Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie w Radziejowicach – protokół

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
w Radziejowicach  w dniach
19 – 20 kwietnia 2015

19 kwietnia 2015
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie przez zebranych.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu

W dalszej części spotkania Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka podsumowała działalność Zarządu w okresie 24.04.2014 – 19.04.2015.
sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej – Joanna Nawrocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2014.
sprawozdanie

Przyjęcie uchwał
W celu przeprowadzenia głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia postanowiono wybrać komisję skrutacyjną, w skład której weszli: Michał Wojtuś, Marcin Kowalski i Remigiusz Caban. Skład komisji przyjęto jednogłośnie.
Ustalono, że głosowania nad uchwałami będą się odbywały w trybie jawnym.
Jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2014-2015 i z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2014.
Uchwały dotyczące zatwierdzenia bilansu za rok 2014, zatwierdzenia budżetu na rok 2015 również przyjęto jednomyślnie.
Kolejno przyjęto uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
Uchwalono, że w kolejnej kadencji w latach 2015 – 2017 Zarząd będzie się składał, tak jak dotychczas, z sześciu członków i prezesa, a Komisja Rewizyjna z trzech członków.
Uchwały przyjęto jednomyślnie.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany porządku obrad – przeniesiono wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wcześniejszą godzinę .

Wybory Prezesa i Członków Zarządu SDT
Zebrani zaproponowali dwóch kandydatów – Dyrektora Pawła Szkotaka i Dyrektor Henryka Jacka Schoena – obydwaj Panowie zgodzili się kandydować.
Każdy z kandydatów przedstawił w kilku słowach swój plan na dalszą działalność  Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz swój życiorys zawodowy.
Również Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka w imieniu Zarządu uzasadniła propozycję  kandydata dyrektora Pawła Szkotaka. Pani Prezes podkreśliła pracę p. Szkotaka , jego aktywność, a także umiejętności organizacyjne i wszelkie działania nie tylko w Zarządzie SDT, ale również poza nim, na innych polach zawodowych.
Zebrani większością głosów przegłosowali krótką przerwę przed wyborami.
Zebrani w głosowaniu tajnym wybrali Prezesa Stowarzyszenia; w głosowaniu wzięło udział 45 osób uprawnionych do głosowania (oddano 44 głosy, wstrzymane – 1 głos)
W wyniku głosowania Paweł Szkotak otrzymał 25 głosów, Henryk Jacek Schoen otrzymał 19 głosów. Prezesem został Pan Paweł Szkotak

Zebrani zgłosili kandydatów do Zarządu SDT. Wśród kandydatów znaleźli się: Adam Orzechowski, Joanna Nawrocka, Ryszard Markow, Paweł Łysak, Roman Osadnik, Bartosz Zaczykiewicz, Dariusz Miłkowski, Arkadiusz Klucznik, Zbigniew Prażmowski, Warcisław Kunc.

W głosowaniu na Członków Zarządu wzięło udział 47 członków Stowarzyszenia. Kandydaci w głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów: Arkadiusz Klucznik – 31 głosów, Warcisław Kunc – 18 głosów, Paweł Łysak – 28 głosów, Ryszard Markow – 44 głosy, Dariusz Miłkowski – 29 głosów, Joanna Nawrocka – 34 głosów, Adam Orzechowski – 18 głosów, Roman Osadnik –  35 głosów, Zbigniew Prażmowski – 10 głosów, Bartosz Zaczykiewicz – 23 głosy.

W skład Zarządu weszli: Arkadiusz Klucznik, Paweł Łysak, Ryszard Markow, Dariusz Miłkowski, Joanna Nawrocka, Roman Osadnik.

