Konkursy(Opublikowano 3 sierpnia 2016 )

Białystok. Konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego wstrzymany

Na razie wstrzymany jest konkurs na nowego dyrektora Teatru Dramatycznego, do którego nabór ofert miał się rozpocząć od 1 sierpnia. To wynik rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, który stwierdził nieważność uchwały zarządu województwa, w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu. W tym pierwszym komisja wskazała aktora Piotra Półtoraka.

«Dokładnie 1 sierpnia, czyli w momencie, od którego zainteresowani stanowiskiem dyrektora teatru mogli zacząć składać swoje aplikacje w ponownym konkursie, do urzędu marszałkowskiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały zarządu województwa z 28 czerwca. Dotyczyła ona ponownego przeprowadzenia i ogłoszenia konkursu i jednocześnie pozostawiała bez rozstrzygnięcia ten poprzedni, wokół którego narosło szereg kontrowersji.

Zdaniem przedstawicieli urzędu wojewódzkiego podjęcie takiej uchwały “w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny oraz nosi znamiona obejścia prawa”. Postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia jej nieważności rozpoczęło się 14 lipca, a 29 lipca stwierdzona została nieważność tego aktu.

Oba konkursy w zawieszeniu

Uchwałę zarządu argumentowano m.in. brakiem przejrzystości postępowania konkursowego, w którym kandydaci nie mieli możliwości uzupełnienia ofert, co skutkowało ich odrzuceniem i powiązaniami jednego z kandydatów ze związkiem zawodowym, którego przedstawicielki zasiadały w komisji – a chodziło tu o ostatecznie rekomendowanego przez komisję aktora tego teatru, działacza PiS i przewodniczącego rady miejskiej w Wasilkowie Piotra Półtoraka. Inny z podawanych powodów to fakt, że oceniający nie zwrócili uwagi na wymagania nieobowiązkowe, wśród których znalazło się doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Pojawił się też wątek wypowiedzi o charakterze homofobicznym jednej z reprezentantek Krystyny Kacprowicz-Sokołowskiej. Mimo wyboru komisji, nominacji dyrektorskiej Półtorak nie dostał. Zapowiadał skierowanie sprawy do sądu.

Już w nowym konkursie, ale na tych samych zasadach, za to z nową komisją, kandydaci zgłaszać mieli się do 30 września. Rozmowy kwalifikacyjne i ocenę na podstawie przejrzystych i dostępnych dla wszystkich kart ocen z punktacją zaplanowano po sezonie urlopowym.

Przewidywane objęcie stanowiska dyrektora na okres minimum trzech sezonów artystycznych miało nastąpić od 2 stycznia 2017 roku. Jeszcze do końca sierpnia placówce szefuje Agnieszka Korytkowska-Mazur, a po tym okresie nadzór nad teatrem w całości sprawować miała wicedyrektor Małgorzata Dąbrowicz, przy czym do końca roku kalendarzowego ma ona realizować koncepcję programową stworzoną przez obecną dyrektor. Teraz cała procedura konkursowa jest wstrzymana.

- Zarząd Województwa Podlaskiego ma prawo wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez zarząd na najbliższym posiedzeniu, planowanym w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wykonanie uchwały, a zatem ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego zostało wstrzymane na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego – poinformował media Paweł Staniurski reprezentujący urząd marszałkowski.

Argumentacja wojewody

Zapytaliśmy o przyczyny decyzji wojewody dotyczącej uchwały zarządu.

“W ocenie tutejszego organu nadzoru, który dokonał oceny legalności uchwały, jak też szczegółowo przeanalizował przebieg postępowania konkursowego, przywołane w uzasadnieniu okoliczności nie były na tyle istotne, aby mogły usankcjonować unieważnienie wyników konkursu, co de facto uczynił Zarząd Województwa Podlaskiego, podejmując ww. uchwałę. Każde bowiem unieważnienie przeprowadzonego już postępowania musi wiązać się z odpowiednio istotną przyczyną zastosowania tak daleko idącej sankcji, za którą uznać można jedynie istotne naruszenie ustalonych już wcześniej norm, które miały wpływ na wynik tego postępowania. W innym bowiem przypadku unieważnienie wcześniej przeprowadzonego postępowania byłoby działaniem sprzecznym z prawem” – czytamy w informacji sporządzonej przez Anetę Kuberską, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w urzędzie wojewódzkim.

