Archiwum

Ważne informacje

Forum Teatru Polskiego

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Artystów Scen Polskich i Unia Polskich Teatrów wspólnie wystąpiły z propozycją zwołania Forum Polskiego Teatru 2009. Spotkanie teatralnych środowisk twórczych, menedżerów oraz przedstawicieli samorządów ma na celu zdiagnozowanie stanu teatru polskiego, ocenę autoreformy, która oddolnie była wprowadzana w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a także zwrócenie uwagi na obecne i przewidywane potrzeby związane z twórczością teatralną.

Forum daje także szansę na rzetelny dialog z ekonomistami i prawnikami, z którymi dzielimy przekonanie o potrzebie uporządkowania i zreformowania otoczenia prawno-finansowego instytucji kultury. Mamy nadzieję na znalezienia wspólnego, zrozumiałego dla obu stron języka tych rozmów.

Wrześniowy Kongres Kultury Polskiej wzbudził w środowisku teatralnym ostrożny optymizm, ale równocześnie pozostawił uczucie niedosytu i niepokoju. Optymizm wiąże się z deklaracjami, które ostatniego dnia Kongresu złożył minister Michał Boni i minister Bogdan Zdrojewski. Niepokój budzą przedstawione przez ekonomistów kierunki zmian, które w ich mniemaniu należy wprowadzić w prawno-finansowo-organizacyjnym otoczeniu życia teatralnego w Polsce.

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje szansę na to, że dorobek Forum Polskiego Teatru 2009 uzupełni pokongresowy raport o stanie kultury polskiej.

Zaproszenie

Program

www.forumteatru.pl