Archiwum

Ważne informacje

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Współczesnego

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, zwanego dalej „Teatrem”, na pięć sezonów artystycznych 2024-2029.

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest posiadanie następujących kwalifikacji:

1)    wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;

2)    minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury bądź w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;

3)    minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672, z 2023 poz. 1672);

7)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

8)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

9)    złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

II. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

2)    doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 50 osób;

3)    doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5)    doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

6)    wskazanie kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli zastępcy/zastępców ma charakter wyłącznie informacyjny);

7)    wysokie standardy etyczne;

8)    autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru wpisujący się w oczekiwania Organizatora, wyszczególnione w pkt. VI;

9)    ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, rozwiązywania konfliktów, mediacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru:

1)    realizacja zadań statutowych Teatru;

2)    przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)    zarządzanie mieniem Teatru;

4)    ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)    kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

6)    kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

7)    podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

8)    zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)    organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10)    nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1)    list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Teatru (własnoręcznie podpisany dokument);

2)    pisemne opracowanie 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy mający charakter informacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

5)    dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych; studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6)    dokumenty potwierdzające spełnienie preferowanych kryteriów wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wyszczególnionych w pkt. II;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8)    certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (załącznik nr 2 do ogłoszenia); znajomość języka może być weryfikowana przez komisję konkursową podczas rozmowy z kandydatem;

9)    w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru kandydata/kandydatkę na zastępcę/zastępców dyrektora (zgodnie z § 9 ust. 4 statutu Teatru) należy dołączyć CV kandydata/kandydatki na zastępcę/zastępców dyrektora oraz oświadczenia, że wyraża on/ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10)    spis wszystkich dokumentów;

11)    fotografię kandydata, która będzie wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy w celach komunikacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na profilach prowadzonych przez władze m.st. Warszawy na portalach społecznościowych w przypadku wyboru kandydata; fotografię należy dostarczyć w wersji elektronicznej;

12)    pamięć zewnętrzna zawierająca: skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-10, wersję elektroniczną 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w formacie DOC, DOCX bądź RTF tożsamą z podpisaną własnoręcznie wersją papierową, o której mowa w ppkt. 2) oraz fotografię, o której mowa w ppkt. 11).

Do wniosku mogą był dołączone opinie, rekomendacje, referencje.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

V. Opis Teatru i jego sytuacji

Teatr powstał w 1945 w Łodzi jako Teatr Kameralny Domu Żołnierza, w 1949 przeniósł się do Warszawy i od tej pory nieprzerwanie działa pod nazwą Teatr Współczesny w budynku przy ul. Mokotowskiej 13, adaptowanym z przedwojennego domu parafialnego przy kościele Najświętszego Zbawiciela.

Kierownikiem artystycznym Teatru od samego początku jego warszawskiej działalności był Erwin Axer, który w latach 1956-1981 sprawował także funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. W roku 1981 funkcję dyrektora naczelnego przejął Maciej Englert (wcześniej – od 1979 roku – piastujący stanowisko zastępcy dyrektora), który z powodzeniem kontynuował i rozwijał koncepcję teatru stworzoną przez Axera.

Teatr wypracował konsekwentnie prowadzoną linię programową, opartą na inscenizacjach współczesnego dramatu polskiego i europejskiego, a także na interpretacjach klasyki powieści współczesnej. Obecny repertuar Teatru jest wierny tym tradycjom: prezentowane są sztuki współczesnych dramaturżek i dramaturgów polskich oraz zagranicznych.

Cechą wyróżniającą Teatru jest istnienie doświadczonego oraz stabilnego zespołu, będącego gwarantem wysokiego poziomu artystycznego oraz sprawnego funkcjonowania instytucji.

Teatr Współczesny oferuje możliwość rozwoju osobom rozpoczynającym karierę artystyczną, udostępniając przestrzeń studentkom i studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.


VI. Oczekiwania Organizatora

Organizator oczekuje, że osoba wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie kontynuowała dotychczasową linię programową instytucji, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli oraz tworzenie wartościowego repertuaru, otwartego na adaptacje cennych i ważnych dzieł literatury XX- i XXI-wiecznej. W repertuarze powinno się znaleźć także miejsce dla sztuk i tekstów współczesnych.

Teatr powinien dbać przede wszystkim o swoją stałą publiczność, jednocześnie przyciągając nowych odbiorców i odbiorczynie poprzez spójną i przemyślaną strategię promocyjną i komunikacyjną.

Zgodnie ze swoją tradycją Teatr powinien być miejscem rozwijania aktorskiego i reżyserskiego rzemiosła, zaś prezentowane spektakle – utrzymywać wysoki poziom artystyczny. Organizator oczekuje, że Teatr pozostanie miejscem przyjaznym dla młodych aktorek i aktorów oraz reżyserek i reżyserów, umożliwiając im realizację projektów teatralnych, na przykład poprzez współpracę z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Dyrektor Teatru powinien dbać o dobre relacje w zespole oraz współpracę między poszczególnymi działami, wspierając sprawną komunikację wewnętrzną. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie zespołu przez wymagający pod wieloma względami proces zmiany w instytucji.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator, analizując program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, zwróci szczególną uwagę na:

×       koncepcję programową uwzględniającą oczekiwania Organizatora opisane w pkt. VI, w tym propozycje repertuarowe uzgodnione z artystami i artystkami wymienionymi w dokumencie, dostosowane do planu organizacyjno-finansowego;

×       ocenę komplementarności zaproponowanego programu artystycznego względem programów innych warszawskich instytucji artystycznych, a w szczególności Teatrów, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa;

×       racjonalność planu organizacyjno-finansowego;

×       plan działań zmierzających do zachowania i poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń także poprzez rejestrację spektakli oraz udostępnianie ich w wersji online, ze szczególnym uwzględnieniem VOD Warszawa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

×       koncepcję komunikacyjną;

×       koncepcję działań edukacyjnych;

×       plan współpracy Teatru z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Urzędem m.st. Warszawy);

×       propozycje pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

×       propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania;

×       dobór kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) na zastępcę/zastępców dyrektora (wskazanie oraz opisanie roli tych osób ma charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu konkursowym).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego, przedstawiony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybraną osobą a Organizatorem.

VII. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, pokój 2309 lub 2310 (23 piętro, tel. 22 443 03 47 lub 22 443 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00. Kancelaria jest czynna do godziny 16:00.

VIII. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

IX. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Współczesnego oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy: asielatycki@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 46.

X. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

XI. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

XII. Oferty, które wpłynęły w terminie mogą być zwrócone tylko na wniosek uczestnika/uczestniczki po zakończeniu procedury konkursowej.

O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie nr 1587/2023 z 19-10-2023 (bip.warszawa.pl)