Archiwum

Ważne informacje

Białystok. Konkurs na dyrektora Teatru im. Węgierki

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, którego zadaniem będzie kierowanie całokształtem działalności artystycznej instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zwanego dalej Teatrem, jest spełnienie przez kandydata następujących wymagań:

OBOWIĄZKOWE:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki);

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

4) dobry stan zdrowia;

5) niekaralność;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

FAKULTATYWNE, PREFEROWANE:

1) 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

2) ukończone studia na kierunkach artystycznych lub humanistycznych z zakresu kultury;

3) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów

z zakresu kultury, w tym z zakresu działalności teatralnej;

4) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w kulturze.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

2) pisemne opracowanie (w wersji papierowej i elektronicznej umożliwiającej jej edycję) koncepcji zarządzania i program działania Teatru (merytoryczny, organizacyjny

i finansowy) na okres 3 lat (do 10 stron formatu A-4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5);

3) kwestionariusz osobowy z fotografią;

4) życiorys z opisem dorobku zawodowego;

5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;

7) dokumenty, np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, umowy cywilno-prawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej i in. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, aktualne zatrudnienie.

8) zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

11) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru;

13) adres do korespondencji, w tym elektronicznej;

14) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, w tym opinie i rekomendacje.

3. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 1 i 2 (z wyłączeniem wymagań fakultatywnych).

4. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: “KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU” na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście

w sekretariacie Departamentu pok. 305. w terminie od 21. 03. 2016 r. do 22.04. 2016 r.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

7. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Teatru możliwe jest w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok, piętro III, pok. 309, tel. 856654532, w godzinach 8.00 – 15.00.

9. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.

10. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.

11. Informacje o regulaminie komisji konkursowej, wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

12. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 309, Tel. 856654534, e-mail: eliza.dubrowska @wrotapodlasia.pl

13. Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech sezonów artystycznych, nastąpi od 01 września 2016 r.