Archiwum

Archiwum: Marzec 2016Białystok. Personalne roszady wśród szefów instytucji kultury

(Opublikowano 10 marca 2016 )

W tym roku kończy się kadencja dyrektorów dwóch białostockich scen: Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, która kieruje Teatrem Dramatycznym i Jacka Malinowskiego, który szefuje Białostockiemu Teatrowi Lalek. W tym drugim przypadku kontrakt dyrektorowi zostanie przedłużony bez konkursu.

- Wysoko oceniamy to, co Jacek Malinowski do tej pory zrobił dla teatru. Zasługuje to na kolejną kadencję. Jego wizja artystyczna, którą realizowała przez ostatnie cztery lata, jest satysfakqonu-jąca – ocenia Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku odpowiedzialny m.in. za kulturę.

Magistrat otrzymał już zgodę ministra kultury na przedłużenie kontraktu dotychczasowemu dyrektorowi na kolejne cztery lata bez konkursu.

Natomiast jeszcze w marcu oficjalnie zostanie konkurs na szefa Teatru Dramatycznego.

Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości języka obcego, doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Nowy dyrektor zostanie powołany l maja na trzy lata.

- To naturalna procedura po upłynie kadencji, chcemy poznać nową koncepcje na kolejne lata dla tego teatru – mówi Maciej Żywno, wicemarszałek odpowiedzialny m.in. za kulturę.

- To wspólna decyzja moja i przełożonych, więc nie jestem nią zaskoczona – przyznaje Agnieszka Korytkowska-Mazur. – Nie traktuję tego jako zawód, a funkcję, którą pełni się przez pewien czas.

Na razie nie zdecydowała, czy będzie startowała w konkursie. Poszukiwany jest także nowy szef Książnicy Podlaskiej, który zastąpi odchodzącego na emeryturę Jana Leończuka.

Jan Leończuk to poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Dyrektorem największej biblioteki w północno-wschodniej Polsce jest od 1998 roku. Z końcem kwietnia przechodzi na emeryturę.

> Agnieszka Korytkowska-Mazur jest reżyserką, scenarzystką, kulturoznawcą i teatrologiem. Teatrem Dramatycznym kieruje od lipca 2012 roku. Nie zdecydowała czy stanie do konkursu.

> Jacek Malinowski jest reżyserem, wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Dyrektorem Białostockiego Teatru Lalek oficjalnie jest od września 2012 roku. Jego kontrakt będzie przedłużony.

“Personalne roszady wśród szefów instytucji kultury”
Anna Kopeć
Kurier Poranny nr 47

Prezydent Jeleniej Góry ogłosił konkurs na dyrektora Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

(Opublikowano 10 marca 2016 )

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY o konkursie na kandydata na stanowisko DYREKTORA NACZELNEGO TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra1.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1) wykształcenie wyższe, pożądane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania, 2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, 6) zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych, 7) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych, 8) znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, 9) pożądane doświadczenie w realizacji inwestycji, 10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. 2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać: 1) życiorys (CV), 2) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 3) kopię dokumentu tożsamości, 4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych), 5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów, 6) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy, 7) życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”, 8) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy sezony artystyczne począwszy od 1 września 2016 roku, uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych i przeprowadzenie modernizacji/przebudowy Teatru, 9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł finansowania, 10) wykaz zrealizowanych inwestycji, 11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, 12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, 13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 168), 14) wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 3. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie. 4. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze udziela Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 75-75-46-178 lub 153, fax 75-75-46-173. 5. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze dostępny na www.bip.umjeleniagora.dolnyslask.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”. 6. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 15 kwietnia 2016 roku (włącznie) do godz. 14.00; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane. 7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) i określi tryb jej pracy. 8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 9. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do dnia 29 kwietnia 2016 roku. 10. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na okres trzech sezonów artystycznych. 11. Organizator przewiduje powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego pełniącego równocześnie funkcję dyrektora artystycznego lub powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego, który w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, zaproponuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora, który będzie pełnił funkcję dyrektora artystycznego.

