Archiwum

Ważne informacje

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŚLASKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA „ATENEUM” W KATOWICACH

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne lub o specjalizacji związanej z zarządzaniem;
 • co najmniej 5- letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy ze środowiskiem teatralnym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lalkarskiego w kraju i za granicą;
 • przedłożenie koncepcji funkcjonowania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” na najbliższe 3 sezony;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, m. in. ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie;
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej;
 • znajomość języka obcego;
 • referencje i rekomendacje.

II. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach muszą zawierać:

 • pisemne zgłoszenie kandydata zawierające motywację przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Laki i Aktora „Ateneum” w Katowicach;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym udokumentowane doświadczenie w pracy ze środowiskiem teatralnym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lalkarskiego w kraju i za granicą;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń);
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach pod względem merytorycznym oraz zarządzania instytucją z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych – na najbliższe 3 sezony;
 • referencje i rekomendacje;
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

III. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach” w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do 25.05.2016 r.


IV. Oferty można składać :

 1. osobiście w Referacie ds. Zatrudnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice, pok. 311 ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice;
 2. lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miasta Katowice

  ul. Młyńska 4

  40-098 Katowice.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

V. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi nie później niż do dnia 31.07.2016 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi dotyczącymi działalności Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach w siedzibie Teatru.