Archiwum

Ważne informacje

Walne Zebranie w Warszawie

Walne Zebranie Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Warszawie – 14 kwietnia 2014

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przywitała zebranych i podziękowała Dyrektorowi Osadnikowi za udostępnienie sali w Teatrze Studio. Przywitała również członków honorowych, w tym Pana Stefana Sutkowskiego, obecnego na sali.

Pani Prezes poinformowała zebranych o przebiegu Walnego Zebrania, które składa się z dwóch części – sprawozdawczej z działalności Stowarzyszenia oraz panelu dotyczącego:  „Funduszy unijnych – w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dla instytucji Kultury” oraz „Ustawy o zamówieniach publicznych – jej nowelizacji w Parlamencie”.
Zebrani przyjęli porządek obrad.
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013
Treść sprawozdania

Następnym punktem Walnego Zebrania, było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przekazała zebranym Dyrektor Joanna Nawrocka.
Treść sprawozdania

Ustalono, że przyjęcie uchwał będzie się odbywało w głosowaniu jawnym. Przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
Kolejne uchwały, które zostały przyjęte przez zgromadzonych to zatwierdzenia bilansu za rok 2013, zatwierdzenie budżetu na rok 2014.
Przyjęto uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i wszystkim Członkom Zarządu.

Korzystając z czasu pozostałego do panelu Pani Prezes poinformowała, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2015 w Radziejowicach.
W trakcie Zebrania , w związku z licznymi głosami, poruszono temat obchodów Roku Polsko-Rosyjskiego w 2015 r.
Decyzja Państwa w tej kwestii zapadnie w czerwcu, na dzień dzisiejszy nie ma powodów by zawieszać jakiekolwiek indywidualne działania. Samorządy same podejmują decyzje, a więc dyrektorzy teatrów muszą uzgadniać działania ze swoim organizatorem.
Wśród zebranych pojawiły się różne pomysły m.in. o podpisaniu wspólnej deklaracji o niemieszaniu polityki z kulturą, o ubezpieczeniu wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami na wypadek odwołania.
W związku z licznymi głosami, Pani Prezes zaproponowała aby, jeśli będzie taka potrzeba Stowarzyszenie przygotowało wspólne stanowisko wobec tej sytuacji.
Kolejnym tematem była współpraca z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi i ich różną współpracą w zależności od województwa.
Umowa cywilna powinna być tak skonstruowana, że organizator przedstawia konkretne kwoty dotacji na czas trwania kontraktu, a dyrektor ze swojej strony zobowiązuje się do prowadzenia teatru o określonym charakterze, z określoną liczbą premier. Takie właśnie stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Kultury.
Kolejny temat to sprawa dotycząca Dyrektora Cabana, który pokrótce przedstawił swoją sprawę, a także działanie SDT w jego kwestii. Pani Prezes poinformowała, o wszystkich interwencjach i działaniach na jakie mogło pozwolić sobie Stowarzyszenie. Niestety SDT nie ma narzędzi ani funduszy na wynajęcie prawnika, jest głosem doradczym i opiniującym  i z tej pozycji może prowadzić działania.
Powrócił również temat współpracy z ZASP-em – mimo wielu trudności, Zarządy obu Stowarzyszeń powinny spróbować określić pola wspólne i działać w ich obrębie.

Po krótkiej przerwie Pani Prezes zaprosiła zebranych na spotkanie z Dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury – Zenonem Butkiewiczem oraz Dorotą Żebrowską – Dyrektorem Departamentu Legislacyjnego i Przemysławem Niedźwieckim z Departamentu Funduszy Unijnych, MK.
W swojej wypowiedzi Dyrektor Zenon Butkiewicz nawiązał do spotkania Ministra Zdrojewskiego z przedstawicielami SDT i poruszył kilka kwestii:
- nowelizacja ustawy – jest możliwość wznowienia prac nad nowelizacją;
- umowy zawierane pomiędzy organizatorem a dyrektorem – najważniejsze punkty umów zawieranych z dyrektorami instytucji kulturalnych, zostaną przedstawione na spotkaniu w Białymstoku;
- organizacja konkursów na stanowisko dyrektora teatru – na przestrzeni dwóch lat większość stanowisk została objęta na podstawie przeprowadzonego konkursu, w uzasadnionych sytuacjach, stanowiska były obejmowane poza konkursem;  obie formy są prawnie dozwolone;
- stworzenie katalogu dobrych praktyk – we współpracy z ZASP-em i przedstawicielami SDT
- Rada ds Instytucji Artystycznych – to 20 członków, wśród nich również przedstawiciele SDT. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdego województwa (16 osób) oraz 4 osoby ze Stowarzyszeń. Przewodniczącym Rady jest Paweł Łysak. Kadencja Rady trwa 3 lata. W radzie są przedstawiciele zarówno teatrów dramatycznych, muzycznych i lalkowych.
Na koniec Dyrektor Zenon Butkiewicz, poinformował zebranych, że niedługo zostanie ogłoszony nowy program „Teatr 2015 – Promesa”- termin składania wniosków 30 września 2014.
Rok 2015 to wiele przedsięwzięć i innych zamierzeń dotyczących działalności teatru, na przykład pojawił się pomysł „teatr za 1 zł.” (wydarzenia analogicznego do Nocy Muzeów)