Kraków. Małgorzata Bogajewska nową dyrektor Ludowego

(Opublikowano 10 marca 2016 )

Wczoraj 9-osobowa komisja konkursowa jako kandydatkę na dyrektorkę Teatru Ludowego w Krakowie wskazała reżyserkę Małgorzatę Bogajewską. 40-letnia reżyserka z Poznania zdobyła 8 z 9 głosów członków komisji. Teraz o jej nominacji zdecyduje prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Małgorzata Bogajewska będzie dziewiątym dyrektorem i trzecią kobietą – po Krystynie Skuszance i Irenie Babel – w historii Teatru Ludowego.

- Zaczęła kobieta, co w latach pięćdziesiątych było ewenementem. Myślę, że wracamy do dobrej tradycji – powiedziała nam wczoraj Małgorzata Bogajewska, która od razu, poznawszy decyzję komisji, spotkała się z zespołem aktorskim.

Jak przyznała, udział w konkursie to efekt inicjatywy aktorów teatru, którzy wystąpili z tą propozycją kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursu. – Miałam zatem czas, by spotkać się z zespołem, obejrzeć kilka spektakli i podjąć decyzję – mówi. I już ma zarysowaną wizję Teatru Ludowego.

- Myślę, że ważne by ten teatr był z jednej strony mocno zakorzeniony w Nowej Hucie, by był nowoczesny, nastawiony na działania okołoteatralne i edukacyjne, a z drugiej, by – będąc nadal teatrem szanującym dotychczasowych wiernych widzów – stał się też miejscem dla widowni bardziej krytycznej, poszukującej w teatrze spierania się z rzeczywistością, czy wręcz walki o lepszy świat. By przyciągnął widzów nowych. By był to teatr, w którym nie tylko miło spędza się wieczór – tłumaczy reżyserka.

Jakich artystów zechce zaprosić do współpracy? – Przed rozmowami mogę jedynie mówić o tych, których cenię i byłabym szczęśliwa, gdyby zgodzili się na współpracę. To Agnieszka Glińska, Remigiusz Brzyk, Ondrej Spišák, Mariusz Grzegorzek, a także wielu młodych. Bardzo bym sobie życzyła twórczego współdziałania z Wydziałem Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST – zaznacza.

Małgorzata Bogajewska nie kryje, że sama również będzie chciała reżyserować, gdyż daje to bardzo ważny rodzaj porozumienia z zespołem, taki, który osiąga się jedynie podczas pracy nad spektaklem. – Jestem przede wszystkim reżyserem i zamierzam dużo pracować w Teatrze Ludowym, nie tylko przygotowując spektakle, ale i prowadząc działalność edukacyjną, choćby w postaci prób czytanych. Małgorzata Bogajewska studiowała trzy lata prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; także (krótko) aktorstwo oraz scenopisarstwo. Ukończyła Wydział Reżyserii Dramatu w Warszawie (2002). W latach 2004-2006 pełniła funkcję dyrektora artystycznego Sceny Dramatycznej jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. W Krakowie reżyserkę mogliśmy poznać w teatrze Bagatela, gdzie ostatnio zrealizowała spektakl “Płomień żądzy”, a wcześniej m.in. “Tato”, “Oblężenie” i “V.I.P.”.

“Nowa szefowa Ludowego”
Wacław Krupiński
Dziennik Polski online

Walne Zebranie SDT

(Opublikowano 7 marca 2016 )

9 maja 2016r. w Warszawie  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Szczegółowy program Zebrania wkrótce na naszej stronie. Gospodarzem  będzie w tym roku Teatr Studio.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

(Opublikowano 7 marca 2016 )

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

1.1.1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
1.1.2. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (do wymienionego okresu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki);
1.1.3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
1.1.4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

1.2. Fakultatywne, preferowane:

1.2.1. ukończone studia na kierunkach artystycznych m.in.: reżyseria teatralna, teatrologia, aktorstwo;
1.2.2. ukończone studia na kierunkach m.in.: prawo, ekonomia w tym zarządzania i marketingu, ekonomia kultury;
1.2.3. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania w kulturze;
1.2.4. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
1.2.5. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności teatrów, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach;
1.2.6. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
1.2.7. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Dokumenty

