Archiwum

AktualnościWywiad z dyr. Dariuszem Miłkowskim

(Opublikowano 27 sierpnia 2018 )

Zapraszamy do wywiadu z wieloletnim członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia, dyrektorem Dariuszem Miłkowskim:

http://dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogoda-na-jutro-czego-sie-nie-da

Nie żyje krytyczka teatralna Joanna Puzyna-Chojka

(Opublikowano 30 czerwca 2018 )

28 czerwca br. w tragicznym wypadku drogowym zginęła Joanna Puzyna-Chojka.

Teatrolog, animator kultury, nauczyciel akademicki i krytyk teatralny. Joanna Puzyna-Chojka aktywnie promowała współczesny dramat i teatr. Podejmowała również rozmaite inicjatywy kuratorskie.

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/261255.html

Dariusz Miłkowski żegna Teatr Rozrywki

(Opublikowano 23 czerwca 2018 )

Nasz wieloletni członek zwyczajny, członek Zarządu poprzednich kilku kadencji żegna się z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Pan Dyrektor spędził w Teatrze 34 lata, podczas których odnosił wiele sukcesów zawodowych.

Więcej informacji można znaleźć: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/260955.html

Romuald Wicza-Pokojski dyrektorem Opery Bałtyckiej

(Opublikowano 23 czerwca 2018 )

Nasz wieloletni członek, Romuald Wicza-Pokojski został wybrany na Dyrektora Opery Bałtyckiej.

Więcej informacji można znaleźć: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/260891.html

Zjazd członków SDT – protokół

(Opublikowano 8 maja 2018 )

16 kwietnia 2018

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu
W dalszej części spotkania Pan Prezes Paweł Szkotak podsumował działalność Zarządu za rok 2017.
sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Wojtuś przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
sprawozdanie

Przyjęcie uchwał
Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz poprosił zebranych o zgłoszenie się do komisji skrutacyjnej. W skład komisji weszli: Przemysław Kieliszewski, Warcisław Kunc, Grażyna Posmykiewicz.
W wyniku głosowania, większością głosów przyjęto, że głosowania nad uchwałami będą się odbywały w trybie jawnym. Uprawnionych do głosowania było 46 członków Stowarzyszenia.
Zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 i z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017 oraz uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018.

Wiceprezes Zarządu Bartosz Zaczykiewicz przedstawił plan finansowy na rok 2018.

Sekretarz Zarządu Joanna Nawrocka nakreśliła tematykę spotkania z Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN, które odbędzie się w dalszej części obrad. Spotkanie będzie dotyczyło prac nad nową ustawą, relacji z prac Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, prawidłowej kwalifikacji umów o dzieło i zlecenie oraz problemów z programami dotacyjnymi.

Głos zabrali dyrektorzy, którzy opowiedzieli o kontrolach z ZUS-u, które odbyły się w ich teatrach, a najważniejszym problemem była właśnie kwalifikacja umów o dzieło i zlecenie czy gotowość aktorów do pracy. To ostatnie pojęcie jest zupełnie niezrozumiałe dla ZUS-u. ZUS kieruje się kodeksem cywilnym i zupełnie inaczej interpretuje ten rodzaj pracy, a ma prawo kontrolować do pięciu lat wstecz.
W tym przypadku mieszają się trzy płaszczyzny prawne: kodeks cywilny, prawo autorskie i prawo ZUSowskie, które zupełnie inaczej interpretują te umowy.
Dyrektor Joanna Nawrocka, zwróciła się do zebranych, aby członkowie Stowarzyszenia informowali Zarząd o tym jak takie kontrole przebiegały, jakie były konsekwencje i jak udało się rozwiązać problemy. Najlepiej aby takie krótkie sprawozdania były wysyłane na adres mailowy Stowarzyszenia.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Komar-Morawską, dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Przedmiotem rozmowy były trzy tematy: ustalenia dotyczące Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz programy dotacyjne MKiDN.
Pani Dyrektor Komar-Morawska opowiedziała o przygotowaniach do OKK, w których uczestniczyło 25 podmiotów, odbyło się 11 spotkań, w tym również o charakterze regionalnym czy branżowym. Kolejnym etapem jest zbieranie postulatów i analiza możliwości ich realizacji, czyli wyjście z etapu diagnozy do prognozy. Konferencja podsumowująca te działania została zaplanowana na czerwiec.
Po etapie zbierania postulatów z poszczególnych środowisk, na konferencji zostaną przedstawione plany działania. Środowiska zidentyfikowały problemy, a zadaniem ministerstwa jest zidentyfikowanie rozwiązania problemów.
OKK to nie tylko konferencja, ale również forum, na którym mają zostać zaprojektowane propozycje zmian o charakterze prawnym. Najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne będą musiały przejść pełną ścieżkę legislacyjną.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej – zakończono proces konsultacji społecznych, w których również uczestniczyło Stowarzyszenie.
Inicjatorem zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Rada ds. Instytucji Artystycznych, działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jaki i postulaty ze środowiska.