Dodaje ona, że wskazane w uzasadnieniu uchwały przyczyny, takie jak brak możliwości wezwania do usunięcia braków formalnych ofert – co skutkowało niedopuszczeniem do dalszego etapu postępowania kilku oferentów oraz fakt, iż ustalone i wiążące zasady oceny kandydatów nie zawierały oceny spełniania wymagań fakultatywnych podanych w ogłoszeniu o konkursie, nie stanowią w ocenie organu nadzoru istotnego naruszenia procedury konkursowej.

“Organ nadzoru stanął na stanowisku, iż to organizator, tj. w tym przypadku Zarząd Województwa Podlaskiego ma pełną swobodę w kształtowaniu zasad postępowania konkursowego w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia ministra kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury i w tym zakresie z takiej swobody organizator skorzystał, ustalając szczegółowo zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora teatru Dramatycznego” – napisano dalej w uzasadnieniu.

Wojewoda i jego urzędnicy nie podzielili też argumentacji zarządu województwa, iż w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powołani przedstawiciele NSZZ “Solidarność” przy teatrze nie zostali wyłączeni od prac w komisji konkursowej, co przemawiać miało za uznaniem o braku obiektywizmu i bezstronności komisji konkursowej.

“W ocenie organu nadzoru wątpliwości takie nie tylko nie zostały w uzasadnieniu uchwały wykazane, czy choćby uprawdopodobnione. Nie zostały one nawet sformułowane. Ponadto istotnym jest, że organizator jest obowiązany do władczego ingerowania w skład komisji na każdym etapie jej prac w razie ujawnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie, a w przedmiotowej sprawie organizator nie podjął działań zmierzających do zmiany składu komisji, uznając tym samym, iż nie zachodzą ku temu żadne przesłanki” – pisze Aneta Kuberska, choć w uzasadnieniu uchwały pojawił się cały akapit poświęcony wątkowi powiązań między przedstawicielkami związku, a kandydatem, który także zasiada w zarządzie tej organizacji.»

“Wojewoda: Kolejny konkurs na szefa Teatru Dramatycznego – niepotrzebny”
Monika Kosz-Koszewska
Gazeta Wyborcza Białystok online
Link do źródła
02-08-2016

Białystok. Konkurs na dyrektora Teatru im. Węgierki

(Opublikowano 18 marca 2016 )

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, którego zadaniem będzie kierowanie całokształtem działalności artystycznej instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zwanego dalej Teatrem, jest spełnienie przez kandydata następujących wymagań:

OBOWIĄZKOWE:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki);

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

4) dobry stan zdrowia;

5) niekaralność;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

FAKULTATYWNE, PREFEROWANE:

1) 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

2) ukończone studia na kierunkach artystycznych lub humanistycznych z zakresu kultury;

3) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów

z zakresu kultury, w tym z zakresu działalności teatralnej;

4) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w kulturze.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

2) pisemne opracowanie (w wersji papierowej i elektronicznej umożliwiającej jej edycję) koncepcji zarządzania i program działania Teatru (merytoryczny, organizacyjny

i finansowy) na okres 3 lat (do 10 stron formatu A-4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5);

3) kwestionariusz osobowy z fotografią;

4) życiorys z opisem dorobku zawodowego;

5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;

7) dokumenty, np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, umowy cywilno-prawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej i in. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, aktualne zatrudnienie.

8) zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

11) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru;

13) adres do korespondencji, w tym elektronicznej;

14) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, w tym opinie i rekomendacje.

3. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 1 i 2 (z wyłączeniem wymagań fakultatywnych).

4. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: “KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU” na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście

w sekretariacie Departamentu pok. 305. w terminie od 21. 03. 2016 r. do 22.04. 2016 r.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

7. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Teatru możliwe jest w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok, piętro III, pok. 309, tel. 856654532, w godzinach 8.00 – 15.00.

9. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.

10. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.

11. Informacje o regulaminie komisji konkursowej, wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

12. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 309, Tel. 856654534, e-mail: eliza.dubrowska @wrotapodlasia.pl

13. Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech sezonów artystycznych, nastąpi od 01 września 2016 r.

