Archiwum

Ważne informacje

Posiedzenie Zarządu SDT

Protokół z zebrania Zarządu SDT
w dniu 15 września 2008 roku

W zebraniu uczestniczyli  Barbara Borys-Damięcka, Ryszard Markow, Tomasz Mędrzak, Dariusz Miłkowski
Zarząd obradował wg następującego porządku dziennego:

  1. Dyskusja i postulaty dla MKiDN w sprawie ustawy o teatrach
  2. Przygotowanie i sprecyzowanie założeń do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w kwietniu 2009 roku
  3. Wolne wnioski

Zebrani dyskutowali na temat konieczności stworzenia odrębnej ustawy dla teatrów. Postulaty zostały przesłane i zaopiniowane przez prawnika z Ministerstwa.
Odrębna uchwała nie jest konieczna, ponieważ większość tych problemów, postulatów ma swoje uregulowania w obowiązującej już ustawie lub kodeksie pracy.
Są dwie możliwości usprawnienia funkcjonowania teatrów:
- stworzenie odrębnej ustawy, która nie będzie wymagała ciągłego odwoływania się do innych dokumentów
- wprowadzenie zmian w ustawie panującej, bez konieczności tworzenia nowej.
Powstanie nowej ustawy, nie spowoduje likwidacji tej ogólnej. Z opinii prawnika wynika, że przestaje być dla nas korzystna umowa branżowa. Zarząd nie jest temu przeciwny, ale należy wybrać obszar, którego ta ustawa ma dotyczyć.

Zebrani ustalili termin Walnego Zgromadzenia, które będzie miało charakter Sprawozdawczo-Wyborczy.
Najważniejsze zagadnienia:
- wybory; jakie są oczekiwania członków wobec działalności zarządu
- szkolenia; jakie są najbardziej potrzebne
- zamówienia publiczne; spotkanie z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych – p. Jackiem Sadowym
- inwestycje w teatrach; problem organizacji teatrów przy inwestycjach typu remont lub modernizacja; szkolenie – Jak projektować, budować i modernizować teatr

Zarząd spotkał się również z księgować, która przekazała informacje dotyczące zadłużeń członków, w płaceniu składek.
Ustalono, że wszystkich członków, którzy mają stare zaległości, a teraz płacą na bieżąco, należy powiadomić listowanie o wysokości zaległości.
Podjęto uchwałę skreślenia z listy członków panów – Andrzeja Lipskiego, Bogdana Cioska i Janusza Wiśniewskiego, którzy przysłali pisemne rezygnacje. Zarząd umorzył im zaległe składki.

Pan Szymon Różański z Opery na Zamku w Szczecinie, zgłosił swoją chęć przynależenia do SDT. Zebrani ustalili, że konieczna jest rekomendacja od Pana Dyrektora Warcisława Kunca – jego przełożonego.