W przerwie między wyborami Dyrektor Ryszard Markow zreferował m.in. korespondencję z wicepremierem Januszem Piechocińskim Ministrem Gospodarki odnośnie działań podejmowanych przez inspektorów terenowych oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego  w sprawie urządzeń teatralnych stanowiących wyposażenie technologiczne obiektów budowlanych, w których działają instytucje kultury.
W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że wydanie jednoznacznej opinii o podległości pod dozór techniczny urządzeń wymaga dostarczenia dokumentacji i technicznej i w związku z tym Stowarzyszenie powinno skontaktować się z Departamentem Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Kolejną sprawą przedstawioną przez Dyrektora Markowa była kwestia koncesjonowania  sieci LTE w ramach tzw. „Dywidendy Częstotliwości” i płynących z tego tytułu ewentualnych zakłóceń z funkcjonowaniem urządzeń elektroakustycznych.  Niestety Stowarzyszenie nie otrzymało odpowiedzi od Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z tym Zarząd przesłał kolejne pismo, ponaglające Panią Prezes do udzielenia odpowiedzi.
Dyrektor Markow poinformował również o interwencji u Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie dyrektora Tomasza Koniny (Teatr im. Kochanowskiego w Opolu).
Ostatnia już sprawa to korespondencja z Minister Kultury Małgorzatą Omilanowską w kwestii przyjęcia wzoru umowy na dotację podmiotową zawieraną z instytucjami kultury. Odpowiedź Stowarzyszenie otrzymało z Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w której poinformowano, że Stowarzyszenie posiada zdolność sądową i może być stroną występującą przed sądem administracyjnym.
Stowarzyszenie zwróciło się do prawników z prośbą o opinię w powyższej sprawie.

Dyrektor Arkadiusz Klucznik zaprosił do udziału w Konferencji Teatr Bliżej Widza – metody rozwoju widowni dziecięcej i młodzieżowej teatrów instytucjonalnych w Polsce, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Dyrektor Piotr Jędrzejas poruszył sprawę „Biegu Ludzi Teatru”, który odbył się w zeszłym roku w Jeleniej Górze. W związku z tym, że w tym roku Teatr nie dostał dotacji na organizację tego przedsięwzięcia Dyrektor Jędrzejas zwrócił się do zebranych z prośbą o rozważenie organizacji biegu w różnych miastach.

Po przerwie ogłoszono informację o ukonstytuowaniu się Zarządu – Prezes – Paweł Szkotak, Wiceprezesi – Ryszard Markow i Paweł Łysak, Skarbnik – Arkadiusz Klucznik, Sekretarz – Roman Osadnik, Członkowie – Dariusz Miłkowski, Joanna Nawrocka.

Wybory Komisji Rewizyjnej

Zebrani przedstawili kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Nawotka, Michał Wojtuś, Wiktor Herzig, Bartosz Zaczykiewicz.
W związku z tym, że jeden z członków komisji skrutacyjnej został kandydatem w wyborach do Komisji Rewizyjnej, zebrani przegłosowali zmianę – Michała Wojtusia w komisji skrutacyjnej zastąpił Warcisław Kunc.
W głosowaniu udział wzięło 47 członków Stowarzyszenia. Kandydaci w głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów:
Wiktor Herzig –  31 głosów, Włodzimierz Nawotka –  34 głosy, Michał Wojtuś –  39 głosów, Bartosz Zaczykiewicz – 22 głosy
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Michał Wojtuś- przewodniczący, Wiktor Herzig, Włodzimierz Nawotka – – Członkowie Komisji

Na wniosek Pana Włodzimierza Nawotki, zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu godności członka honorowego Pani Barbarze Borys-Damięckiej.

