KonkursyKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

(Opublikowano 21 stycznia 2021 )

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2)     posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;

3)     posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7)     nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)     znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;

2)     umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

3)     doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;

4)     znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

6)     doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;

7)     wykształcenie w dziedzinie teatru.

Zakres głównych zadań dyrektora:

1)     kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;

2)     podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;

3)     reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

4)     odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;

5)     podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;

6)     zatwierdzanie planów działalności instytucji.

Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;

2)     życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3)     opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4)     w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

6)     dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;

7)     czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)     że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c)     że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e)     o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,

e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 22 września 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

5) co najmniej 7-letnie doświadczenie w doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub w podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury;

6) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

1) posiadanie umiejętności menadżerskich i organizatorskich oraz umiejętność kierowania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu teatralnym;

3) posiadanie doświadczenia, niezbędnej wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków
dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnetrznych, w tym z funduszy europejskich;

4) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury.

4. Głównym zadaniem dyrektora teatru będzie kierowanie całokształtem działalności teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz statutu teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy okreslającej warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz programu jego działania.

5. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
na sezony 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ze szczególnym uwzględnieniem:

a) dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
i jego tradycji,

b) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c) wizji działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającej jej cele statutowe, strukturę organizacyjną posiadaną infrastrukturę oraz plany inwestycyjne instytucji,

d) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
i inwestycje,

e) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe) na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

f) koncepcji budowania publiczności;

4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

7) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

9) oświadczenia, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub postępowanie
karno – skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finanów publicznych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

6. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;

2) wykaz projektów realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata ze środków zewnętrznych, z wyszczególnieniem źródła oraz rodzaju projektu (do wyboru projekt inwestycyjny, artystyczny lub z zakresu edukacji lub promocji kultury);

3) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio
przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oświadczenie wraz w wymaganymi dokumentami powinno zostać umieszczone
w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 30 października 2020 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

§ 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników Konkursu,

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami Konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub e- mailowo;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

(Opublikowano 17 czerwca 2020 )

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, na czas określony – cztery sezony artystyczne.

Więcej informacji: https://bip.um.bydgoszcz.pl/

Informacja o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 28 kwietnia 2020 )

„W załączniku do zarządzenia Nr  3887/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 30  lipca 2020 r.”.

Opera Wrocławska: Wydłużony termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego

(Opublikowano 25 marca 2020 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej.

Termin ten został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

(Opublikowano 4 marca 2020 )

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

5)     brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi konkursu postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy a dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6)     posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7)     wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej
przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

8)     posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

9)       co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej

10)    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

11)   znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

12)   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka;

13)   znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

14)   znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym
z UE;

15)  posiadanie doświadczenia w zarządzaniu.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) doświadczenie w kierowaniu projektami;

3) ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze).

4. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1)   pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2)   własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;

3) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, podpisany przez autora, a każda
ze stron przez niego parafowana, (o objętości maksymalnie 16 stron A4)
ze szczególnym uwzględnieniem;

a)   dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi i jego tradycję,

b)   założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c)    propozycji działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych
na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,

d)   planów komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,

e)   koncepcji budowania publiczności,

f)    koncepcji organizacyjną działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
w Łodzi uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji kultury.

Uwaga! Autorski program Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka i koncepcja organizacyjna, powinny zakładać strategię na minimum 5 lat z rozpisaniem celów
na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe polany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat
na dyrektora instytucji kultury określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 5 letniej.

4) wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów
w sferze kultury;

5) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w organizowaniu
lub prowadzeniu działalności kulturalnej (kopie świadectw pracy, zaświadczeń
lub oświadczeń);

7) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letni doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

8) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pacy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej,
lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

12) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

13) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1])

16) oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania wyjaśniającego
lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

17) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępninie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

18) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta uczestnika konkursu może dodatkowo zawierać:

1)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności
i kwalifikacji;

2)     kserokopie posiadanych referencji lub opinii;

3)     kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania
w kulturze);

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1)      uczestnicy przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”,
w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 r.;

2)     za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3)     dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi;

4)     o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;

5)     rozstrzygnięcie komkursu nastapi do dnia 08 maja 2020 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia  1 września 2020 r.

