Archiwum

Ważne informacje

Spotkanie Zarządu w Teatrze Syrena.

Sprawozdanie ze spotkanie Zarządu w Teatrze Syrena.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia
w dn. 8-II-2010 r.

8 lutego w Warszawie w Teatrze Syrena odbyło się zebranie Zarządu SDT. W zebraniu udział wzięli: Prezes – Barbara Borys-Damięcka, Wiceprezes – Ryszard Markow, Wiceprezes – Bartosz Zaczykiewicz, Skarbnik – Henryk Jacek Schoen, Członkowie Zarządu – Maciej Korwin, Dariusz Miłkowski oraz – w części spotkania – zaproszony gość, scenograf Paweł Dobrzycki.

Pani Prezes omówiła spotkanie z Ministrem Kultury Bogdanem Zdrojewskim w dn. 19 stycznia br., będące pokłosiem Forum Polskiego Teatru oraz wystąpienie Ministra w Sejmie w dn. 20 stycznia, a także towarzyszącą wystąpieniu parlamentarnemu debatę. W trakcie debaty Minister wyraził zadowolenie ze spotkania z reprezentacją ludzi teatru, a także z planów Stowarzyszenia, aby przygotować kontynuację Forum.

W związku z perspektywą poparcia przez Ministra Forum ustalono, że do wakacji należy wypracować założenia nowego (drugiego) Forum: listę osób, tematy. Ustalono także, aby przygotowywać Forum we współpracy z tzw. grupą młodych (Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego). Zaplanowano zaproszenie przedstawicieli FOTW na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu. Paweł Szkotak został wyznaczony jako łącznik ze strony SDT z FOTW (ze strony FOTW wyznaczono Łukasza Kosa).

W związku z wyłaniającą się potrzebą dyskusji na nowym Forum o problematyce infrastruktury teatru, zaproszono na posiedzenia Zarządu scenografa Pawła Dobrzyckiego, który w ramach Forum-09 przygotował krótką, ale znaczącą informację na temat infrastruktury polskich teatrów.

Paweł Dobrzycki przedstawił następujące wnioski, które winny być przedyskutowane na nowym Forum w ramach panelu dotyczącego infrastruktury:

  1. powołanie na wysokim szczeblu komisji weryfikującej projekty budowy/modernizacji obiektów teatralnych – od poziomu założeń do projektu (wg wzorców zagranicznych, gdzie architekt, akustyk, technolog, inwestor etc. pracują od początku na równych prawach); dodatkową powinnością takiej komisji winno być wskazywanie obiektów wymagających modernizacji oraz upublicznianie jej ocen i wniosków;
  2. sporządzenie zbioru zasad postępowania podczas budowy/modernizacji (podobne dokumenty funkcjonują np. w Niemczech i Wlk. Brytanii) oraz nadanie takiemu dokumentowi sankcji prawnej;
  3. wprowadzenie obowiązku zamawiania u niezależnych fachowców-specjalistów koreferatów do projektów;
  4. konieczność dalszej rozbudowy infrastruktury kulturalnej, gdyż zgodnie z normami UE w Polsce jest o około 30% za mało miejsc w salach widowiskowych.

W trakcie dyskusji podniesiono problem umocowania prawnego takich wniosków, ich charakteru obligatoryjnego czy doradczego.

Następnie odbyła się dalsza dyskusja o planowanym Forum. Wnioskowano, aby odbyć Forum w dniach 21-22 listopada 2010 r. (niedziela-poniedziałek) lub 22-23 listopada (poniedziałek-wtorek) ze względu na bardziej prawdopodobny udział przedstawicieli organizatorów, których obecność w dyskusji o infrastrukturze i zasadach postępowania wydaje się wymagana. Wnioskowano wcześniejsze wstępne przygotowanie roboczych wersji wniosków, które Forum mogło by uchwalić. Padła też propozycja, aby całe Forum poświęcić infrastrukturze i aby odbyło się ono w miejscu przeprowadzenie/przeprowadzania jakiejś nowej inwestycji.

Dyskutowano również poruszenie w ramach Forum problemów edukacji (p. stworzenie kulturalnych “orlików”) oraz kwestie kształcenia kadry artystycznej i technicznej teatrów. Podniesiono też kwestię konieczności dookreślenia adresatów nowego Forum.

W dalszej części omówiono wstępnie kwestię propozycji dyrektora Zbigniewa Rybki (T. Powszechny w Radomiu) przygotowania nowego raportu o teatrach. Postanowiono zaprosić Z. Rybkę na kolejne posiedzenie Zarządu.

W związku z planami nowego Forum oraz Walnego Zebrania Członków SDT omówiono sytuację finansową SDT oraz koszty Forum-09, a także kwestie dotyczące składek członkowskich,

Następnie P. Prezes poinformowała o sprawie konfliktu w Teatrze Arlekin w Łodzi. Prezes SDT wystosowała list do Rady Miasta Łodzi oraz Komisji Kultury i stron konfliktu z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie niejednoznacznej, z punktu widzenia SDT, sprawy.

Omówiono także sprawę inicjatywy pani Magdaleny Sroka, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, która zwróciła się do różnych instytucji kultury o zbiorowe podpisywanie apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie koniecznych działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w związku z uchwaloną dnia 5 listopada 2009 roku nowelizacją tej ustawy, wprowadzającą liczne zmiany negatywnie oddziałujące na funkcjonowanie państwowych i samorządowych instytucji kultury w zakresie wydatkowania środków publicznych na cele związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

W związku z tym, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań, Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o wyjaśnienie na ile wprowadzona nowelizacja wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie instytucji kultury. Uzyskano informację, że UZP przygotowuje w tej sprawie odpowiedź/wyjaśnienie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SDT zostanie poinformowane o treści tego wyjaśnienia niezwłocznie po przekazaniu go do adresata.

Na koniec ustalono termin najbliższego spotkania Zarządu SDT – 1 marca.

Sporządził:
Bartosz Zaczykiewicz
Warszawa, 27 luty 2010 r.