2.1. Obowiązkowe:

2.1.1. deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie;
2.1.2. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym;
2.1.3. kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz 286 z późn. zm.);
2.1.4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich;
2.1.5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy; kopie umów cywilnoprawnych; zaświadczeń o odbytych stażach lub praktykach; wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata);
2.1.6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
2.1.7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
2.1.8. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
2.1.9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
2.1.10. koncepcja funkcjonowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierająca następujące elementy:
2.1.10.1. misję i wizję Teatru jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym;
2.1.10.2. cele strategiczne;
2.1.10.3. cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań dla ich realizacji oraz wskaźników osiągnięcia celów ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prowadzenia działalności artystycznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w formie programu działania na okres co najmniej trzech sezonów artystycznych;
2.1.10.4. koncepcja finansowania działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego umożliwiająca osiąganie celów strategicznych, długoterminowych, krótkoterminowych, uwzględniająca poziom dotacji organizatora z bieżącego roku.

Koncepcja funkcjonowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie powinna odnosić się w szczególności do: realnych, a nie intencyjnych sposobów/warunków realizacji wyznaczonych celów. Koncepcja powinna zawierać także założenia oferty programowej Teatru (kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, promocyjno-wydawniczej etc.). Oczekuje się oferty, która będzie prezentować wysoką jakość repertuarową teatru; oferty wyróżniającej się wrażliwością na zachodzące procesy i wyzwania cywilizacyjne; oferty prezentującej twórcze sposoby przekazywania treści, sposoby poszukiwania nowych form uczestnictwa, budowania relacji z otoczeniem, w tym z grupami o utrudnionym (z różnych powodów) dostępie do dóbr kultury; oferty wyjątkowej, spójnej z wizją i misją Teatru, budującej jego markę i pozycję na rynku.

2.2. Fakultatywne:

2.2.1. kopie dokumentów potwierdzających dodatkową wiedzę lub dodatkowe umiejętności, w tym kopie dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, kopia dyplomu/-ów ukończenia kursu/-ów z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu/-ów;
2.2.2. opinie lub rekomendacje.

II. Informacje dodatkowe

1. Przykładowe wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, w zakładce: Konkursy i ogłoszenia różne.
2. Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
4. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 50 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
6. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych – zgodnie z art. 15 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy.
7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, pok. 555, a także pod numerem telefonu (12 63 03 270 lub 404).
8. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolskie.pl; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Zamówienia publiczne i ogłoszenia w zakładce: Konkursy i ogłoszenia różne.

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki

Pobierz .pdf

Regulamin komisji konkursowej.pdf
Data: 2016-02-12 13:07:11 Rozmiar: 132.63k
Pobierz .rtf

Kwestionariusz osobowy.rtf
Data: 2016-02-12 13:07:13 Rozmiar: 65.35k
Pobierz .rtf

Wzór oświadczenia – art.31 ust1 pkt 4 ustawy o d.f.p.rtf
Data: 2016-02-12 13:07:16 Rozmiar: 41.24k
Pobierz .rtf

Wzór oświadczenia – karalność.rtf
Data: 2016-02-12 13:07:16 Rozmiar: 41.52k
Pobierz .rtf

Wzór oświadczenia – pełna zdolność.rtf
Data: 2016-02-12 13:07:16 Rozmiar: 41.6k
Pobierz .rtf

Wzór oświadczenia – stan zdrowia.rtf

SDT członkiem Komitetu Technicznego KT 320 ds. Technologii Widowiskowej PKN

(Opublikowano 3 marca 2016 )
W grudniu 2015 Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołał Komitet Techniczny KT 320 ds. Technologii Widowiskowej (KT 320 PKN), który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 433 Entertainment Technology – Machinery, equipment and installations. W skład KT 320 PKN powołano m.in. Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru OISTAT oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów. Naszym reprezentantem w KT PKN jest Damian Tanajewski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Udział SDT w pracach KT PKN może być wykorzystany przez nasze środowisko przy tworzeniu norm technicznych dla urządzeń widowiskowych.
Zakres działania Komitetu KT 320 przy Polskim Komitecie Normalizacji obejmuje opracowywanie norm dla maszyn, instalacji technicznych oraz wyposażenia używanego w miejscach zgromadzeń, w inscenizacjach oraz produkcji teatralnej i widowiskowej.
Celem opracowywanych norm jest określenie minimalnego dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji używanych w obszarze “przemysłu rozrywkowego” takich samych dla wszystkich krajów UE.
Dotychczas w Polsce nie ma takich uregulowań. Korzysta się z norm i przepisów pochodzących głównie z Niemiec (DIN, BGV) i Wielkiej Brytanii (BS).
Norma (potocznie zwana również “standardem”) nie jest przepisem restrykcyjnym, jest formą manifestu producenta i dostawcy. W przypadku użytkownika jest odnośnikiem dla służb kontrolnych lub służy jako warunek stawiany dostawcy przy zakupie lub w przypadku imprezy obcej jest warunkiem wprowadzenia urządzenia w obszar obiektu widowiskowego.