Procedowanie zmiany w prawie dotyczącym konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Przygotowany projekt nowego rozporządzenia nie może zostać zaprezentowany ponieważ jest w trakcie procesu legislacyjnego.
Najważniejsze założenia w zmianie rozporządzenia to: określenie czasu, w którym organizator powinien podać do wiadomości publicznej zamiar przeprowadzenia konkursu oraz ogłosić konkurs, uwzględnienie komunikacji elektronicznej w procesie ogłaszania konkursu, doprecyzowanie zapisów dotyczących zawartości ogłoszenia konkursowego, doprecyzowanie kwestii uchybień formalnych w składanych ofertach oraz możliwości ich uzupełnienia, wprowadzenie wymogu dwuetapowego posiedzenia komisji konkursowej, pozwalającego na szczegółowe zapoznanie się z ofertami, obowiązek zamieszczania protokołu z posiedzeń komisji konkursowej na BIP oraz uregulowanie kwestii organizacyjnych i logistycznych.
Zestawienie uwag powinno być dostępne na stronie centrum legislacji: https://www.rcl.gov.pl/

Programy dotacyjne MKiDN
Przesunięty termin aplikowania o środki spowodował niezadowolenie wśród środowiska artystycznego. Te zmiany wynikają z obiektywnych przesłanek prawnych. Zmienił się stan prawny i w chwili obecnej, po wielomiesięcznej pracy, departament mecenatu zaproponuje takie działania, aby w roku 2019 powrócić do poprzedniego terminarzu.

Pan Prezes Paweł Szkotak podziękował Pani Dyrektor za udział w spotkaniu.

Na koniec obrad Dyrektor Małgorzata Mostek przedstawiła zebranym temat  Planowania strategicznego w instytucjach artystycznych – korzyści jakie płyną z tworzenia i pisania strategii teatru.
Strategia to właściwie rozbudowana koncepcja programowa, tylko, że w poszerzeniu
o wiedzę zdobytą na temat instytucji.
Najważniejsze to określenie celu, który będzie również uwzględniał wielkość instytucji. Strategia to przede wszystkim droga między tym miejscem gdzie jesteśmy a gdzie chcemy być.
prezentacja

Na koniec obrad Prezes Paweł Szkotak zapytał zebranych jak widzą rolę Stowarzyszenia w OKK. Czy jesteśmy zainteresowani działaniem wspólnym z innym podmiotami (Unia Teatrów, ZASP, Stowarzyszenie Filharmonii).
Na najbliższym spotkaniu Zarządu, zapadnie decyzja czy konieczne jest jeszcze dodatkowe spotkanie wszystkich członków przed czy już po konferencji.

W związku z sugestiami, że ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń, zebranych poproszono o przesłanie propozycji szkoleń.

Dyrektor Jacek Schoen poinformował zebranych o nowym portalu www.premiera.org.pl  i zachęcał do współpracy.

Pan Prezes podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył spotkanie.

Przygrywka, czyli trzecia edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego

(Opublikowano 26 kwietnia 2018 )

ZAPROSZENIE

Przygrywka, czyli trzecia edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego

25 kwietnia, rozpocznie się trzecia edycja Przygrywki – przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych wyższych szkół artystycznych o Nagrodę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

W tegorocznej, trzeciej już edycji Przygrywki, w finale zaprezentowanych zostanie siedem  spektakli. Jury przyzna nagrody w czterech kategoriach: najlepszy spektakl dyplomowy, najlepszy egzamin muzyczny, najlepsza aktorka/aktor dyplomu, najlepsza aktorka/aktor egzaminu. Nagrodzony spektakl będzie również szczególnie wyróżniony – zostanie pokazany w Teatrze Muzycznym w innym terminie. Spektakle oceniać będzie jury w składzie: Janusz Grzywacz, Katarzyna Jamróz, Jerzy Satanowski oraz Anna Wołek (dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu).

Szczegółowy program Przygrywki znajduje się na stronie internetowej Teatru: http://teatrmuzyczny.torun.pl/aktualnosci/lorem-ipsum/

Będzie nam miło gościć dyrektorów – gdyby ktoś się zdecydował.

Zjazd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – przypomnienie

(Opublikowano 13 kwietnia 2018 )

W dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 odbędzie się zjazd członków Stowarzyszenia.

Agenda zjazdu zostanie wysłana indywidualnie na prośbę zainteresowanych.

Międzynarodowy Dzień Teatru

(Opublikowano 13 kwietnia 2018 )

Zebranie Zarządu

(Opublikowano 8 marca 2018 )

Szanowni Członkowie,

12 marca 2018 roku odbędzie się kolejne zebranie Zarządu.

Zainteresowanych przebiegiem spotkania prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Zjazd Stowarzyszenia 16 kwietnia 2018

(Opublikowano 8 marca 2018 )

W dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 odbędzie się zjazd członków Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zjeździe powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres sdt@sdt.pl do dnia 01.04.2018 roku.

Agenda zjazdu zostanie wysłana indywidualnie na prośbę zainteresowanych.