Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Radziejowicach

W kwietniu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Radziejowicach

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW TEATRÓW

W RADZIEJOWICACH

26 – 27 kwietnia 2009

26 kwietnia

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bartosz Zaczykiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008, które zostało jednomyślnie przyjęte uchwałą przez zebranych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zatwierdzono bilans za rok 2008, a także budżet na rok 2009. Ustalono, że niedoborem na działalność za rok 2008 zostaną obciążone koszty działalności statutowej Stowarzyszenia w roku 2009.

Podsumowanie działalności Zarządu
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka podsumowała działalność Zarządu w latach 2007-2008. Sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte uchwałą przez zebranych.

Sprawozdanie z działalności Zarządu (PDF)

Przyjęto również uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i wszystkim Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Wybory Prezesa i Członków Zarządu SDT

W celu przeprowadzenia głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia postanowiono wybrać Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Jerzy Piotrowicz, Mirosław Korzeb, Bogusław Chmielewski. Komisję przyjęto jednogłośnie.

Podjęto uchwałę, że w skład Zarządu będzie wchodzić 7 członków wraz z prezesem, a w Komisji Rewizyjnej będzie nadal 3 członków. Wszyscy zostaną wybrani w głosowaniu tajnym.

Zebrani wybrali Prezesa, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej. Prezesem została ponownie Barbara Borys-Damięcka, w Zarządzie znaleźli się: Ryszard Markow i Bartosz Zaczykiewicz – Wiceprezesi, Henryk J. Schoen – Skarbnik, Paweł Szkotak – Sekretarz i Dariusz Miłkowski, Maciej Korwin – Członkowie, a w Komisji Rewizyjnej: Wiktor Herzig – Przewodniczący oraz Włodzimierz Nawotka i Tomasz Mędrzak – Członkowie

W drugiej części obrad odbyło się spotkanie z Ewą Ziemiszewską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Panem Wojciechem Dziomdziorą – prawnikiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów w styczniu 2009 roku.

Prezentacja (ppt)

Wolne wnioski
Pod koniec pierwszego dnia dyskutowano głównie o działalności ZAiKS-u i innych agencji autorskich oraz o różnej, w zależności od województwa, interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia twórców, będących jednocześnie dyrektorami danych teatrów.

27 kwietnia

W drugim dniu obrad odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Adamem Szejnfeldem. Głównym tematem była dyskusja na temat czy kryzys zagraża teatrom i jakie przedsięwziąć środki zabezpieczające.

Na tę chwilę teatry nie odczuwają jeszcze kryzysu. Minister Adam Szejnfeld powiedział: To będzie największa z recesji ostatniego stulecia. Kryzys daje szansę kulturze, ponieważ gdy nie wiadomo w co inwestować, najczęściej inwestuje się w sztukę. Obecny czas jest okresem największych inwestycji na kulturę w ostatnich latach. Kultura ma duże szanse na znalezienie pieniędzy w dotacjach unijnych, nawet w programie infrastruktura środowiska. Gro tych środków to są pieniądze na inwestycje, modernizację i remonty, czyli na rzeczy na które zazwyczaj brakuje pieniędzy Programy kapitał ludzki i innowacyjna gospodarka to kolejne programy, z których można czerpać fundusze.

Nie da się tworzyć sztuki nie będąc jednocześnie managerem, tym bardziej w czasach problemów finansowych. Dobry manager kultury, to osoba która dba aby jego instytucja była dobrze postrzegana na swoim terenie – czy to miejskim czy wojewódzkim.

Kultura jest zależna od gospodarki. Bez budowania i promowania kultury nie ma budowania dobrego wizerunku państwa w świecie. Partnerstwo publiczno- prywatne – zadanie publiczne może być realizowane przez podmiot prywatny. Fundusze unijne uwzględniają w niektórych programach partnerstwo publiczne, nie finansują podmiotów prywatnych, chyba, że współpracują z podmiotem publicznym.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym istnieje od dłuższego już czasu, ale, nie funkcjonuje zbyt dobrze. Są tego powodem trzy przyczyny: mentalność narodowa, zły klimat (populistyczny kraj) prawo. Ta ustawa nie składa się z nakazów, zakazów i kar, jak zazwyczaj wszystkie do tej pory. To ustawa ramowa tzn. zostały określone granice w który można się poruszać, dopiero wykroczenie poza nie jest złamaniem prawa.

Najważniejsze zagadnienia to: pozyskiwanie środków, współpraca ppp i sponsoring. Kryzys należy przerobić w sukces i starać się budować kondycję teatru wszelkim dostępnymi teraz środkami.

27 kwietnia o godz. 14.00 Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka zamknęła obrady, ustalając spotkanie zarządu 1 czerwca w Teatrze Syrena.

Galeria