Archiwum

Ważne informacje

W Teatrze Syrena odbyło się posiedzenia Zarządu SDT.

Protokół z zebrania Zarządu SDT
w dniu 21 maja 2007 roku

W zebraniu zarządu udział wzięli:  B. Borys-Damięcka, R. Markow, J. Schoen, M. Korwin,
D. Miłkowski

Zarząd obradował wg następującego porządku dziennego:

  1. Złożenie niezbędnych podpisów nowych członków zarządu na potrzeby sądu.
  2. Propozycja podziału obowiązków i terenu działania Członków Zarządu
  3. Ustalenie ważności spraw i tematów, które winny być zamieszczone na stronie internetowej.
  4. Wolne wnioski. Przekazanie aktualnych informacji.

Ad. 1
Prezes i Wiceprezes złożyli odpowiednie wzory podpisów na potrzeby sądu.
Ad. 2
Pani Prezes przekazała propozycje podziału obowiązków i terenu działania poszczególnych Członków Zarządu. Zostały one zaakceptowane przez zebranych.
(Szczegóły w załączniku)
Ad. 3
Pani Prezes poprosiła Wiceprezesa Ryszarda Markowa, aby objął swoją opieką stronę internetową i by współpracował  z Agnieszką Daroch, sugerując, tematy zagadnienia, które powinny się na tej stronie znaleźć..
Ad. 4
Zebrani ustalili, że w związku z uchwałą jaka zapadła na Walnym Zgromadzeniu w Radziejowicach, do wszystkich teatrów (do głównych księgowych) będących naszymi członkami zostanie wysłane pismo, w którym uprasza się o potrącanie składek poprzez wpisanie tej pozycji na listę płac.
Zebrani zasugerowali również, że do wszystkich teatrów, które nie są jeszcze naszymi członkami, powinno się wysłać pismo zachęcające wraz z krótką informacją o działaniu SDT.
Panie Prezes poinformowała zebranych, że SDT stało się autorytetem w tworzeniu opinii dla kandydatów na dyrektorów, i to nie tylko dla samych zainteresowanych, ale również dla instytucji państwowych (Ministerstwo Kultury), które zgłaszają się z prośbą o wystawienie opinii.
Pani Prezes poruszyła dwie sprawy odwołania Dyrektorów:

  1. Dyrektor Andrzej Lipski w Zabrzu

Prezydenta Zabrza wystąpił o odwołanie Dyrektora Lipskiego. Ministerstwo Kultury zgłosiło się o opinię do SDT. Pani Prezydent, zgodnie z ustawa, ma prawo zwolnić dyrektora Lipskiego, który został powołany na czas nieokreślony. Problem jest jednak, to, że Pani Prezydent Zabrza  nie chce ujawnić powodów tego zwolnienia.
Stowarzyszenie wysłało pismo do Ministerstwa, w którym poinformowano o braku pisemnego sformułowania zarzutów pod kierunkiem dyr. Lipskiego, a także zasugerowano, że być może są wywierane naciski na Panią Prezydent Zabrza – przez związki zawodowe lub środowiskowe.
Jeśli znajdą się podstawy do zwolnienia Dyrektora Lipskiego, wówczas powinien zostać rozpisany konkurs na to stanowisko.

  1. Dyrektor Zbigniew Rybka w Rzeszowie

Stowarzyszenie przesłało do Ministerstwa Kultury uchwałę z Walnego Zgromadzenia. Zaznaczono, że Pan Dyrektor Rybka został poinformowany o wypowiedzeniu z dnia na dzień, co uniemożliwiło protokolarne przekazanie teatru. Nie poczekano również na wyniki przeprowadzanej wówczas kontroli w teatrze.
Wszystko to zostało wysłane również do Wojewody Rzeszowskiego.
Dyrektor Rybka zwrócił się do SDT o rekomendację do konkursu na Dyrektora Teatru na Woli. Stowarzyszenie udzieliło mu poparcia.

Zebrani poruszyli również kwestię nierównego traktowania ludzi zajmujących takie same stanowiska, a także nierównych dotacji dla teatrów o podobnym profilu.
Zaproponowano by zorganizować spotkanie Marszałków z Dyrektorami Teatrów.
Należy wysłać pismo do Konwentu Marszałków i Konwentu Prezydentów Miast, w którym zwrócimy się o ustalenie nazwisk osób decyzyjnych w powyższych kwestiach i poinformujemy o konieczności takiego spotkania.
Członkowie Zarządu zwrócili się z prośbą o powołanie osób, które wspomogły by ich w kontaktach z teatrami w poszczególnych rejonach. Ustalono, że Panowie T. Mędrzak,
P. Szkotak i M. Korwin poszukają takich osób z pośród członków SDT w swoim rejonie.

Ustalono, że najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w Krakowie 25 czerwca  o godz. 11.00.

Protokół sporządziła:
A. Daroch