W kolejnej części spotkania głos zabrał Przemysław Niedźwiecki, który przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej w perspektywie 2014-2020.
Lata 2007-2013 to duży sukces kultury, a projekty teatralne objęły cały kraj. Niestety nowa perspektywa finansowa na lata  2014-2020 to trudny okres dla sektora, Komisja Europejska zwraca uwagę na zupełnie inne elementy niż dotychczas.
W perspektywie 2014-2020(2023) Komisja Europejska wpisała kulturę do wspierania, ale nie budowania nowej infrastruktury. Wspierać będzie można remonty, modernizację oraz zabytki.
Komisja Europejska stawia duże wymagania, ważna jest efektywność energetyczna, termomodernizacja i dotyczy to zarówno programów regionalnych jak i centralnych.
Kolejny ważny element to strategia UE – włączanie grup wykluczonych, stwarzanie miejsc pracy, myślenie gospodarcze, czyli szersze spojrzenie pro ekonomiczne.
Wszystkie programy regionalne i centralne powinny być zatwierdzone jesienią 2014, a wtedy MKiDN przygotuje spis najważniejszych wymagań Komisji Europejskiej.

Później głos zabrała Dorota Żebrowska – Dyrektor Departamentu Legislacyjnego, która poinformowała zebranych, że nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych zaczyna obowiązywać od 16 kwietnia 2014.
Najważniejsze kwestie:
- próg zwolnienia z obowiązku przetargu wzrósł do 30.000 euro dla wszystkich zamawiających
- zwolnienie usług i dostaw na organizację konkursów, przeglądów, wystaw, spektakli, przedsięwzięć edukacyjnych, gromadzenie muzealiów, materiały biblioteczne
- możliwość nieujawniana danych osobowych i finansowych (wysokości wynagrodzeń); ale to na zamawiającym spoczywa obowiązek uzasadnienia o niejawności zgodnie z zasadą ochrony interesu publicznego; analogiczny przepis został przeniesiony również do ustawy o działalności
- zakładka w BIPie odnośnie zamówień publicznych;
- zasada przejrzystości i równego traktowania podmiotów- przez najbliższe dwa lata instytucje  będą sprawdzane czy działają wg tej zasady. Warto mieć regulaminy wydatkowania środków do tej kwoty.
- statut własnej instytucji – należy używać spójnej terminologii będącej w ustawie, statucie, regulaminie a później w podpisywanej umowie
- zabezpieczenia w umowach, czyli klauzule dotyczące odstąpienia od umowy czy kar umownych; nadal obowiązuje przepis o celowym i oszczędnym wydatkowaniu finansów publicznych.
Na koniec Pani Dyrektor wypowiedziała się odnośnie ustawy o działalności instytucji kultury
-przywracamy definicje pracownika artystycznego
- przywracamy fundusz rezerwowy
- dodatkowe wynagrodzenie (za używanie własnych instrumentów, rekwizytów) – ekwiwalent pieniężny
- rezygnacja z wykazu pracowników instytucji kultury i minimalnego wynagrodzenia na danym stanowisku.

Pani Prezes poinformowała, że wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie funduszy unijnych jaki i problemy przy stosowaniu nowej ustawy o zamówieniach publicznych można przesyłać na adres mailowy SDT.

Na koniec spotkania głos zabrał przewodniczący Rady ds Instytucji Artystycznych – Paweł Łysak, który zaproponował stworzenie zespołu roboczego razem z SDT i ZASP, który miałby wspólnie współpracować nad poprawkami do ustawy.
W odpowiedzi Zarząd poinformował, że przygotował już i przedstawił wykaz poprawek zarówno Ministrowi jak i Radzie. Zarząd oczywiście jest gotowy i chętny do przeprowadzenia rozmów.
Pani Prezes podziękowała prelegentom oraz  wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Zaakceptowano

Barbara Borys-Damięcka

Prezes SDT