KARTA INFORMACYJNA


KT 320 ds. Technologii Widowiskowej

Zakres tematyczny:
Maszyny, instalacje techniczne oraz wyposażenie używane w miejscach zgromadzeń, w inscenizacjach oraz produkcji teatralnej i widowiskowej. Urządzenia dla teatrów, sal wielofunkcyjnych, sal wystawowych, studiów radiowych, filmowych, telewizyjnych i fotograficznych, jak również dla sal koncertowych, szkół, barów, dyskotek, scen otwartych oraz innych miejsc dostępnych dla organizacji widowisk. Wymagania dla maszyn i technicznych instalacji używanych do podnoszenia, zawieszenia i przenoszenia ładunku (np. dekoracje, systemy stropu oraz oświetlenia, film/video i wyposażenie dla dźwięku). Wymagania dotyczące wyposażenia, które może być użyte do przemieszczania osób oraz przebywania osób pod zawieszonymi ciężarami w spoczynku lub w ruchu. Wyposażenie obejmuje osprzęt do mocowania, łączenia, podnoszenia oraz ekwipunek zabezpieczający dla przenośnych opraw oświetlenia, obrazów, dźwięku oraz akcesoria dla efektów scenicznych. Wymagania bezpieczeństwa dla wyposażenia, konstrukcji, instalacji oraz wymagania bezpiecznego użytkowania.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
97.200.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Urząd Dozoru Technicznego
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 433;  CEN/TC 433/WG 04;  CEN/TC 433/WG 1;  CEN/TC 433/WG 2;  CEN/TC 433/WG 4;
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 433;  CEN/TC 433/WG 04;  CEN/TC 433/WG 1;  CEN/TC 433/WG 2;  CEN/TC 433/WG 4;
Przewodniczący:
mgr inż. Maciej Wojciechowski
tel.: +48226920294
email: maciej.wojciechowski@emwu.pl
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Steidel
tel.: 42 678 07 20
email: anna.steidel@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Steidel
tel.: 42 678 07 20
email: anna.steidel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 2015-12-28

Wrocław. Mieszkowski dyrektorem ds. artystycznych w Teatrze Polskim?

(Opublikowano 3 marca 2016 )

Wrocław. Mieszkowski dyrektorem ds. artystycznych w Teatrze Polskim?

Władze województwa deklarowały, że do końca lutego ogłoszą konkurs na nowego szefa Teatru Polskiego we Wrocławiu. Decyzja wciąż nie zapadła, bo pojawił się pomysł, że Krzysztof Mieszkowski mógłby zostać dyrektorem artystycznym.

«W ciągu najbliższych dwóch tygodni władze województwa dolnośląskiego mają zdecydować o konkursie na nowego dyrektora Teatru Polskiego. Od 2006 r. kieruje nim Krzysztof Mieszkowski, obecnie poseł Nowoczesnej. Jego kontrakt na zarządzanie placówką podległą marszałkowi wygasa z końcem sierpnia.

Tadeusz Samborski z zarządu regionu, który odpowiada za kulturę, uznał, że konkurs na to stanowisko jest niezbędny. Nie ma jednak absolutnej pewności, czy poprą go inni członkowie władz Dolnego Śląska.

- Tadeusz Samborski będzie namawiał ich, by konkurs ogłosić – mówi rzecznik urzędu marszałkowskiego Jarosław Perduta.

Konkursu nie będzie?

Nieoficjalnie mówi się, że zarząd w ogóle nie ogłosi konkursu, obawiając się reakcji aktorów i widzów. Ci ostatni w trakcie premierowego wystawienia całości “Dziadów” w reżyserii Michała Zadary podpisywali się pod petycją do marszałka Cezarego Przybylskiego w obronie Mieszkowskiego. “Wysoko oceniamy ostatnie dziesięciolecie dokonań artystycznych tej placówki. Protestujemy przeciwko ogłaszaniu konkursu na dyrektora teatru. Pragniemy, aby dotychczasowa linia programowa i artystyczna teatru była kontynuowana” – czytamy w petycji.

