Archiwum

Ważne informacje

Odpowiedź na pismo ws Teatru Studio

Pan Julian Mere

Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Al. Ujazdowskie 45

00-536 Warszawa

L.dz. 41 /2015 Warszawa, dnia 2 listopada 2015

Szanowny Panie Przewodniczący,

pismem z dnia 22.10.2015, zwrócił się Pan do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów z prośbą

o zanalizowanie i zajęcie stanowiska w sprawie przedłożonego zespołowi Teatru Studio

w Warszawie projektu pt. “STUDIO Metodyka zarządzania projektami” z dnia 30 kwietnia 2015, który Waszym zdaniem zmierza do likwidacji w tym miejscu teatru publicznego.

W związku z tym, po zapoznaniu się z treścią przekazanego projektu i sytuacją organizacyjno-prawną Teatru Studio, zwróciliśmy się do Dyrektora Teatru Studio o dodatkowe wyjaśnienie okoliczności związanych z powstaniem i przekazaniem tego opracowania pracownikom Teatru. Poznanie tych okoliczności pozwoliło nam na ustalenie stanu faktycznego, który

w naszej ocenie przedstawia się następująco:

  1. Przedmiotowe opracowanie nie wkracza w obszar uregulowany w statucie Teatru Studio, nie narusza struktury organizacyjnej Teatru, nie wynikają z niego żadne ustalenia, które mogłyby budzić niepokój o los Teatru Studio, jako instytucji publicznej, teatr repertuarowy, a więc zatrudniający zespół aktorski. Zgodnie z tytułem, całe opracowanie skupia się na opisie procedury związanej ze zgłaszaniem projektów, ich wszechstronną oceną, zatwierdzaniem do realizacji i realizacją.
  2. Ustalanie procedur związanych z organizacją pracy, planowaniem działalności, właściwym nadzorem i kontrolą, w celu zapewnienia efektywności, oszczędności i celowości przy wydawaniu pieniędzy publicznych, należy do uprawnień i obowiązków dyrektora Teatru, który jednoosobowo zarządza instytucją.
  3. “Metodyka zarządzania projektami” to rezultat trwającej przez rok pracy zespołu zaproszonego przez dyrekcję Teatru Studio w celu wypracowania optymalnego sposobu organizacji pracy przy realizacji dużych projektów takich jak inwestycje, premiery i inne działania artystyczne. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele wszystkich pionów organizacyjnych teatru, pracownicy artystyczni, techniczni, administracyjni oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  1. 19 października 2015 Dyrektor Teatru Studio zaprosił pracowników Teatru na spotkanie w dniu 22 października 2015, podczas którego miała się dokonać prezentacja efektu pracy ww. zespołu pracowników. By ułatwić wszystkim pracownikom zapoznanie się z tym projektem, do zaproszenia dołączył tekst przedmiotowego opracowania i poinformował, że zaproponowany przez przedstawicieli pracowników sposób realizowania dużych przedsięwzięć, po tej prezentacji, zostanie najpierw wdrożony w ramach dwóch pilotażowych projektów, a następnie po uwzględnieniu Państwa uwag i propozycji ewentualnych zmian stanie się obowiązującym schematem działania w Teatrze Studio.

W związku z powyższym informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów nie dostrzega, by wdrożenie procedury zarządzania projektowego, opisane w projekcie “STUDIO Metodyka zarządzania projektami” mogło świadczyć o zamiarze likwidacji w tym miejscu teatru publicznego. O dobrej woli dyrekcji Teatru świadczy przyjęta metoda wprowadzania tego projektu poprzez wdrożenie pilotażowe oraz zapowiedziane uwzględnienie uwag pracowników Teatru i propozycji ewentualnych zmian przed ostatecznym wdrożeniem.

Mamy nadzieję, że w trakcie zapowiedzianego przez Dyrektora Teatru spotkania z pracownikami wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotowego projektu.

W imieniu Zarządu SDT

Paweł Szkotak

Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów