Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na Dyrektora Artystycznego w Teatrze MASKA w Rzeszowie

Teatr „Maska” w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Artystycznego Teatru. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1)      Wykształcenie wyższe w zakresie Szkoły Teatralnej (PWST, Akademia Teatralna), niezbędne do prawidłowego kierowania działalnością artystyczną Teatru,
2)      Minimum 3- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3)      Umiejętności kierowania zespołem i zdolności organizatorskie,
4)      Dobry stan zdrowia,
5)      Znajomość ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych,
6)      Znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
7)      Znajomość w stopniu podstawowym ustawy o finansach publicznych,
8)      Znajomość w  stopniu podstawowym ustawy prawo zamówień publicznych,
9)      Znajomość w stopniu podstawowym ustawy o dostępie do informacji publicznej,
10)    Znajomość w stopniu podstawowym ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,
11)    Znajomość przepisów regulujących dotacje UE.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych.

Wnioski kandydatów powinny zawierać:
- pisemne zgłoszenie na konkurs z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Artystycznego Teatru,
- pisemne opracowanie koncepcji artystycznego funkcjonowania Teatru,
- kwestionariusz osobowy z fotografią,
- życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
- odpisy oraz zaświadczenia posiadanych kwalifikacjach,
- kopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia),
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego
- adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Powyższe dokumenty można  składać osobiście w sekretariacie Teatru bądź  przesłać na adres:
Teatr „Maska” w Rzeszowie
35-064 Rzeszów
ul. Mickiewicza 13

Ostateczny termin składania dokumentów – 14 listopada 2014. r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni na piśmie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Objęcie stanowiska od 5 stycznia 2015.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 13 57