Archiwum

Ważne informacje

Walne Zebranie w Warszawie – protokół

23 KWIETNIA 2012

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Głównym tematem Zgromadzenia jest panel – Dyrektor teatru – menadżer bez konkursu? – oraz drugi temat Relacje: Samorząd – Teatr.

Pani Prezes poinformowała zebranych, że w dniu 22 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu, na którym ustalono wspólnie listę poprawek do rozporządzeń MKiDN  w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
Obydwa pisma zostały przekazane, obecnemu na Zgromadzeniu, Dyrektorowi Departamentu  Narodowych Instytucji Kultury MKiDN – Zenonowi Butkiewiczowi.
W pierwszej  części spotkania skupiono się na różnych zawiłościach prawnych wynikających z ustawy,
w której jest zapis dot. umowy o prowadzeniu teatru. Jedyną instytucją, która może jeszcze pomóc w rozwiązaniu tych problemów, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z którym powinien zostać opracowany wzorcowy kontrakt.
Pani Prezes zgłosiła propozycję stworzenia zespołu ludzi przy współpracy z MKiDN, który wspólnie z pracownikami Ministerstwa stworzyli ramowy wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności, której podpisanie, zgodnie z ustawą, poprzedza powołanie  dyrektora teatru.

Później głos zabrał Dyrektor Zenon Butkiewicz, który poinformował zebranych, że Ministerstwo przygotowało taki wzorzec kontraktu, przygotowując umowę dla dyrektora Instytutu Fryderyka Chopina. Dyrektor zobowiązał się do sprawdzenia, czy możliwe jest stworzenie takiego zespołu o jakim wspomniała Pani Prezes.

Dyrektorzy mówili również o tym, że bezradność w samorządach w mniejszych miasta jest większa niż w dużych ośrodkach miejskich, ponieważ brakuje tam specjalistów w tej właśnie dziedzinie, a wszyscy dyrektorzy są zobowiązani do podpisania takich umów w bardzo krótkim czasie. Dlatego właśnie tak istotne jest błyskawiczne powołanie grupy osób, która przygotuje taki wzorzec kontraktu.
Unia Teatrów opracowała już taki wzorzec, który zostanie złożony w MKiDN w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Prezes Barbara Borys-Damięcka poinformowała zebranych, że na ostatnich obradach Zarządu ustalono, że taki projekt powinien powstać również w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Dobra współpraca z MKiDN daje większą szansę wypracowania lepszego modelu, i dlatego chętnie skorzystamy z Państwa doświadczeń zarówno pozytywnych i negatywnych. W związku z tym, Zarząd oczekuje od wszystkich Państwa sugestii w tym temacie.
Jednocześnie wielu dyrektorów wypowiadało się na temat ich relacji z jednostkami samorządowymi. Część ludzi zarządzająca naszą działalności nie jest zła, tylko raczej bezradna.  W naszej sytuacji możemy sobie tylko pomóc pracując nad tym wzorcem i nie powinniśmy zakładać, że się nie uda.
Dyrektorzy mówili również o problemach z rozliczeniami dotacji w trybie kwartalnym.

Podsumowując pierwszą cześć spotkania, najważniejszym wnioskiem do realizacji jest stworzenie grupy osób, które przy współpracy z MKiDN przygotują wzorzec umowy dot. prowadzenia teatru.
Prezes Barbara Borys-Damięcka zakończyła pierwszą część obrad.

Przyjęcie uchwał
Pani Prezes otworzyła drugą część Zgromadzenia, którą poprowadził Ryszard Markow.
Zatwierdzono porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.
Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011 oraz informacje o programie działalności w 2012 r.
Treść sprawozdania

W imieniu nieobecnego Skarbnika Pana Arkadiusza Klucznika, informacje na temat składek przekazał Pan Włodzimierz Nawotka. Poinformował zebranych, że ściągalność składek zdecydowanie wzrosła w ostatnim roku, a szczegóły zostaną przedstawione w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.
Treść sprawozdania

Uchwalono, że przyjęcie uchwał będzie się odbywało w głosowaniu jawnym. Przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2011 i z działalności Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również uchwały dotyczące spraw finansowych, czyli: zatwierdzenia bilansu za rok 2011 oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2011 na działania statutowe i zatwierdzenie budżetu na rok 2012.
W związku z brakiem kworum, nie odbyło się głosowanie nad uchwałą dotyczącą przeniesienia siedziby z Wrocławia do Warszawy.
Przyjęto uchwały przyznające absolutorium Prezesowi i wszystkim Członkom Zarządu.