W ostatniej części obrad odbyło się „Przyjacielskie spotkanie oraz wypracowanie współpracy z nowopowstałym Stowarzyszeniem Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich” z udziałem zaproszonych gości Małgorzaty Sikorskiej–Miszczuk – Prezes Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich; Konard Dulkowski –Stowarzyszenie Dramatopisarzy i  Dramaturgów Polskich; Doroty Buchwald –Dyrektor Instytutu Teatralnego.
Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Sikorska- Miszczuk, która przedstawiła różnice między dramatopisarzem a dramaturgiem. Dramatopisarz to autor sztuki teatralnej, natomiast dramaturg – uczestniczy w próbach, ściśle współpracuje z reżyserem, dyskutuje o dramaturgii inscenizacji.
Pani Sikorska-Miszczuk wspomniała również o działaniach, które wyłoniły osoby funkcjonują teraz jako dramatopisarze, co pozwoliło stworzyć grupę zawodową.
Były to między innymi: wydanie antologii polskiego dramatu współczesnego „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” autorstwa Romana Pawłowskiego,  projekt Teren Warszawa z 2004 roku, podczas którego zaproszeni uczestnicy pracowali przez 3 tygodnie nad współczesnymi tekstami z aktorami TRu; Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka – regularne warsztaty dziesięciodniowe dla pisarzy, reżyserów i aktorów.
Dzięki temu powstały też różne konkursy, w których dramatopisarze chętnie biorą udział – m.in.: konkurs „Metafory rzeczywistości” – czytanie tekstów, wybór przez widzów, realizacja teatralna czy „Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna”.

Wkrótce powstanie strona, na której dyrektor teatru czy reżyser będzie mógł znaleźć polskie teksty dramaturgiczne, wykaz autorów oraz wszelkie istotne informacje na temat współczesnej dramaturgii.

Później zabrał głos Konrad Dulkowski, mówiąc, że Stowarzyszeniu zależy na wypracowaniu form współpracy z teatrami, dostępu do tekstów. Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich proponuje, aby teatry dały szansę młodym, utalentowanym pisarzom współpracy z reżyserem, aktorami i wspólnemu stworzeniu spektaklu. Mogłoby się to odbywać w formie stażu, rezydencji.
Zebrani dyskutowali nad koniecznością pracy dramaturga i nad problemami z tym związanymi. Aktualnie funkcje kierownika literackiego i dramaturga dość mocno się przenikają.
W niektórych teatrach są zatrudnieni na etacie zarówno dramatopisarze i dramaturdzy.
Teatry mają również problem z dotarciem do młodzieży szkolnej, ponieważ jest opór wśród nauczycieli. Teatry podejmują problemy współczesnej młodzieży, ale nauczyciele rezygnują z wizyty w teatrze w obawie przed nagością czy wulgaryzmami.

Pojawiły się również głosy o konieczności korzystania z nowych dramatów polskich.
Pani Prezes podziękowała zaproszonym gościom za dyskusję i zamknęła pierwszy dzień obrad.

20 kwietnia 2015
W drugim dniu Walnego Zgromadzenia odbyła się debata „Informacja Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zasad i dokonywania rozdziału funduszy europejskich w perspektywie 2014 – 2020”, z udziałem dr Karoliny Tylus-Sowy – Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MKiDN.

W pierwszej części spotkania Pani dr Tylus-Sowa przedstawiła prezentację dotycząca wydatkowania funduszy na lata 2007-2013.
W kolejnej części Pani Dyrektor Tylus-Sowa zaprezentowała plany dofinansowania w latach 2014-2020. W obecnym okresie programowania nie ma możliwości finansowania  projektów polegających na budowie od podstaw nowej infrastruktury kultury.
W ramach VIII priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” nie przewiduje się finansowania  organizacji imprez o charakterze kulturalnym (takich jak przedstawienia, festiwale, wystawy)
Projekty muszą być przygotowane do realizacji łącznie z pozwoleniem na budowę, co pozwala od razu podpisać umowy i przystąpić do przetargów.
prezentacja

W drugiej części spotkania zebrani zadawali pytania. Głos zabrali m.in. dyr. Schoen, dyr. Wycichowska, Prezes Borys-Damięcka,
dyr. Miłkowski, dyr. Caban.

Pani Prezes podziękowała Pani Dyrektor za udział w spotkaniu. Na zakończenie Walnego Zgromadzenia  przekazała kilka spraw organizacyjnych i zamknęła obrady w Radziejowicach.


Zaakceptowano

Barbara Borys-DamięckaPrezes SDT