Archiwum

Ważne informacje

WNIOSKI

Wnioski z II Forum Polskiego Teatru do przekazania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1) Stworzenie mapy nasycenia obiektami kulturalnymi na terenie Polski.

2) Budowa obiektów widowiskowych w miastach powyżej 30 tysięcy mieszkańców (,,teatralne orliki’’) oraz dużych obiektów widowiskowych bez stałych zespołów (powyżej tysiąca miejsc) w dużych aglomeracjach w tym w Warszawie

3) Opracowanie „katalogu dobrych praktyk” w inwestycjach w salach widowiskowych w formie broszury, zawierającego wskazania, jak powinien od strony funkcjonalnej wyglądać obiekt widowiskowy i jakie warunki należy zapewnić by mógł on funkcjonować

4) Skonstruowanie kodeksu projektowania i realizacji obiektu widowiskowego uwydatniający nadrzędność funkcji artystycznej nad prawami autorskimi architektów

5) Utworzenie grupy fachowców-konsultantów, którzy będą reprezentowali interesy teatrów w procesie inwestycyjnym

6) Kształtowanie poczucia wspólnoty pro publico bono wśród artystów, samorządowców, projektantów i firm zajmujących się wyposażeniem teatrów w imię wspólnego celu

7) Zmiana filozofii budowania teatrów – punktem wyjścia projekt rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych, do którego należy dopasować rozwiązania architektoniczne. Promowanie przekonania, ze teatr to warsztat pracy artystów, a nie tylko dzieło architektury

8) Powrót do idei kształcenia specjalistów w zakresie inwestycji i technik teatralnych (tradycyjnych i nowych)

9) Powołanie komisji, która służyłaby pomocą w ocenie projektów nowych i istniejących teatrów i ich wyposażenia.

10) Finansowanie teatrów powinno odbywać się w trybie sezonowym a nie rocznym.

11) Statut teatru powinien być nadawany przez Radę Miasta lub sejmik wojewódzki a nie przez zarząd czy prezydenta. Należy doprecyzować odpowiednio zapis ustawy.

12) Opracowanie przez różne środowiska twórcze zbioru najważniejszych problemów dotyczących życia teatralnego w Polsce i powołanie Forum Polskiego Teatru działającego permanentnie w ramach koniecznego dialogu społecznego.

13) Przywrócenie konkursu na wystawienie dzieł dawnych klasyki europejskiej i uwzględnienie jego wpływu na charakter teatrów polskich.

14) W nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym zachować dla studiujących reżyserię teatralną prawo nieodpłatnego studiowania drugiego kierunku studiów – tak jak to uczyniono z reżyserią filmową (art.170). 80 – letnie doświadczenie szkolnictwa teatralnego dowodzi konieczności intelektualnego przygotowania do studiów tego typu oraz dojrzałości studiującego.

15) Zwołanie środowiskowego Forum na temat projektu ustaw o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a w szczególności na temat umów sezonowych i czasu pracy wykonawców.

16) Ograniczenie wpływu polityków na życie teatru.

17) Zapewnienie stabilności finansowej teatru poprzez uniemożliwienie organizatorowi zmniejszenia deklarowanej wysokości budżetu zagwarantowanej na sezon.

18) Wraz z wprowadzeniem obowiązku planowania budżetu zadaniowego, ustawodawca powinien wprowadzić listę wskaźników realizacji wraz ze sposobem ich naliczania i wykorzystania.

19) Doprecyzowania wymaga ,,obowiązek zapewnienia finansowania” instytucji kultury przez organizatora. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powinna precyzować jaki zakres i ewentualne wydatki powinny być związane z funkcjonowaniem instytucji kultury.

20) Konieczne jest przygotowanie (posiadanie) uzgodnionego z organizatorem wieloletniego programu działania (rozwoju) instytucji kultury.

21) Prowadzenie właściwej polityki repertuarowej w teatrach.

22) Konsultowanie przez urzędników z ludźmi teatru budowy lub modernizacji sal widowiskowych, widowisko – sportowych i sal w centrach kultury, przeznaczonych do prezentacji spektakli i koncertów.