Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy Rynek 39, 59-222 Legnica

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Więcej informacji można znaleźć:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120006,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-im-hel.html