 sierpnia 2011 Sejm RP odrzucił istotne poprawki Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Po burzliwych obradach, z udziałem Ministra KiDN Bogdana Zdrojewskiego, wbrew rekomendacji sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, przedstawionej przez Poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską, Sejm RP w dniu 31 sierpnia 2011 odrzucił dwie istotne poprawki Senatu, regulujące zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami artystycznymi (poprawka Nr 1 i 4). Senat RP, do ustawy z dnia 1 lipca 2011, wprowadził łącznie 18 poprawek. Sejm, zgodnie z rekomendacją Komisji Kultury i Środków Przekazu, odrzucił także  poprawkę Senatu Nr 7), jako niekonstytucyjną   i Nr 12), jako błędną.

Fragment stenogramu z trzeciego dnia obrad 99 posiedzenia Sejmu 31 sierpnia 2011 (dyskusja nad stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz głosowanie nad przyjęciem poprawek Senatu RP, wprowadzonych Uchwałą z dnia 29 lipca 2011).

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.