Pod koniec lutego powstał także fanpage na Facebooku “Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu”, który ma służyć komunikacji widzów przede wszystkim w temacie Mieszkowskiego.

“Urzędnicy ewidentnie działają na szkodę Teatru Polskiego – jego aktorów i twórców – ale przede wszystkim na naszą – jego widzów!

Bezduszną biurokrację i personalne względy przedkładają ponad twórcze dokonania. Na kpinę zakrawa fakt, ze czynią to w momencie najwyższych artystycznych osiągnięć zespołu i dyrekcji i jakby tego było mało – w roku naszego europejskiego ambasadorowania kulturze, który ma finalnie wieńczyć Olimpiada Teatralna (!).

Z jakiś politycznych powodów próbują po raz kolejny odebrać całemu środowisku ważną przestrzeń wolności – artystycznej i społecznej. Miejsce, w którym można twórczo dialogować na najtrudniejsze tematy – te, przed którymi w sztywne dogmaty i paragrafy albo wygodne przemilczanie ucieka państwo i kościół” – piszą założyciele strony. Twierdzą, że walcząc o dyrekcję Mieszkowskiego, walczą o swój teatr. We wtorek 1 marca planują uruchomić możliwość podpisywania petycji online.

Dyrektorów dwóch

Krzysztof Mieszkowski ogłosił, że nie wystartuje w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego. – Oczekuję, że władze województwa przedłużą mi kontrakt – powiedział “Wyborczej” ponad dwa tygodnie temu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że urząd marszałkowski odświeżył stary pomysł na Mieszkowskiego, zgodnie z którym miałby zostać szefem ds. artystycznych w Teatrze Polskim.

Takie rozwiązania próbowano przeprowadzić już w 2014 r. W obecności ministra kultury Cezary Przybylski i Krzysztof Mieszkowski podpisali oświadczenie mówiące o tym, że dyrektor teatru złoży rezygnację ze swojej funkcji i będzie zarządzać programem artystycznym sceny, natomiast zarząd województwa przedłoży uzgodnioną ze stronami kandydaturę na stanowisko szefa Polskiego.

Tego scenariusza jednak nie zrealizowano. Dlaczego więc miałby się powieść teraz? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. Podobnie jak to, czy nowy dyrektor Teatru Polskiego wybrany na drodze konkursu zechce zatrudnić Krzysztofa Mieszkowskiego na proponowane przez urzędników stanowisko.

Tymczasem sytuacja w sprawie konkursu na szefa Teatru Polskiego we Wrocławiu jest patowa. Jeżeli jednak wszyscy członkowie zarządu regionu opowiedzą się za konkursem, zostanie on ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.»

“Mieszkowski dyrektorem ds. artystycznych w Teatrze Polskim?”
koz, docz
Gazeta Wyborcza – Wrocław online

Gdańsk. Związkowcy z NSZZ “Solidarność” Opery protestują

(Opublikowano 3 marca 2016 )

30 proc. wzrost płac – oto główny postulat protestującej załogi Opery Bałtyckiej. Po dwóch latach bezskutecznego sporu ogłosili głodówkę. Wieczorem związkowcy zostali w asyście policji wyproszeni z Urzędu Marszałkowskiego. W chwili zamykania wydania przed budynkiem protestowały dwie osoby.

«Podwyżek na swoich kontach pracownicy Opery Bałtyckiej nie zobaczyli od sześciu lat. Spór zbiorowy z dyrekcją instytucji trwa z tego powodu już dwa lata. W tym czasie odbyło się też kilkanaście rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Wszystkie, jak relacjonują związkowcy, bez wyraźnego efektu.

Światło w tunelu pojawiło się dopiero niedawno wraz z obietnicą dyrektora o przyznaniu podwyżek załodze Opery wraz z początkiem 2016 roku. Do zwiększenia płac wciąż jednak nie doszło. Wszystko, zdaniem związkowców, przez urzędnicze pismo, które trafiło ostatnio na biurko dyrektora, a w którego treści znalazł się jednoznaczny zakaz wnoszenia jakichkolwiek zmian w obecnych wynagrodzeniach z uwagi na wybór nowego dyrektora Opery.

- W końcu, gdy udało się nam dojść do porozumienia z dyrektorem Opery i mieliśmy otrzymać podwyżki, i tak niższe od tych, które postulowaliśmy, to zostały one zablokowane w wyniku interwencji przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – mówi Krzysztof Rzeszutek, członek Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Państwowej Operze Bałtyckiej.

Na całą sprawę urzędnicy patrzą jednak inaczej i zapewniają, że twierdzenie o zablokowaniu przez nich wyższych wynagrodzeń prawdą nie jest.

- Nie blokowaliśmy żadnych podwyżek. To jest decyzja dyrektora Weissa, do której ma pełne prawo, natomiast my mamy prawo nie zgodzić się na korektę planu pracy w bieżącym roku wynikającą z podwyżek, a polegającą na tym, że w ciągu całego roku Opera zagra 19 razy przy dotacji 16 mln. zł. Na to, jako organizator, zgodzić się nie możemy – przekonuje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. – Możemy zgodzić się na podwyżkę taką, jaką planuje dyrektor Weiss, pod warunkiem, że nie wpłynie to na tak drastyczne zmniejszenie ilości przedstawień.

Wkrótce jednak Marek Weiss-Grzesiński będzie już tylko byłym dyrektorem. Stanowisko po nim przejąć ma w sierpniu Warcisław Kunc.

- Przedstawiciele związków zawodowych sami uczestniczyli w procesie wyboru nowego dyrektora, w związku z tym w tej chwili wiązanie mu rąk i przeprowadzanie akcji, zanim dojdzie do spotkania z nowym dyrektorem, wydaje mi się nie najlepszym sposobem rozpoczęcia współpracy – komentuje Sławomir Kosakowski, dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Związkowcy z NSZZ Solidarność z Państwowej Opery Bałtyckiej nie zamierzają jednak przez kolejne miesiące czekać na podwyżki. Od wczoraj prowadzą protest głodowy. – Dosyć mamy mówienia o tym, że kultura jakoś sobie poradzi. Ja już nie chcę pracować na dwóch, trzech etatach, nie po to, żeby sobie jeździć na Kajmany czy gdziekolwiek, tylko żeby żyć – mówi Krzysztof Rzeszutek.

Wieczorem związkowcy zostali w asyście policji wyproszeni z Urzędu Marszałkowskiego. W chwili zamykania wydania przed budynkiem protestowały dwie osoby.»

“Protest głodowy pracowników Opery Bałtyckiej. Żądają lepszych płac”
Ewa Andruszkiewicz
Polska Dziennik Bałtycki nr 51
02-03-2016

OSOBY

Kraków. Bronisław Maj i Jerzy Zoń przesłuchani ws “Neomonachomachii”

(Opublikowano 3 marca 2016 )

Po doniesieniu krakowskich prawicowców Bronisław Maj i Jerzy Zoń zostali przesłuchani w sprawie satyrycznego spektaklu “Neomonachomachia”. Prokuratura sprawdza, czy widowisko obraziło uczucia religijne i patriotyczne.

«Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem krakowskiej prokuratury. Przesłuchano już scenarzystę spektaklu Bronisława Maja i reżysera Jerzego Zonia. Pytano ich m.in. o intencje, jakie mieli, tworząc widowisko.

Oburzeni widowiskiem prawicowcy twierdzą, że artyści złamali 257 art. kk, który za znieważenie z powodu przynależności narodowej lub wyznaniowej przewiduje karę do 3 lat więzienia.

Sami twórcy są zszokowani i zaprzeczają zarzutom. – “Neomonachomachia” w sposób właściwy satyrze broni nadużywanych przez uczestników sceny politycznej wartości – tłumaczy zdumiony Bronisław Maj. A Jerzy Zoń dodaje: – Trzeba nie mieć poczucia humoru, żeby tak odebrać spektakl. Nie o obrazę uczuć tu chodzi, ale o zbijanie politycznego kapitału.