§ 5. Informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

(Opublikowano 25 lutego 2020 )

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora TJO

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku

(Opublikowano 20 lutego 2019 )

Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć: ogłoszenie

(Opublikowano 3 sierpnia 2016 )

Białystok. Konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego wstrzymany

Na razie wstrzymany jest konkurs na nowego dyrektora Teatru Dramatycznego, do którego nabór ofert miał się rozpocząć od 1 sierpnia. To wynik rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, który stwierdził nieważność uchwały zarządu województwa, w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu. W tym pierwszym komisja wskazała aktora Piotra Półtoraka.

«Dokładnie 1 sierpnia, czyli w momencie, od którego zainteresowani stanowiskiem dyrektora teatru mogli zacząć składać swoje aplikacje w ponownym konkursie, do urzędu marszałkowskiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały zarządu województwa z 28 czerwca. Dotyczyła ona ponownego przeprowadzenia i ogłoszenia konkursu i jednocześnie pozostawiała bez rozstrzygnięcia ten poprzedni, wokół którego narosło szereg kontrowersji.

Zdaniem przedstawicieli urzędu wojewódzkiego podjęcie takiej uchwały “w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny oraz nosi znamiona obejścia prawa”. Postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia jej nieważności rozpoczęło się 14 lipca, a 29 lipca stwierdzona została nieważność tego aktu.

Oba konkursy w zawieszeniu

Uchwałę zarządu argumentowano m.in. brakiem przejrzystości postępowania konkursowego, w którym kandydaci nie mieli możliwości uzupełnienia ofert, co skutkowało ich odrzuceniem i powiązaniami jednego z kandydatów ze związkiem zawodowym, którego przedstawicielki zasiadały w komisji – a chodziło tu o ostatecznie rekomendowanego przez komisję aktora tego teatru, działacza PiS i przewodniczącego rady miejskiej w Wasilkowie Piotra Półtoraka. Inny z podawanych powodów to fakt, że oceniający nie zwrócili uwagi na wymagania nieobowiązkowe, wśród których znalazło się doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Pojawił się też wątek wypowiedzi o charakterze homofobicznym jednej z reprezentantek Krystyny Kacprowicz-Sokołowskiej. Mimo wyboru komisji, nominacji dyrektorskiej Półtorak nie dostał. Zapowiadał skierowanie sprawy do sądu.

Już w nowym konkursie, ale na tych samych zasadach, za to z nową komisją, kandydaci zgłaszać mieli się do 30 września. Rozmowy kwalifikacyjne i ocenę na podstawie przejrzystych i dostępnych dla wszystkich kart ocen z punktacją zaplanowano po sezonie urlopowym.

Przewidywane objęcie stanowiska dyrektora na okres minimum trzech sezonów artystycznych miało nastąpić od 2 stycznia 2017 roku. Jeszcze do końca sierpnia placówce szefuje Agnieszka Korytkowska-Mazur, a po tym okresie nadzór nad teatrem w całości sprawować miała wicedyrektor Małgorzata Dąbrowicz, przy czym do końca roku kalendarzowego ma ona realizować koncepcję programową stworzoną przez obecną dyrektor. Teraz cała procedura konkursowa jest wstrzymana.

- Zarząd Województwa Podlaskiego ma prawo wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez zarząd na najbliższym posiedzeniu, planowanym w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wykonanie uchwały, a zatem ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego zostało wstrzymane na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego – poinformował media Paweł Staniurski reprezentujący urząd marszałkowski.

Argumentacja wojewody

Zapytaliśmy o przyczyny decyzji wojewody dotyczącej uchwały zarządu.

“W ocenie tutejszego organu nadzoru, który dokonał oceny legalności uchwały, jak też szczegółowo przeanalizował przebieg postępowania konkursowego, przywołane w uzasadnieniu okoliczności nie były na tyle istotne, aby mogły usankcjonować unieważnienie wyników konkursu, co de facto uczynił Zarząd Województwa Podlaskiego, podejmując ww. uchwałę. Każde bowiem unieważnienie przeprowadzonego już postępowania musi wiązać się z odpowiednio istotną przyczyną zastosowania tak daleko idącej sankcji, za którą uznać można jedynie istotne naruszenie ustalonych już wcześniej norm, które miały wpływ na wynik tego postępowania. W innym bowiem przypadku unieważnienie wcześniej przeprowadzonego postępowania byłoby działaniem sprzecznym z prawem” – czytamy w informacji sporządzonej przez Anetę Kuberską, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w urzędzie wojewódzkim.

