Statut

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów


I postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów” i będzie nazywane w dalszej części Statutu “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989r. “Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U.Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, zrzeszającą i reprezentującą interesy szczególnie zawodowe osób zrzeszonych.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz jest miasto Warszawa.
 4. Stowarzyszenie może powoływać biura na zasadach określonych w Statucie.
 5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: “Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów” i pieczęci podłużnej z napisem: “Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów” z siedzibą w Warszawie.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 7. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.
 8. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w Statucie, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
 9. Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi i samorządowymi, bankami, sądami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi, placówkami naukowymi i badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną oraz używa zastrzeżonych symboli.


II. Cele i środki działania.

§ 2.

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków,
 2. Doskonalenie funkcjonowania teatrów,
 3. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie funkcjonowania teatrów,
 4. Wspomaganie transferu technologii i innowacji,
 5. Wymiana poglądów i doświadczeń członków w zakresie realizacji zadań teatrów, koncepcji ich rozwoju oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 6. Postulowanie kierunków zmian prawa określającego funkcjonowanie teatrów oraz opiniowanie projektów uregulowań prawnych dotyczących teatrów,
 7. Wyrażanie opinii na temat organizacji pracy, warunków pracy i wynagradzania pracowników teatrów oraz zgłaszanie postulatów w tym zakresie,
 8. Zapewnienie pomocy w ochronie dóbr osobistych członków Stowarzyszenia w zakresie sprawowanej funkcji dyrektora teatru,
 9. Tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania teatrów,
 10. Obrona czci i samopomoc koleżeńska w odniesieniu do swoich członków oraz osób ze środowiska zajmującego się procesami rozwoju oraz sanacją teatrów,
 11. Umacnianie prestiżu polskiego teatru oraz stwarzanie społecznego poparcia dla tych instytucji.

§ 3.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele szczególnie poprzez:

 1. Tworzenie systemu informacji,
 2. Organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, konkursów i zjazdów,
 3. Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 4. Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń,
 5. Prowadzenie doradztwa zarówno dla członków, jak i zainteresowanych podmiotów,
 6. Promowanie teatrów,
 7. Zapewnienie w razie potrzeby ochrony prawnej swoim członkom oraz w miarę możliwości innym osobom fizycznym i prawnym zajmującym się tematyką teatralną,
 8. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami, placówkami działającymi w kraju i za granicą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 4.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych,
  3. członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który w dniu złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszeniawykonuje zawód dyrektora lub zastępcy dyrektora teatru, opery lub operetki i przedstawi pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęty do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyzją Zarządu.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna legalnie działająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne uznającą cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązuje się z deklarowanych świadczeń.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny, wspierający lub inna osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmie Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć we wszelkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
  4. korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  5. zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,
  6. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.
 9. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z poradnictwa i pomocy.
 10. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 11. Czynne i bierne prawo wyborcze mają zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia.
 12. Członkowie wspierający  mają wszystkie prawa i obowiązki członków za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 13. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie w wysokości nie niższej od ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz zadeklarowane świadczenia.
 14. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. śmierci członka,
  5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
  6. wykluczenia z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
  7. likwidacji Stowarzyszenia.
 15. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 16. Od uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca.

IV. Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia.

§ 5.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 6.

Walne Zebranie Członków oraz każde zebranie władz Stowarzyszenia jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:

 1. w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali o tym prawidłowo powiadomieni, co poświadcza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub dwóch Członków Zarządu.

§ 7.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw określonych w § 10 pkt.6,7, do których to spraw wymagana jest większość 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń uczestników zebrania.

§ 8.

Podczas trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 liczby członków pierwotnie ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 9.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które zwołuje się co najmniej raz w roku,
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 10.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie bilansu oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium  Prezesowi i Członkom Zarządu,
 4. ustalanie wysokości składek  członkowskich,
 5. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. wybór i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż nie udzielenie absolutorium równoznaczne jest z odwołaniem Prezesa lub Członka Zarządu,
 9. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.

§ 11.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 5 osób, w tym: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza,
 2. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa i pozostałych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu na pozostałe funkcje odbywa się w trakcie pierwszego po wyborze posiedzenia Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
  2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  3. kierowanie sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  4. opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu,
  5. opracowanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach,
  8. wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  9. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,
  10. powoływanie Biura Zarządu w celu obsługi Zarządu,
  11. podejmowanie decyzji co do rodzaju i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 12.

 1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego przez niego pełnomocnika,
 2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał,
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inne osoby zaproszone,
 4. Zarząd do pomocy prowadzenia spraw Zarządu może powołać Biuro i zatrudnić w nim inne osoby na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę prawa cywilnego, strukturę Biura określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
  2. przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  3. składania sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i pozostałym Członkom Zarządu.

§ 14.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
 4. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

V. Biura Stowarzyszenia.

W celu sprawniejszej realizacji zadań Zarząd Stowarzyszenia może powołać biura terenowe Stowarzyszenia.

 1. Teren i siedzibę Biura ustala Zarząd,
 2. Biuro terenowe podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia.

VI. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze, które składają się z:
  1. składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
  2. wpływów z działalności statutowej,
  3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  4. dochodów z działalności gospodarczej,
  5. dotacji państwowych i samorządowych,
  6. darowizn, spadków i zapisów,
  7. ofiarności publicznej.

§ 1 6.

 1. Majątkiem Stowarzyszeni a dysponuje Zarząd Stowarzyszenia oraz stosownie do jego upoważnień Biura terenowe,
 2. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków,
 3. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych z zastrzeżeniem § 19 ust.1,2 wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków upoważnionych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

VII. Działalność gospodarcza.

§ 17.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 2. Za zgodą Zarządu Stowarzyszenia działalność gospodarczą prowadzić mogą oraz nadzorować ją Biura terenowe.

§ 18.

 1. Zarząd Stowarzyszenia określa:
  1. formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu,
  2. składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej po uprzednim uzyskaniu jednostkowej zgody Zarządu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana jako zobowiązanie Stowarzyszenia w dany rodzaj działalności gospodarczej.
 3. Komisja Rewizyjna może określić:
  1. rodzaje działalności gospodarczej, jakie nie mogą być podejmowane przez Stowarzyszenie,
  2. nakazać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia zaprzestania prowadzenia określonej działalności.

§ 19.

 1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić osoby fizyczne lub prawne po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są uprawnione do występowania w imieniu Stowarzyszenia bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Zarządu. Wymienione osoby reprezentują Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanawiać pełnomocników działających w ich imieniu.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają Zarządowi sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informację o trudnościach w prowadzonej działalności.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji osoby prowadzące działalność gospodarczą i powołać dla tego celu nowe osoby fizyczne lub prawne.

§ 20.

W Biurach postanowienia § 19 ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio.

§ 21.

 1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. Nadzorujący mają prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od osób prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonywać lustracji tej działalności i przedstawić wnioski Zarządowi.

VIII. Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.

§ 23.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia  następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania,
 2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
 3. Walne Zebranie Członków jednocześnie z uchwałami określonymi w ust.1, 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

statut SDT