Konrad Wallenrod i parafraza satyry

“Neomonachomachię” Teatr KTO wystawił na Rynku Głównym na początku października zeszłego roku w ramach Nocy Poezji. Widowisko inspirowane było dziełem Ignacego Krasickiego. Wykorzystano w nim także fragmenty powieści poetyckiej “Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. Spektakl – jak tłumaczą twórcy – był parafrazą satyry na współczesne życie polityczne, religijne i obyczajowe.

Obejrzało go około 1500 osób. Po spektaklu artyści kilkakrotnie wychodzili wywoływani brawami publiczności. Przedstawienie nie spodobało się jednak kilkunastoosobowej grupie widzów: gwizdali, pod koniec widowiska skandowali “Precz z komuną! Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” i “Dziękuję za eurosocjalizm!”.

Tuż po spektaklu krytykował “Neomonachomachię” Ryszard Kapuściński, twierdząc, że sprofanowano pieśni religijne i patriotyczne. Krakowskiego radnego PiS oburzyło m.in. podstawienie pod melodię pieśni “My, Pierwsza Brygada” słów: “Mamono – ciebie uwielbiamy. I władzę – w niej do kasy klucz. Ojczyznę w sztandarach mamy, a w sercu – mamony głód”. Na stronie Klubów Gazety Polskiej nazwał przedstawienie “niebywałym skandalem”, a swój wpis opatrzył tytułem “Horrendum na Rynku w Krakowie”. Napisał także: “Niestety, reżyser Jerzy Zoń i scenarzysta Bronisław Maj stworzyli wyjątkowo nędzne widowisko, w którym za główny cel postawili sobie zhańbienie i sprofanowanie wszystkiego co dla Polaka jest święte, w tym pieśni religijnych i patriotycznych. (…) Zapewne chodziło o obrzydzenie zbliżających się wyborów, które traktowane są jako zamach na dotychczasowe status quo”.

Doniesienie i zapytanie o honoraria dla autorów

Podczas październikowej miesięcznicy smoleńskiej Kapuściński grzmiał też: – W mieście Jana Pawła II wystawiono widowisko, w którym pohańbiono to, co dla nas najdroższe – Boga, honor i ojczyznę. (…) Wyśmiewano się z nas i obrażano. Wszystko za nasze pieniądze.

I przyrównał spektakl do… zamachu w Ankarze (2015), w którym zginęło co najmniej 86 osób, a 186 zostało rannych. – Lewacy wbijają nam nóż w plecy. Dzisiaj islamscy terroryści podłożyli bombę. Tydzień temu lewacy podłożyli bombę pod nasze sumienie i naszą wiarę. Tak być nie może – mówił.

W interpelacji do władz miasta domagał się ujawnienia, jakie honoraria dostali twórcy spektaklu.

Według naszych informacji Kapuściński jest w gronie sześciu osób, które złożyły do prokuratury doniesienie. Według nich doszło do obrazy uczuć religijnych. Oprócz “Legionów” wskazali na “haniebne” wykorzystanie melodii “Boże, coś Polskę” oraz kropidła i habitu (aktorzy występowali w strojach zakonnych). Zawiadamiających dotknął też taniec zakonników. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dopatrzyli się w choreografii ruchów kopulacyjnych.

Śledczy szukają biegłego

Autorzy doniesienia zwrócili się w sprawie widowiska o opinię prawną do Reduty Dobrego Imienia. To prawicowa fundacja zajmująca się – jak twierdzi na swojej stronie internetowej – “prostowaniem nieprawdziwych informacji na temat historii Polski”. W jej radzie zasiadają m.in. obecny minister kultury Piotr Gliński i prof. Andrzej Nowak, historyk z UJ, satyryk Jan Pietrzak i związany z prawicowymi mediami dziennikarz Tadeusz M. Płużański (m.in. “W sieci”, “Do Rzeczy”, “Gazeta Polska Codzienna”). Ostatnio Reduta pojawiła się przed słynnym pokazem filmu “Ida” w TVP2. Jej przedstawiciel tłumaczył, że film obraża Polaków.

Śledczy szukają teraz biegłego, który oceniłby, czy rzeczywiście podczas spektaklu doszło do obrazy uczuć religijnych. W grę wchodzą etycy i religioznawcy, którzy odpowiedzą na pytanie, czy artyści chcieli wyśmiać wartości religijne i patriotyczne.

Ekspert będzie też musiał ocenić sposób wykorzystania rekwizytów religijnych.

