Archiwum

Ważne informacje

Posiedzenie Zarządu SDT w Teatrze Syrena

SPRAWOZDANIE

Dnia 27.10.2008 w Teatrze Syrena w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu SDT . W zebraniu uczestniczyli:

  • p. Barbara Borys-Damięcka -Prezes
  • p. Ryszard Markow -Wiceprezes
  • p. Maciej Korwin- Wiceprezes
  • p. Jacek Schoen- Skarbnik
  • p. Paweł Szkotak-sekretarz

Otwierając spotkanie Pani Prezes Barbara-Damięcka przedstawiła projekt o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którego inicjatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższy projekt jest analizowanym wewnątrz MKiDN. Zakłada on istotną zmianę ustroju instytucji kultury, w tym teatrów, poprzez wprowadzenie do struktury nadzoru nad instytucjami Rad Powierniczych.

Projekt ten wzbudził wiele krytycznych uwag, którymi podzielili się zebrani. Obawy budził tryb powoływania oraz zakres kompetencji Rad Powierniczych. Niepokojąca wydała się także czasowa zbieżność omawianego projektu z pracą nad ustawą o teatrach i prowadzonymi rozmowami z Ministerstwem K i DN z inicjatywy Unii Teatrów Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów i ZASP-u.

Zarząd powierzył Panu Henrykowi Jackowi Schoenowi opracowanie projektu stanowiska SDT w tej sprawie. Jednocześnie o reprezentowanie SDT na spotkaniu z przedstawicielami MKiDN poproszony został p.Ryszard Markow.

Kolejno zostały omówione plany Walnego Zebrania w Radziejowicach w dniach 26-27.04.2009r, na którym zostanie zaprezentowane sprawozdanie Zarządu oraz odbędą się wybory na dwuletnią kadencję Prezesa i Zarządu. SDT.

Pani Prezes Barbara-Damięcka poprosił o przegląd obowiązującego statutu w celu przygotowania ewentualnych poprawek.

Zebrani zwrócili uwagę na pozytywny odbiór szkoleń przygotowanych przez SDT dla głównych księgowych. Postanowiono kontynuowanie spotkań szkoleniowych oraz spotkań z przedstawicielami odpowiednich ministerstw w roku 2009/2010.

Sporządził
Paweł Szkotak