Archiwum

Ważne informacje

Ustawa o zamówieniach publicznych

We wtorek – 25 kwietnia – Prezydent podpisał ustawę o zamówieniach publicznych. Mamy więc zaakceptowane podwyższone i interesujące nas progi sum, o których informował Prezes Tomasz Czajkowski na Walnym Zgromadzeniu w Radziejowicach.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Omówienie: Część przedsiębiorców straci możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach przetargowych. Wyższy będzie próg w procedurach uproszczonych. Nowelizacja zakłada podwyższenie progu podstawowego, od których zależy obowiązek stosowania p.z.p., z obecnych 6 tys. euro na 14 tys. euro . Procedury uproszczone będą mogły być stosowane w zamówieniach od 14 tys. euro do progów unijnych. Dzięki temu nastąpi przyspieszenie i uproszczenie udzielania zamówień publicznych. Odwołania od rozstrzygnięć protestów będą rozpatrywane przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która zostanie skonstruowana na wzór sądów. Jej członkowie będą niezawiśli i związani przy orzekaniu wyłącznie przepisami prawa. Ich niezależność zagwarantować ma szereg zakazów wprowadzonych nowelę, np. zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz łączenia funkcji członka KIO z mandatami posła, senatora czy radnego.

“Gazeta prawna”, z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Podpisane poprawki do ustawy o zamówieniach publicznych:

    • W ramach wyłączeń instytucje kultury zostaną zwolnione z obowiązku żądania oświadczeń o zdolności do wykonania zamówienia przy usługach artystycznych.
    • Przyjęto poprawkę zwiększającą sumę 6.000 euro do wysokości 14.000 euro zwalniającą z obowiązku dokonywania zamówienia przetargowego.
    • Podniesione próg wartości zamówienia z 60.000 euro do sumy 137.000 euro.