Archiwum

Ważne informacje

Uwaga warsztaty! PRAKTYCZNE ASPEKTY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W RAMACH REALIZACJI WIDOWISK W INSTYTUCJACH TEATRALNYCH

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

oraz

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

Zapraszają pracowników zatrudnionych w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji / organizacji / pracy artystycznej, radców prawnych oraz innych pracowników związanych z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych

do udziału w warsztatach PRAKTYCZNE ASPEKTY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W RAMACH REALIZACJI WIDOWISK W INSTYTUCJACH TEATRALNYCH.

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, realizacji oraz nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych
z realizatorami, wykonawcami oraz obsługą techniczną przedstawień.

Warsztaty odbędą się 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) w Teatrze Studio w Warszawie, Pl. Defilad 1, w godz., w godz. 11.00-17.00

Opłata za udział wynosi : członkowie SDT oraz UPT – 100 zł od osoby; pozostali : 200 zł.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy zarzad@uniapolskichteatrow.pl do 5 lutego br.

W treści maila prosimy o podanie : nazwy teatru, nazwisk uczestników oraz danych do rachunku, który Unia Polskich Teatrów wystawi po warsztacie (tj. nazwa teatru, siedziba, NIP), przy czym warunkiem przyjęcia jest dokonanie opłaty przelewem w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia przez biuro UPT.

Konto:

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

nr 08 1240 6292 1111 0000 5014 8097

tytuł przelewuwarsztaty – umowy cywilnoprawne

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne:

Termin: 22 lutego 2016 (poniedziałek) g. 11-17

Organizatorzy: Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

Miejsce: Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Uczestnicy – grupa docelowa: pracownicy zatrudnieni w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji / organizacji / pracy artystycznej, radcy prawni,  inni pracownicy związani z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych

Liczba uczestników: 25 do 30 osób

Odpłatność za udział: członkowie SDT i ZP UPT 100,00 zł, pozostałe osoby 200,00 zł

Konto:

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

08 1240 6292 1111 0000 5014 8097

Harmonogram:

10:00 – 11:00 rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 zajęcia warsztatowe

12:30 – 13:00 przerwa kawowa

13:00 – 14:30 zajęcia warsztatowe

14:30 – 15:00 przerwa kawowa

15:00 – 16:30 zajęcia warsztatowe

16:30 – 17:00 zakończenie spotkania, wyjście uczestników z teatru

Kontakt : Biuro Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów, Kierownik Maria Gąssowska zarząd@uniapolskichteatrow.pl 22 825-13-52

PROGRAM

Tytuł: Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych w ramach realizacji widowisk w instytucjach teatralnych

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych z realizatorami, artystami wykonawcami oraz obsługą techniczną uczestniczącymi w realizacji widowisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawień teatralnych oraz koncertów. Podczas warsztatów zostaną przedstawione konsekwencje zawarcia umów różnego rodzaju umów.

Warsztaty opierają się przede wszystkim na analizie przykładowych klauzul umownych oraz analizie studium przepadków z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników teatrów zajmujących się przygotowywaniem oraz negocjacjami umów obejmujących realizację widowiska.

Warsztaty poprowadzą:

Agnieszka Kądziela-Piasecka – radca prawny od 2009 r. specjalizujący się w obsłudze instytucji kultury t. j. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Muzyczny ROMA, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w departamencie własności intelektualnej w Kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy prowadząc obsługę prawną agencji reklamowych, domów mediowych i produkcyjnych, przedsięwzięć artystycznych i producenckich oraz reprezentując klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, prawa prasowego, ochrony praw autorskich.

Anna Piechocka – radca prawny od 2009 specjalizujący się w obsłudze instytucji kultury: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Narodowy. Pierwsze doświadczenia zdobywała pracując w Departamencie Prawnym, Wydziale Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie zajmowała się obsługą prawną Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytutu badawczego (wcześniej jednostki badawczo-rozwojowej) – rejestru nazw w domenie .pl. Jest wieloletnim członkiem Rady przy Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych. Współpracowała przy projekcie tworzenia biblioteki cyfrowej z Biblioteką Narodową.

Ramowy Program:

 1. Zasady ogólne konstruowania umów
 1. Umowa o dzieło w oparciu o wybrane przykłady
 1. Przedmiot umowy
 2. Obowiązki Wykonawcy
 3. Obowiązki Zamawiającego
 4. Wynagrodzenie
 5. Odpowiedzialność Wykonawcy
 6. Skutki niewykonania umowy
 7. Rozwiązanie umowy
 1. Umowy prawno-autorskie z realizatorami widowisk
 1. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
 2. Umowa licencyjna
 3. Prawa zależne
 4. Prawa osobiste
 5. Współtwórczość
 6. Utwory pracownicze
 1. Umowy o artystyczne wykonanie
 1. Korzystanie z artystycznego wykonania
 2. Prawo do wynagrodzenia
 3. Prawa osobiste
 4. Umowa z agencją artystyczną
 5. Umowy z małoletnimi artystami
 1. Umowa zlecenie w oparciu o wybrane przykłady
 1. Zawarcie umowy
 2. Treść umowy – prawa i obowiązki stron,
 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 4. Rozwiązanie umowy
 5. Zlecenie a świadczenie usług
 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 1. Podatkowe skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej
 1. Koszty uzyskania przychodu 50%
 2. Koszty uzyskania przychodu 20%
 3. Kwotowe koszty uzyskania przychodu
 4. Umowy bez kosztów uzyskania przychodu
 5. Podatek u źródła
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne a rodzaj umowy
 1. Składki od umów o dzieło
 2. Warianty podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców
 3. Umowy z przeniesieniem praw autorskich a składki ZUS
 4. Jak zawierać umowy o dzieło, żeby wybronić je przed ZUS – orzecznictwo
 1. Podsumowanie