Dodaje ona, że wskazane w uzasadnieniu uchwały przyczyny, takie jak brak możliwości wezwania do usunięcia braków formalnych ofert – co skutkowało niedopuszczeniem do dalszego etapu postępowania kilku oferentów oraz fakt, iż ustalone i wiążące zasady oceny kandydatów nie zawierały oceny spełniania wymagań fakultatywnych podanych w ogłoszeniu o konkursie, nie stanowią w ocenie organu nadzoru istotnego naruszenia procedury konkursowej.

“Organ nadzoru stanął na stanowisku, iż to organizator, tj. w tym przypadku Zarząd Województwa Podlaskiego ma pełną swobodę w kształtowaniu zasad postępowania konkursowego w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia ministra kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury i w tym zakresie z takiej swobody organizator skorzystał, ustalając szczegółowo zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora teatru Dramatycznego” – napisano dalej w uzasadnieniu.

Wojewoda i jego urzędnicy nie podzielili też argumentacji zarządu województwa, iż w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powołani przedstawiciele NSZZ “Solidarność” przy teatrze nie zostali wyłączeni od prac w komisji konkursowej, co przemawiać miało za uznaniem o braku obiektywizmu i bezstronności komisji konkursowej.

“W ocenie organu nadzoru wątpliwości takie nie tylko nie zostały w uzasadnieniu uchwały wykazane, czy choćby uprawdopodobnione. Nie zostały one nawet sformułowane. Ponadto istotnym jest, że organizator jest obowiązany do władczego ingerowania w skład komisji na każdym etapie jej prac w razie ujawnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie, a w przedmiotowej sprawie organizator nie podjął działań zmierzających do zmiany składu komisji, uznając tym samym, iż nie zachodzą ku temu żadne przesłanki” – pisze Aneta Kuberska, choć w uzasadnieniu uchwały pojawił się cały akapit poświęcony wątkowi powiązań między przedstawicielkami związku, a kandydatem, który także zasiada w zarządzie tej organizacji.»

“Wojewoda: Kolejny konkurs na szefa Teatru Dramatycznego – niepotrzebny”
Monika Kosz-Koszewska
Gazeta Wyborcza Białystok online
Link do źródła
02-08-2016

Białystok. Konkurs na dyrektora Teatru im. Węgierki

(Opublikowano 18 marca 2016 )

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, którego zadaniem będzie kierowanie całokształtem działalności artystycznej instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zwanego dalej Teatrem, jest spełnienie przez kandydata następujących wymagań:

OBOWIĄZKOWE:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki);

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

4) dobry stan zdrowia;

5) niekaralność;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

FAKULTATYWNE, PREFEROWANE:

1) 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

2) ukończone studia na kierunkach artystycznych lub humanistycznych z zakresu kultury;

3) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów

z zakresu kultury, w tym z zakresu działalności teatralnej;

4) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w kulturze.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

2) pisemne opracowanie (w wersji papierowej i elektronicznej umożliwiającej jej edycję) koncepcji zarządzania i program działania Teatru (merytoryczny, organizacyjny

i finansowy) na okres 3 lat (do 10 stron formatu A-4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5);

3) kwestionariusz osobowy z fotografią;

4) życiorys z opisem dorobku zawodowego;

5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;

7) dokumenty, np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, umowy cywilno-prawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej i in. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, aktualne zatrudnienie.

8) zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

11) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru;

13) adres do korespondencji, w tym elektronicznej;

14) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, w tym opinie i rekomendacje.

3. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 1 i 2 (z wyłączeniem wymagań fakultatywnych).

4. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: “KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU” na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście

w sekretariacie Departamentu pok. 305. w terminie od 21. 03. 2016 r. do 22.04. 2016 r.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

7. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Teatru możliwe jest w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok, piętro III, pok. 309, tel. 856654532, w godzinach 8.00 – 15.00.

9. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.

10. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.

11. Informacje o regulaminie komisji konkursowej, wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

12. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 309, Tel. 856654534, e-mail: eliza.dubrowska @wrotapodlasia.pl

13. Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech sezonów artystycznych, nastąpi od 01 września 2016 r.