Pani Prezes przedstawiła program działalności na rok 2012, który właściwie opiera się na kilku niezmiennych punktach: interpretacja prawa i udostępnianie dokumentów prawnych, które wchodzą w życie po obradach parlamentarnych; organizacja konferencji i spotkań w zakresie interpretacji tych aktów prawnych; organizacja spotkań z przedstawicielami organizatorów teatrów; rozwiązanie problemów ekonomicznych – konsultacje z wysoko wykwalifikowaną kadrą.
Równocześnie zarząd jest otwarty na propozycje spotkań tematycznych zasugerowanych przez pozostałych członków.
W odpowiedzi na to pojawiła się propozycja, aby w Stowarzyszeniu zasiadali (na zasadach członków wspierających) przedstawiciele organizatorów teatrów (przedstawiciele samorządów poszczególnych miast). Jest to propozycja, która wymaga dopracowania szczegółów i sprawdzenia tego pod względem prawnym
Dyrektor Markow podsumował dyskusję, z której nasuwa się kilka wniosków do rozważenia: przebudowa stowarzyszenie (zmiana statutu, rozszerzenie o przedstawicieli miast); próba budowy płaszczyzny stałej współpracy, stworzenie wzorca umowy, który posłuży nam  jako podkład do nawiązania współpracy, należy dokładnie przeanalizować zyski i straty tej zmiany.
Kolejna propozycja to nawiązanie kontaktu z Przewodniczącym Konwentu Marszałków i złożenie im propozycji o wzajemnej współpracy, do rozważenia z ich punktu widzenia.
Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia programu działalności na rok 2012.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono kwestię aktywności niektórych oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego wobec instytucji eksploatujących urządzenia teatralne.  Sprawę przedstawił Pan Maciej Wojciechowski, technolog teatralny, gość Walnego Zebrania.

Z obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, nie wynika wprost, by dozorowi technicznemu podlegały urządzenia teatralne takie jak sztankiety służące do podnoszenia dekoracji, czy zapadnie sceniczne.

Niektóre oddziały Urzędu Dozoru Technicznego, bazując na unormowaniach  obowiązujących w niektórych państwach europejskich, próbują przetłumaczone teksty tamtych norm wprowadzić na teren naszego kraju, co może spowodować ekspansję na polski rynek produktów z tych właśnie krajów, jako spełniających normy.

Z drugiej strony swobodne interpretowanie przez urzędników UDT zapadni osobowej jako dźwigu osobowego, lub zapadni scenicznej jako podnośnika do transportu towarów w pionie powoduje, że oznaczone przez Dozór Techniczny warunki eksploatacyjne dla tych urządzeń ograniczają lub likwidują cel, dla którego urządzenia teatralne są stworzone.
Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia w Polsce odpowiedniego przepisu, który w sposób nie budzący wątpliwości ureguluje warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia teatralne.

W tej sprawie można zwrócić się do Ministra Gospodarki o podjęcie stosownej inicjatywy oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wsparł  Stowarzyszenie w tych staraniach. Ważne jest by Ministerstwo Gospodarki wzięło pod uwagę stanowisko Stowarzyszenia, zaprezentowane w projekcie uchwały, przedłożonej Walnemu Zebraniu.
Po wysłuchaniu Pana Wojciechowskiego, zebrani podjęli uchwałę w sprawie postulowanych zmian prawa regulującego warunki techniczne dla urządzeń teatralnych.
Uchwała ta zobowiązuje Zarząd do podjęcia starań w MKiDN oraz w Ministerstwie Gospodarki, w celu wprowadzenia w obszar prawa polskiego projektu standardu WS25CEN jako przepisu regulującego warunki techniczne dla urządzeń teatralnych.

Pani Prezes podziękowała zebranym za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.