Prezydent Jeleniej Góry ogłosił konkurs na dyrektora Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

(Opublikowano 10 marca 2016 )

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY o konkursie na kandydata na stanowisko DYREKTORA NACZELNEGO TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra1.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1) wykształcenie wyższe, pożądane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania, 2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, 6) zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych, 7) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych, 8) znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, 9) pożądane doświadczenie w realizacji inwestycji, 10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. 2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać: 1) życiorys (CV), 2) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 3) kopię dokumentu tożsamości, 4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych), 5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów, 6) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy, 7) życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”, 8) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy sezony artystyczne począwszy od 1 września 2016 roku, uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych i przeprowadzenie modernizacji/przebudowy Teatru, 9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł finansowania, 10) wykaz zrealizowanych inwestycji, 11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, 12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, 13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 168), 14) wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 3. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie. 4. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze udziela Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 75-75-46-178 lub 153, fax 75-75-46-173. 5. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze dostępny na www.bip.umjeleniagora.dolnyslask.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”. 6. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 15 kwietnia 2016 roku (włącznie) do godz. 14.00; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane. 7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) i określi tryb jej pracy. 8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 9. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do dnia 29 kwietnia 2016 roku. 10. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na okres trzech sezonów artystycznych. 11. Organizator przewiduje powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego pełniącego równocześnie funkcję dyrektora artystycznego lub powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego, który w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, zaproponuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora, który będzie pełnił funkcję dyrektora artystycznego.

Konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

(Opublikowano 26 lutego 2016 )

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej (na kopercie) należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Opery Wrocławskiej „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 23 marca 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33111,idmp,61,r,r

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

(Opublikowano 18 lutego 2016 )

(Opublikowano 14 lutego 2016 )

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to uznana scena teatralna z ponad 100 letnią historią.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, dla którego Województwo pełni funkcję organizatora.

Poniżej prezentujemy link do ogłoszenia konkursowego, w którym zawarty jest regulamin konkursu.  Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem przyszłej wizji Teatru  zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin składania zgłoszeń udziału w konkursie wraz z programem dla tej instytucji  upływa 13.03.2016 r.

Link: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,287100.html

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostaną propozycje kandydatów, którzy określą koncepcję funkcjonowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odnoszącą  się w szczególności do realnych, a nie intencyjnych sposobów/warunków realizacji wyznaczonych celów. Koncepcja powinna zawierać także założenia oferty programowej Teatru (kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, promocyjno-wydawniczej etc.). Oczekuje się oferty, która będzie prezentować wysoką jakość repertuarową Teatru; oferty wyróżniającej się wrażliwością na zachodzące procesy i wyzwania cywilizacyjne; oferty prezentującej twórcze sposoby przekazywania treści, sposoby poszukiwania nowych form uczestnictwa, budowania relacji z otoczeniem, w tym z grupami o utrudnionym (z różnych powodów) dostępie do dóbr kultury; oferty wyjątkowej, spójnej z wizją i misją Teatru, budującej jego markę i pozycję na rynku.

W październiku 2015 r. miał miejsce jubileusz 45-lecia pracy twórczej Krzysztofa Orzechowskiego, Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wydarzenie to, było swego rodzaju podsumowaniem dorobku, podziękowaniem za lata owocnej pracy na rzecz rozwijania działalności Teatru i promowania kultury. Znaczący dorobek artystyczny, umiejętności zarządcze, jak i umiłowanie Teatru i sztuki charakteryzowały Krzysztofa Orzechowskiego, kierującego Teatrem od 1999 r.

Drugi konkurs na dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

(Opublikowano 19 sierpnia 2015 )

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugi konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Czytaj więcej

Konkurs na Dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie

(Opublikowano 22 lipca 2015 )

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.

czytaj więcej

Konkurs na Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

(Opublikowano 2 lipca 2015 )

Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił konkurs na dyrektora Teatru im. Mickiewicza.

czytaj więcej

Konkurs na Dyrektora Państwowego Teatru Lalki “Tęcza” w Słupsku

(Opublikowano 2 lipca 2015 )

Prezydent miasta Słupska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki  “Tęcza”.

czytaj więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego

(Opublikowano 11 czerwca 2015 )

Zarząd województwa opolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

czytaj więcej