Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie – podsumowanie

W Radziejowicach w dniach 15 i 16 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

15 maja 2011
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Sprawozdanie z działalności Zarządu
W dalszej części spotkania Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka podsumowała działalność Zarządu w latach 2009 – 2011. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą przez zebranych.
Sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej – Włodzimierz Nawotka przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2010, które również zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą przez zebranych.
Sprawozdanie

Zebranych poinformowano, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu zapadła uchwała o skreśleniu członków zalegających z płatnościami. Skreślono: Jacka Bunscha, Katarzynę Deszcz, Wacława Jankowskiego, Bogdana Kocę, Grzegorza Krawczyka, Wojciecha Markiewicza, Włodzimierza Mazurkiewicza, Sławomira Pietrasa, Romana Radziwonowicza, Annę Sapiego i Bartosza Szydłowskiego.

Przyjęto również trzech nowych członków: Joannę Nawrocka, Ireneusza Janiszewskiego oraz Zbigniewa Prażmowski

Przyjęcie uchwał
W celu przeprowadzenia głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia postanowiono wybrać Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Michał Biliński i Zbigniew Lesień. Komisję przyjęto jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia budżetu na rok 2011, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2009-2010 i z działalności Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i wszystkim Członkom.

Wybory Prezesa i Członków Zarządu SDT
Podjęto uchwałę, że w skład Zarządu nadal będzie wchodzić siedmiu członków wraz z prezesem, a w Komisji Rewizyjnej trzech członków. Wszyscy zostaną wybrani w głosowaniu tajnym.
Zebrani wybrali członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została ponownie Barbara Borys-Damięcka, w Zarządzie znaleźli się: Ryszard Markow i Bartosz Zaczykiewicz, Arkadiusz Klucznik, Paweł Szkotak, Dariusz Miłkowski, Piotr Dąbrowski, a Komisji Rewizyjnej: Wiktor Herzig, Włodzimierz Nawotka i Maciej Korwin.

Wolne wnioski
Dyskusja zebranych dotyczyła przede wszystkim słuszności działalności SDT a także braku porozumienia między pozostałymi organizacjami, które również występują w imieniu tego samego środowiska (Unia Teatrów, ZASP).
W drugiej części obrad odbyło się spotkanie z Prezesem  Krzysztofem Pietraszkiewiczem – Prezesem Związku Banków Polskich, które dotyczyło
możliwości kredytowych osób nie będących na umowie o pracę.
Pan Prezes poinformował zebranych, że forma zatrudnienia nie jest najważniejszym kryterium przyznawania kredytu, ważna jest regularność wpływów. Forma zatrudnienie nie ma zupełnie znaczenia przy kredytach konsumpcyjnych, a w przypadku kredytów mieszkaniowych na okres 25-30 lat równie ważny jest wiek osoby, która się stara o ten kredyt. Drugim istotnym wymogiem jest ilość kontraktów czy innych umów gwarantujących możliwości kredytowe takiej osoby.
W przypadku osób starszych ważne jest zabezpieczenie kredytu, na przykład drugie mieszkanie lub dom.
Każda forma zatrudnienia daje możliwości kredytowe
Dobrym pomysłem jest założenie funduszy doręczeniowo-gwarancyjnych, stowarzyszenia twórców powinny rozważyć założenie takiego funduszu, gdyż jest on dodatkowym stabilizatorem.
Wnioski kredytowe można składać do kilku banków, gdyż każdy z nich ma własne kryteria. Najlepiej starać się o kredyt w banku z którym się współpracuje.
Można również w umowie z bankiem, który prowadzi rachunki teatru, zawrzeć punkt, który obligowałby pracowników banku, do spotkania, np. raz do roku, z pracownikami teatru i wyjaśnieniu zawiłości związanych z braniem kredytu.
Pracodawca może również wydać dodatkową opinię na temat pracownika starającego się o kredyt, w której będzie zwierać się informacja o dalszym rozwoju zawodowym aktora.
W przypadku osób, które mają nieregularne wpływy – np. reżyserzy – banki zwracają uwagę, jak dana osoba zarządza swoimi finansami, dlatego dobrze jest się starać o kredyt w banku, w którym mamy już konto.
W przypadku problemów ze spłatą kredytu najważniejsze to nie unikać banku, tylko zwrócić się z prośbą o zawieszenie spłat na czas gorszego (mniej dochodowego) okresu; wykazać dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub wskazać osobę, która pokryje część spłacanej raty.
Pan Prezes Pietraszkiewicz wyraził chęć pomocy przy zorganizowaniu spotkania przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących środowisko artystyczne z przedstawicielami banków.