***

KOMENTARZ. Cnotliwe ciotki w natarciu

W tym szaleństwie jest metoda. W imię rzekomej obrony dobrego imienia Polski, grupa krakowian chorych na podejrzliwość, przewrażliwionych, węszących wokół zdradę i kpinę z ojczyzny krwią zroszonej, bierze na cel dwóch artystów. I składa doniesienie do prokuratury. Nawet jeśli sprawa nie trafi do sądu, a Maj i Zoń nie pójdą siedzieć, w miasto popłynie jasny przekaz: nie warto. Nie warto robić nic, co wykracza poza bogoojczyźniany schemat. Nie warto się wychylać. Można się np. narazić Ryszardowi Kapuścińskiemu, który wyrasta na czołowego specjalistę od tego, co w Krakowie dopuszczalne, a co nie. Dopuszczalna jest, zgaduję, śpiewogra rodem z rycin Grottgera, dopuszczalne z pewnością są zabawy z gatunku tych, którymi raczą nas np. licealiści wrocławscy (przypomnę: żeby uczcić “żołnierzy wyklętych”, młodzież wykonała inscenizację egzekucji “Inki”).

O skłonności prawicy do obrażania się powiedzieliśmy już wszystko. Cnotliwe ciotki naszej prawicy z dziwną zapamiętałością wypatrują dookoła ruchów kopulacyjnych i wrażliwych miejsc, w których ich narodowa duma została ponoć zbrukana. A może zbrukać ją każdy, najniewinniejszy choćby gest. Choćby pastisz, parodia, śmiech. Ich prawo: taki mamy w Polsce system, że każdy może pozwać każdego za cokolwiek.

Co nie oznacza, że spraw nie należy nazywać po imieniu – grupa obywateli, która doniosła do prokuratury na Zonia i Maja to niepospolici cenzorzy. Niepospolici, ponieważ stopień ich zradykalizowania jest większy niż wśród cenzorów z czasów PRL-u (tym zdarzyło się przymknąć oko na treści przemycane między wierszami).

Nie wolno im w imię świętego spokoju ulegać. Jeśli tak się stanie, krakowska kultura zmieni się w akademię rocznicową, przemówienia ku czci, a szczytem wyrafinowania będą rekonstrukcje egzekucji “żołnierzy wyklętych”.

Michał Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Krakowie»

“Bronisław Maj i Jerzy Zoń przesłuchani w sprawie Neomonachomachii”
Gazeta Wyborcza – Kraków nr 51 online
Link do źródła
02-03-2016

Toruń. Wyrok ws. konkursu na dyrektora Horzycy zaskarżony

(Opublikowano 3 marca 2016 )

Urząd Marszałkowski złożył skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie konkursu na dyrektora Teatru Horzycy. Ostateczną decyzję podejmie teraz Naczelny Sąd Administracyjny.

«Sprawa ciągnie się już od roku. Na początku 2015 roku samorząd województwa, któremu podlega Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, ogłosił konkurs na dyrektora tej instytucji. W komisji zasiedli przedstawiciele toruńskiego teatru, Urzędu Marszałkowskiego oraz eksperci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nominację na to stanowisko otrzymał Romuald Pokój ski – reżyser teatralny, który obecnie kieruje gdańskim teatrem Miniatura. Zarząd województwa unieważnił całe postępowanie, tłumacząc, że Pokojski nie ma doświadczenia w kierowaniu dużym teatrem dramatycznym. Pełniącym obowiązki dyrektora został Andrzej Churski, dotychczasowy dyrektor ds. administracyjnych.

Jesienią 2015 r. grupa mieszkańców z pomocą Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska złożyła do ówczesnej wojewody kujawsko-pomorskiej Ewy Mes wniosek o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie. I tak wojewoda wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dwie skargi: jedną na uchwałę zarządu województwa w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora teatru, a drugą na uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na to stanowisko.

Sąd stwierdził nieważność punktu 11 uchwały o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Teatru Horzycy, który mówi, że “Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn”. Zakwestionował także ważność uchwały o unieważnieniu całej procedury. – Złożyliśmy skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy do Naczelnego Sądu Administracyjnego – mówi sekretarz województwa Marek Smoczyko.»

“Zaskarżony wyrok”
Grzegorz Giedrys
Gazeta Wyborcza – Toruń nr 51
02-03-2016