Archiwum

Ważne informacje

Prezydent Łodzi ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego;
  8. posiadanie co najmniej 7-letniego stażu pracy zawodowej w sferze kultury, na rzecz:
   1. podmiotu zajmującego się prowadzeniem działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub
   2. organizatora instytucji kultury na stanowisku związanym z nadzorem nad instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
    • w przypadku świadczenia przez kandydata pracy na rzecz każdego z podmiotów określonych w lit. a i b, kryterium formalne zostanie uznane za spełnione po zsumowaniu okresów pracy w tych podmiotach; w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na rzecz podmiotów określonych w lit. a i b, okres ten nie będzie jednak zsumowany;
  9. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych;
  10. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  11. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 2. Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:
  1. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;
  2. doświadczenie w kierowaniu projektami;
  3. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym środków unijnych;
  4. ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych z obszaru: zarządzania i marketingu, prawa, administracji lub ekonomii.
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;
  2. CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
  3. autorski program merytoryczny, który powinien przede wszystkim uwzględniać:
   1. dotychczasowy dorobek Teatru imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi i jego tradycję,
   2. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
   3. propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
   4. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
   5. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Teatru;
  4. koncepcję organizacyjną działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji.
  5. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;
  6. kserokopie dyplomów studiów wyższych potwierdzających posiadane wykształcenie;
  7. dokumenty poświadczające co najmniej 7-letni staż pracy zawodowej w sferze kultury;
  8. dokumenty poświadczające co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych;
  9. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  10. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym od lekarza posiadającego uprawnienia określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451, z 2010 r. Nr 240, poz. 1611 oraz z 2015 r. poz. 457);
  11. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  13. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  14. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195);
  17. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny kultury, oświaty lub zarządzania;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 11 maja 2016 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl.