Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

22 -23 kwietnia 2007 w Radziejowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

WALNE ZGROMADZENIE
STOWRZYSZENIA DYREKTORÓW TEATRÓW
W RADZIEJOWICACH
22 – 23 KWIETNIA 2007 ROKU

22 kwietnia
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
Jako pierwszą podjęto uchwałę dotycząca nadania godności członka honorowego Panu Stefanowi Sutkowskiemu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia
Pani Prezes podsumowała działalność Stowarzyszenia w latach 2005-2006.
Zatwierdzono przedstawione sprawozdanie.
W celu przeprowadzenia głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia postanowiono wybrać Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Roman Osadnik, Adam Kopciuszewski, Zbigniew Lisowski

Zatwierdzenie bilansu za rok 2006 i budżetu na rok 2007
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Maciej Korwin przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji, które zostało przyjęte uchwałą przez zebranych.
Zgromadzeni zatwierdzili również bilans za rok 2006, a także budżet na rok 2007.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę, że nadwyżka bilansowa za rok 2006 zostanie przekazana na działalność statutową Stowarzyszenia.
Przyjęto również uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i wszystkim Członkom ustępującego Zarządu.

Wybory Prezesa i Członków Zarządu SDT
Podjęto uchwałę, że w skład Zarządu będzie wchodzić 7 członków wraz z prezesem,  a w Komisji Rewizyjnej będzie 3 członków.
Zebrani wybrali Prezesa, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
Prezesem została ponownie Barbara Borys-Damięcka, w Zarządzie znaleźli się: Maciej Korwin, Ryszard Markow, Tomasz Mędrzak, Dariusz Miłkowski, Henryk J. Schoen, Paweł Szkotak, a w Komisji Rewizyjnej: Wiktor Herzig, Włodzimierz Nawotka i Bartosz Zaczykiewicz.

Zamówienia Publiczne
W drugiej części obrad odbyło się spotkanie z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych Tomaszem Czajkowskim. Tematem wiodącym spotkania była próba odpowiedzi na pytanie: czy teatry potrafią właściwie korzystać z Ustawy o Zamówieniach Publicznych w świetle najnowszych zmian.

23 kwietnia
Dzień rozpoczął się krótką relacją Dyrektora Zbigniewa Lisowskiego na temat pozyskiwania dotacji unijnych.

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Na ten dzień zaplanowane było również spotkanie z Ministrem Jarosławem Sellinem, który z powodu innych obowiązków służbowych nie mógł się pojawić na Zgromadzeniu.
W jego imieniu Ministerstwo Kultury reprezentowali Dyrektor Departamentu sztuki Barbara Raczyńska i Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Jarosław Czuba.
Zaproszeni goście otrzymali wcześniej trzy tematy rozmów, którymi Stowarzyszenie było najbardziej zainteresowane:
1. Czy czekają nas jakieś nowe ustawy lub aktualizacje istniejących – np. prawo autorskie, ustawa VAT i wprowadzenie podatku VAT od umów o dzieło
i zniesienie uzysku dla twórców?
2. Zwrot VAT-u z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych – różnie interpretowane przez organa założycielskie teatrów – czy Ministerstwo ma swoją wykładnię w tej sprawie?
3. Teatry w Polsce bez względu na rodzaj organu założycielskiego chcą uczestniczyć w inicjatywach Ministerstwa Kultury np. Rok Wyspiańskiego, 50-lecie powstania Unii Europejskiej, Dzień Teatru , itp. Czy istnieje możliwość uczestniczenia SDT we wspólnych działaniach i przygotowaniach z odpowiednim wyprzedzeniem; czy Ministerstwo widzi taką potrzebę?

Spotkanie skupiło się głównie na temacie podatku VAT. Wielu dyrektorów wyraziło swoje wątpliwości i obawy dotyczące wprowadzenia podatku VAT od umów o dzieło i na zlecenie, a także zwrotu VAT z tytułu inwestycji.
Wyjaśniając kwestię zwrotu podatku VAT, Dyrektor Raczyńska przekazała zebranym pismo, które otrzymała z Departamentu Ekonomicznego Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z przykładem dotyczącym sprawy Zamku Królewskiego.
Oto treść tych pism
Na pytanie co się dzieje z pieniędzmi z zwrotu VAT, Dyrektor Raczyńska odpowiedziała, że  we wszystkich zawieranych umowach Min. Kult. jest zapis, że zwrot VAT jest przekazywany do budżetu i wydatkowane na cele statutowe Ministerstwa.
Niestety nie udało się otrzymać bardziej konkretnej odpowiedzi, tak więc pytanie oto co się dzieje z tymi pieniędzmi pozostało pytaniem nadal otwartym.
Niestety na żadne z pytań przedstawiciele Ministerstwa nie byli w stanie dać wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień

Na koniec spotkania Prezes Stowarzyszenia Barbara Borys-Damięcka zaproponowała nawiązanie ściślejszej współpracy Ministerstwa Kultury ze SDT przy kolejnych zmianach legislacyjnych. Prezes dodała również, że traktujemy Ministerstwo Kultury jako urząd nas reprezentujący i jednocześnie chroniący, w związku z tym zwracamy się z prośbą o korzystanie z naszej pomocy jako głosu doradczego.

Panel dyskusyjny
Na koniec drugiego dnia Profesor Józef Szajna wygłosił wykład na temat : Teatr
- po co? dla Kogo? jaki model wiodący?

Mówiąc o swoich doświadczeniach w wieloletniej praktyce, jako twórca, ciągle musiał walczyć z trudnościami, przeszkodami, decydentami, brakiem wrażliwości na sztukę, kłopotami finansowymi. W podsumowaniu podkreślił, że tworzyć trzeb, mimo wszystko i wspomagać tych, co chcą tworzyć.