Archiwum

Ważne informacje

Notatka ze spotkania dotyczącego propozycji zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

10 marca 2014 na zaproszenie pana Zenona Butkiewicza, dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN oraz pana Pawła Łysaka, przewodniczącego Rady do spraw Instytucji Artystycznych, prezes SDT Barbara Borys-Damięcka SDT Ryszard Markow, uczestniczyli w VI posiedzeniu Rady, poświęconym propozycjom zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgłoszonym przez Radę Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2014 r.W imieniu zespołu roboczego Rady, propozycje zmian przedstawił pan Wojciech Nowicki, dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
Zaproponowane przez Radę zmiany ustawy dotyczą m.in. wykreślonych wcześniej zapisów o sposobie ujmowania w bilansie instytucji kultury powstałych strat bilansowych (Art. 29), wprowadzenia możliwości zatrudniania pracowników artystycznych na czas określony, systemu rozliczania czasu pracy artystów, procedur związanych z powoływaniem dyrektora instytucji artystycznej, doprecyzowania merytorycznego zakresu odrębnej umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji, o której mowa w Art. 15 ust. 5 ustawy. Zgłoszono także potrzebę jednoznacznego wyjaśnienia formalno-prawnych relacji służbowych obowiązujących pomiędzy organizatorem instytucji i jej dyrektorem.

Do zgłoszonych propozycji odniosła się pani Dorota Żebrowska, dyrektor Departamentu Legislacyjnego MKiDN. Pani Dyrektor poinformowała o podjętych już w MKiDN działaniach zmierzających do poprawy części zapisów ustawy, w ramach ustawy  deregulacyjnej przygotowanej w Ministerstwie Finansów. Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów przewiduje m.in.  istotną zmianę Art. 29 ustawy oipdk, ale także wprowadza kilka innych poprawek usuwających ujawnione w praktyce mankamenty obecnej ustawy. Projekt ten w lutym skierowany został do Rady Ministrów i po przyjęciu przez rząd skierowana będzie do Sejmu. Pani Dyrektor skomentowała też merytoryczne i formalne uwarunkowania prowadzenia prac nad większym zakresem nowelizacji ustawy oipdk.

Barbara Borys-Damięcka i Ryszard Markow przedstawili Radzie informację o przekazanym Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2014 wniosku, dotyczącym konieczności doprecyzowania zapisów Art. 15 ust. 3 pkt. 3) i 4) ustawy, które w obecnym brzmieniu pozwalają Organizatorowi instytucji odwołać dyrektora powołanego na czas   określony, przed upływem tego terminu, wbrew duchowi tego prawa, z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że nie jest to wniosek wyłącznie teoretyczny.

Przedstawiciele SDT poinformowali też o przekazanej Panu Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu opinii prawnej Biura Prawnego Małopolskiej Izby Obrachunkowej, na podstawie której niektórzy organizatorzy odmawiają wpisywania kwot planowanego finansowania instytucji kultury do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji oraz programu jej działania. Opinia ta stoi w sprzeczności z ustawą oipdk. Ponadto brak zobowiązań po stronie organizatora prowadzi do rażącej nierówności zapisów umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych, zaś dyrektora instytucji może postawić w sytuacji niemożności realizacji deklarowanego w umowie programu (zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy), co jest przesłanką do odwołania dyrektora. SDT zwróciło się do Ministra Kultury o sformułowanie wspólnie z Ministrem Finansów jednoznacznej interpretacji w tej materii, zgodnej z duchem Ustawy.

Członkowie Rady w dyskusji uznali za konieczne wznowienie pracy nad dalszą nowelizacją ustawy, choć niektóre ich wnioski i propozycje wykluczały się wzajemnie.

Pan dyrektor Zenon Butkiewicz poinformował Radę, że Minister Kultury zadeklarował wolę pracy nad nowelizacją ustawy, choć – jego zdaniem – nie wszystkie zgłaszane propozycje zasługują na regulację ustawową.