Archiwum

Ważne informacje

Prezydent Jeleniej Góry ogłosił konkurs na dyrektora Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY o konkursie na kandydata na stanowisko DYREKTORA NACZELNEGO TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra1.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1) wykształcenie wyższe, pożądane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania, 2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, 6) zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych, 7) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych, 8) znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, 9) pożądane doświadczenie w realizacji inwestycji, 10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. 2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać: 1) życiorys (CV), 2) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 3) kopię dokumentu tożsamości, 4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych), 5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów, 6) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy, 7) życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”, 8) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy sezony artystyczne począwszy od 1 września 2016 roku, uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych i przeprowadzenie modernizacji/przebudowy Teatru, 9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł finansowania, 10) wykaz zrealizowanych inwestycji, 11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, 12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, 13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 168), 14) wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 3. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie. 4. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze udziela Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 75-75-46-178 lub 153, fax 75-75-46-173. 5. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze dostępny na www.bip.umjeleniagora.dolnyslask.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”. 6. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 15 kwietnia 2016 roku (włącznie) do godz. 14.00; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane. 7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) i określi tryb jej pracy. 8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 9. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do dnia 29 kwietnia 2016 roku. 10. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na okres trzech sezonów artystycznych. 11. Organizator przewiduje powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego pełniącego równocześnie funkcję dyrektora artystycznego lub powołanie kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego, który w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, zaproponuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora, który będzie pełnił funkcję dyrektora artystycznego.