16 maja 2011
W drugim dniu odbyła się debata na temat zasad pracy i działalności najważniejszych Instytutów dla kultury, w której udział wzięli dyrektorzy tych instytucji: Paweł Potoroczyn – Instytut  im. A. Mickiewicza, Michał Merczyński – Instytut Audiowizualny, Maciej Nowak – Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Wojciech Majcherek – TVP Kultura.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Potoroczyn, który poinformował zebranych o ostatnich programach instytutu, ważnych dla budowania pozytywnego wizerunku Polski. Te projekty promocyjne to wystawy, spektakle, koncerty oraz pokazów filmowe, nie tylko dla dorosłych ale i dla dzieci. Ich celem jest nie tylko promocja polskiej kultury, ale też nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami i instytucjami kulturalnymi na całym świecie.
W roku 2011 w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii instytut przygotowuje projekt, który obejmie dziesięć stolic europejskich oraz poza Unią – Moskwę, Kijów, Mińsk, Pekin i Tokio. Celem programu jest promocja i prezentacja historycznych i aktualnych wartościowych zjawisk w polskiej kulturze.

Dyrektor Merczyński mówił o konieczności digitalizacji materiałów archiwalnych. Podkreślał znaczenia działalności instytutu, a także portalu na którym udostępniane są nie tylko materiały archiwalne ale i nowe audycje, które powstały w ostatnim czasie.
W przyszłości instytut zamierza rozwinąć nowe projekty edukacyjne a także „zmobilizować” instytucje kultury do czynnego udziału w digitalizacji materiałów będących w posiadaniu tych instytucji.

Dyrektor Maciej Nowak, również podkreśli znaczenie archiwizacji i digitalizacji materiałów. Przypomniał, że w instytucie  znajduje się największe w Polsce archiwum w którym znajduje się dokumentacja (artykuły prasowe, zdjęcia, recenzje, programy, plakaty, a także teczki dotyczące pracy poszczególnych artystów.
Dyrektor również przedstawił plany kolejnych edycji projektów “Lato w Teatrze” czy „Teatr Polska” programów realizowanych ze środków MKiDN.

Na koniec spotkanie redaktor Wojciech Majcherek przedstawił dokonania z rejestracji i prezentacji spektakli teatralnych w TVP Kultura. Mówił o problemach finansowych w przeniesieniu spektakli operowych, a także braku zainteresowania, i to bynajmniej nie ze strony widzów, spektaklami dla najmłodszej publiczności.

Pani Prezes kończąc drugi dzień obrad poinformowała zebranych, o tym jak ukonstytuował się Zarząd – Prezes Barbara Borys-Damięcka, oraz: Wiceprezesi: Ryszard Markow i Bartosz Zaczykiewicz, Skarbnik – Arkadiusz Klucznik, Sekretarz – Paweł Szkotak i Członkowie: Dariusz Miłkowski i Piotr Dąbrowski. Komisja Rewizyjna Przewodniczący – Wiktor Herzig oraz Członkowie: Włodzimierz Nawotka i Maciej Korwin.
Na koniec Pani Prezes zwróciła uwagę, że kilku członków stowarzyszenia, mimo wcześniejszej deklaracji przyjazdu, nie pojawiło się na walnym zgromadzeniu, nie informując nikogo, czym naraziło Stowarzyszenie na straty finansowe (opłacone noclegi i wyżywienie).
Pani Prezes podziękowała wszystkim za spotkanie.